ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСИ ЯК ЧИННИКИ ІНТЕРНЕТ-ЗАЛЕЖНОСТІ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ

Ключові слова: медична інформація, навчання, психічне захворювання, тривожність, увага, пам’ять, депресія, інтернет-ресурс, інтернет-залежність, студент

Анотація

У статті розглядаються інтернет-ресурси як чинники інтернет-залежності студентів. Особлива увагаприділяється широкому використанню інформаційно-комунікаційних технологій у реаліях сьогоденняв усіх галузях життєдіяльності населення різних країн світу та вікових категорій.

Указано на зацікавленість наукової спільноти у вивченні окресленої теми. Важливим є дослідженняв групах медичних працівників та студентів, що зумовлено їх частим звертанням до інтернет-джерелдля задоволення професійних потреб в актуальній інформації, яка швидко оновлюється. Автор звер-тає увагу на вплив інтернет-мереж на фізичне та психічне здоров’я користувачів. Так, зазначається,що інформаційні джерела можуть призводити до підвищення тривожності, зниження уваги, розладупам’яті, депресії.

Метою статті є здійснення аналізу популярних серед студентів-медиків інтернет-ресурсів та їхвпливу на формування інтернет-адикції в представників цих академічних груп.

Методи. Для вирішення поставлених завдань використано комплекс теоретичних методів дослі-дження: вивчення і аналіз психологічної літератури з теми статті, узагальнення і систематизацію мате-ріалів, що дало можливість охарактеризувати основні аспекти, за якими ведуться наукові дослідженняявищ інтернет-залежності.

Результати. Проаналізовано популярні інтернет-ресурси та їх використання як чинників форму-вання інтернет-залежності в студентів. зазначено, що поодиноке використання інтернет-ресурсів, спря-мованих на медичну галузь, не може призвести до інтернет-залежності (за умови правильної органі-зації та використання). З’ясовано, що інтернет-залежність негативно впливає на успішність студентівта професійність майбутніх лікарів.

Висновки. Для зменшення наслідків впливу Інтернету на його користувачів, зокрема студентів-ме-диків, необхідною є комплексна організаційна робота самих студентів, викладачів та кураторів кур-сів. Основним завданням є скорочення часу перебування здобувачів освіти в інтернет-просторі длярозв’язку навчальних завдань, що дасть змогу зберегти психічне здоров’я майбутніх лікарів та запо-бігти зниженню якості надання медичних послуг.

Посилання

1. Гашинова К.Ю., Дмитриченко В.В. Інтернет як джерело інформації при підготовці до занять. Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні : матеріали XIV Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяченої 60-річчю ТДМУ. м. Тернопіль, 2017. С. 28–30.
2. Герасименко О.І., Колесник М.Р. Гендерні особливості ризику прояви інтернет-залежності у студентської молоді. Гендер. Екологія. Здоров’я : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. м. Харків, 2019. C. 61–65.
3. Грінкевич В.М., Грінкевич С.В. Використання сучасних інформаційних технологій у вищих медичних навчальних закладах – один із ключових засобів підвищення якості навчання. Збірник наукових праць «Педагогічні науки». 2017. № 77. С. 188–191.
4. Левченко В.О. Явище Інтернет-залежності у студентів. Актуальні проблеми психології в закладах освіти. 2019. № 9. С. 281–286.
5. Посохова В. Особливості життєвого планування Інтернет-залежної молоді. Психологічні перспективи. 2004. № 6. С. 150–157
6. Фролова Н.В. Характер міжособистісної взаємодії інтернет-залежних підлітків. Науковий вісник ХДУ. Серія Психологічні науки. 2019. № 4. С. 145–151.
7. Хміль Я.В. Поняття «інтернет-залежність» у соціогуманітарних науках та специфіка його дослідження в соціології. Вісник Львівського університету. Серія соціологічна. 2012. № 6. С. 303–310.
8. Бурова В.А. Результаты исследования интернет-зависимости среди пользователей Рунета. Материалы итоговой научной конференции студентов и молодых ученых. г. Новосибирск, 2000. С. 253–256.
9. Ching S.M., Hamidin A., Vasudevan R., Sazlyna M.S., Foo Y.L. Prevalence and factors associated with internet addiction among medical students-A cross-sectional study in Malaysia. Med J Malaysia. 2017. № 72. С. 7–8.
10. Emilio М., Rifat М. An Interactive Medical Education Curriculum That Leverages Livestreaming on Facebook and YouTube. Academic Medicine. 2020. № 5. С. 744–750.
11. Goldberg. І. Interneta ddiction disorder. Аeps.ulpgc.es, 1998. 179 р.
12. Net addiction. URL: http://net addiction.com/ (дата звернення: 20.02.2021).
13. Subhaprada C., Kalyani Р., A cross-sectional study on internet addiction among medical students. Int J CommMedPubHealth. 2017. № 4. С. 670–674.
14. Statista. URL: https://www.statista.com/ (дата звернення: 20.02.2021).
15. Taha M., Shehzad K., Alamro A., Wadi M. Internet use and addiction among medical students in Qassim University, Saudi Arabia. Sultan Qaboos University Medical Journal. 2019. № 19. С. 142–156.
Опубліковано
2021-06-08
Сторінки
90-96
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ПЕДАГОГІЧНА ТА ВІКОВА ПСИХОЛОГІЯ