ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОФЕСІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ПРАЦІВНИКА ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ

Ключові слова: підготовка, працівник правоохоронних органів, ефективність, тренування, психо- логічна готовність

Анотація

Мета статті – вивчення питання підвищення ефективності професійно-психологічної підготовки, надання пропозицій щодо її покращення.

Методи. Методологію дослідження становить комплекс таких методів, як аналітичний, метод син- тезу, узагальнення й аналогії, моделювання, порівняльний, метод класифікації.

Результати. Нами визначено, що доцільне формування єдиної системи професійно-психологічної підготовки, у контексті якої окремі форми психологічної підготовки могли б включати і тестовий етап, який би визначав рівень освоєння теоретичних знань працівником, а також рівень готовності праців- ника правоохоронних органів на підставі відповідності вимогам професіографічного профілю. Під час підготовки та безпосереднього застосування знань і вмінь, спрямованих на виконання поставлених завдань підвищеної складності, у свідомості працівника правоохоронних органів має переважати образ сміливого, рішучого, кмітливого й успішного правоохоронця, який здатен, уміє та повинен, за допомо- гою власних фізичних, психологічних та інтелектуальних здібностей, виконати поставлені завдання, обов’язки, досягти успіху. Доцільно також задіювати такі навчальні прийоми: використовувати моделі чи окремі елементи екстремальних ситуацій, надавати рекомендації згідно з напрямом роботи праців- ника, закріплювати відповідні знання спеціальними вправами.

Висновки. Доведено, що психологічна підготовка буде ефективною, якщо буде включати у себе весь комплекс навчальних і тренувальних заходів, спрямованих на підвищення професійно-психологічної майстерності, психологічної стійкості, високого морально-психологічного рівня, забезпечення дотри- мання відомчих нормативно-правових приписів, а також формування внутрішньої готовності сумлінно виконувати поставлені перед працівником вимоги службової діяльності.

Посилання

1. Barko V.I., Barko V.V. Job Description of Community Police Officers of the National Police of Ukraine. Law and Safety. 2019. № 72 (1). P. 91–96.
2. Mullins W.C. Improving police officer training. JPCP. 1985. № 1. P. 2–9.
3. Андросюк В.Г., Казміренко Л.І. Юридична психологія : підручник для студентів юридичних вищих навчальних закладів. Київ : Вид. дім «Ін юре», 1999. 352 с.
4. Бандурка О.М. Екстремальна юридична психологія в діяльності персоналу органів внутрішніх справ України : науково-практичний посібник. Харків : Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2005. 319 с.
5. Професіографічний опис основних видів діяльності в органах внутрішніх справ України : практичний посібник / В.І. Барко та ін. Київ : Київський нац. ун-т внутр. справ ; ДП «Друкарня МВС», 2007. 100 с.
6. Екстремальна психологія : підручник. Київ : ТОВ «Август Трейд», 2007. 502 с.
7. Професійно-психологічна підготовка працівників слідчих підрозділів : навчальний посібник / І.В. Жданова та ін. Харків : ХНУВС, 2014. 516 с.
8. Лефтеров В.О., Тімченко О.В. Психологічні детермінанти загибелі та поранень працівників органів внутрішніх справ : монографія. Донецьк : Донецький ін.-т внутрішніх справ, 2002. 324 с.
9. Ломов Б.Ф. Системность в психологии : избранные психологические труды / ред. В.А. Барабанщиков и др. ; Академия педагогических и социальных наук, Московский психолого-социальный ин-т. Москва, Воронеж : Институт практ. психологии ; НПО «МОДЭК», 1996. 384 с.
10. Міршук О.Є. Система професійно психологічної підготовки в Національній гвардії України. Вісник Національного університету оборони України. 2019. №. 3. С. 109–118.
11. Про затвердження Порядку організації системи психологічного забезпечення поліцейських, працівників Національної поліції України та курсантів (слухачів) закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських : Наказ МВС України від 6 лютого 2019 р. № 88.
12. Про затвердження Положення про психологічне забезпечення в Національній гвардії України : Наказ МВС України від 8 грудн 2016 р. № 1285.
13. Сервецький І.В. Науково-практичний коментар Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», станом на 1 лютого 2002 р. Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2002. 312 с.
Опубліковано
2021-06-08
Сторінки
103-109
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ПЕДАГОГІЧНА ТА ВІКОВА ПСИХОЛОГІЯ