ТЕОРЕТИЧНІ ТА ЕМПІРИЧНІ МОДЕЛІ ПОДОЛАННЯ ВИСОКОГО РІВНЯ СТРАХУ РЕЦИДИВУ В ОНКООДУЖУЮЧИХ

Ключові слова: психоонкологія, когнітивна модель онкохвороби, поведінкові стратегії подолання, клінічний рівень FCR, методи психосоціальної корекції

Анотація

У статті відображено результати огляду іноземних наукових видань стосовно теми страху реци- диву раку в онкопацієнтів із метою виявлення теоретичних моделей, що описують когнітивні та емо- ційні складники причин виникнення страху рецидиву раку, з яким стикаються онкоодужуючі. Також за результатами огляду теоретично досліджено, які цілі психологічного впливу найчастіше обирають пси- хоонкологи для зниження клінічного рівня та/або подолання страху рецидиву раку відповідно до обра- них теоретичних моделей. Проведено огляд та порівняння наявних апробованих практичних методів корекції психологічного стану в онкоодужуючих. Мета – здійснити порівняльний аналіз ефективності наявних теоретичних та емпіричних моделей подолання високого рівня страху рецидиву в онкоодужу- ючих. Методи: огляд наявних публікацій з обраної теми в іноземних наукових виданнях; класифікація наявних теоретичних моделей пояснення виникнення страху рецидиву раку; аналіз та опис когнітивних та емоційних конструктів перебігу цього психологічного явища; узагальнення ефективності апробова- них практичних методів психосоціального впливу, застосованих до онкоодужуючих у різних дослід- женнях із метою зниження клінічного рівня страху рецидиву раку. Результати: виявлено шість теоре- тичних моделей виникнення та перебігу страху рецидиву раку в онкоодужуючих та п’ять досліджень упровадження практичних методів корекції клінічного рівня цього страху. Всі наявні теорії і практичні методи, які дотепер запропоновані в іноземних дослідженнях, походять із когнітивно-поведінкової парадигми, стаючи з кожним роком усе більше персоналізованими, та включають соціальний складник підтримки. Деякі з них становлять практичний інтерес для психоонкологів. Висновки. Перспективою подальших досліджень є створення, ураховуючи виявлені моделі та ефективні методи впливу, вітчиз- няної методики зменшення страху рецидиву в онкоодужуючих; проведення практичного дослідження ефективності цієї створеної методики в українських онкоодужуючих, оскільки страх рецидиву раку суттєво впливає на подальшу якість життя.

Посилання

1. Будкіна Н.В., Волинець О.В. Особливості психоемоційних станів онкологічних хворих. Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна». 2017. № 14. С. 184–188.
2. Кирилова О.О., Кирилова Є.І., Вострокнутов І.Л. Особливості соматопсихічних проявів в онкології на різних етапах протипухлинного лікування (оглядова стаття). Актуальні проблеми сучасної медицини. 2020. Вип. 6. С. 84–92
3. Лукомська С.О. Ресурсний підхід до подолання особистістю кризових ситуацій. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Психологічні науки. 2020. Випуск 1. С. 190–195.
4. Мухаровська І.Р. Особливості психологічного реагування на захворювання у онкологічних хворих. ScienceRise. Medical science. 2016. № 11. С. 16–20.
5. Основи реабілітаційної психології: подолання наслідків кризи : навчальний посібник / За ред. Н. Пророк. Київ, 2018. Том 1. 208 с.
6. Butow Ph, Turner J, Gilchrist J, Sharpe L. Randomized Trial of ConquerFear: A Novel, Theoretically Based Psychosocial Intervention for Fear of Cancer Recurrence. Journal of Clinical Oncology. 2017. № 35(36). Р. 1–13.
7. Crist JV, Grunfeld EA. Factors reported to influence fear of recurrence in cancer patients: a systematic review. Psycho-Oncology. 2013. № 22(5). Р. 978–986.
8. Dieng M, Butow PN, Costa DS, et al. Psychoeducational intervention to reduce fear of cancer recurrence in people at high risk of developing another primary melanoma: results of a randomized controlled trial. Journal of Clinical Oncology. 2016. № 34. Р. 4405–4414.
9. Eisenberg SA, Kurita K, Taylor-Ford M. et al. Intolerance of uncertainty, cognitive complaints, and cancer-related distress in prostate cancer survivors. Psycho-Oncology. 2015. № 24. Р. 228–235.
10. Fardell, J.E., Thewes, B., Turner, J. et al. Fear of cancer recurrence: a theoretical review and novel cognitive processing formulation. Journal of Cancer Survivorship. 2016. № 10. P. 663–673.
11. Fletcher L, Hayes S. Relational frame theory, acceptance and commitment therapy, and a functional analytic definition of mindfulness. Journal of Rational-Emotive and Cognitive-Behavoral Therapy. 2005. № 23. P. 315–336.
12. Humphries G, Rogers S. After and beyond: cancer recurrence fears and test of an intervention in oropharyngeal patients. Social Science and Dentistry. 2012. № 2. Р. 29–38.
13. Lebel S, Maheu C, Lefebvre M, et al. Addressing fear of cancer recurrence among women with cancer: a feasibility and preliminary outcome study. Journal of Cancer Survivorship. 2014. № 8. Р. 485–496.
14. Leventhal H, Diefenbach M, Leventhal EA. Illness cognition: using common sense to understand treatment adherence and affect cognition interactions. Cognitive Therapy and Research. 1992. № 16. P. 143–163.
15. Lichtenthal WG, Corner GW, Slivjak ET et al. A pilot randomized controlled trial of cognitive bias modification to reduce fear of breast cancer recurrence. Cancer. 2017. № 123. P. 1424–1433.
16. McGinty HL, Goldenberg JL, Jacobsen PB. Relationship of threat appraisal with coping appraisal to fear of cancer recurrence in breast cancer survivors. Psycho-Oncology. 2012. № 21. P. 203–210.
17. Otto AK, Szczesny EC, Soriano EC et al. Effects of a randomized gratitude intervention on death-related fear of recurrence in breast cancer survivors. Health Psychology. 2016. № 35 (12). P. 1320–1328.
18. Park CL, Cho D, Blank TO, Wortmann JH. Cognitive and emotional aspects of fear of recurrence: predictors and relations with adjustment in young to middle-aged cancer survivors. Psycho-Oncology. 2013. № 22. P. 1630–1638.
19. Sharpe L, Curran L. Understanding the process of adjustment to illness. Social Science & Medicine. 2006. № 62. P. 1153–1166.
20. Thewes B, Brebach R, Dzidowska M, et al. Current approaches to managing fear of cancer recurrence; a descriptive survey of psychosocial and clinical health professionals. Psycho-Oncology. 2014. № 23. P. 390–396.
21. van der Wal M, Thewes B, Gielissen M, et al. Efficacy of a blended cognitive behaviour therapy for high fear of recurrence in breast, prostate and colorectal cancer survivors: the SWORD study, a randomized controlled trial. Journal of Clinical Oncology. 2017. № 35 (19). P. 2173–2185.
22. Wells A. Detached mindfulness in cognitive therapy: a metacognitive analysis and ten techniques. Journal of Rational-Emotive and Cognitive-Behavoral Therapy. 2005. № 23. P. 337–355.
Опубліковано
2021-06-08
Сторінки
144-152
Розділ
СЕКЦІЯ 5 МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ