ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ АДАПТИВНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ТА СКЛАДНИКІВ ЕМОЦІЙНОЇ САМОРЕГУЛЯЦІЇ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ

Ключові слова: адаптація, характеристики емоційного реагування, емоційні властивості, копінг-стратегії, механізми психологічного захисту, стресові ситуації

Анотація

Мета статті полягає у дослідженні особливостей взаємозв’язків адаптивних та емоційних власти-востей, копінг-стратегій, механізмів психологічного захисту переселенців у процесі емоційної саморе-гуляції особистості.

Методи. Для дослідження складників емоційної саморегуляції особистості використано такі методи:1) копінг-тест Р. Лазаруса в адаптації Т.Л. Крюкової та співавторів; 2) опитувальник Плутчика – Кел-лермана – Конте «Індекс життєвого стилю» (Life Style Index, LSI); 3) самооціночний тест «Характери-стики емоційності» Є.П. Ільїна; 4) Фрайбурзький опитувальник; 5) опитувальник емпатії В.В. Бойко;6) методика емоційно-енергетичних зарядів В.В. Бойко; 7) методика індексу життєвого задоволенняв адаптації Н.В. Паніної; 8) 16-факторний особистісний опитувальник Р.Б. Кеттелла; 9) для дослідженняадаптивних властивостей був використаний багатофакторний особистісний опитувальник «Адаптив-ність» А.Г. Маклакова в адаптації С.В. Чермяніна.

Результати. Виявлено кількісні та якісні характеристики зв’язків адаптивних властивостей з осо-бистісними емоційними властивостями та копінг-захисними механізмами переселенців. Визначеновзаємозв’язок адаптивних властивостей із характеристиками емоційного реагування та стійкими емо-ційними властивостями. З’ясовано, що адаптаційній можливості переселенців значною мірою визнача-ються їхніми емоційними властивостями, які, своєю чергою, мають тісний зв’язок із копінг-захиснимимеханізми. Проаналізовано взаємозв’язки адаптивних властивостей із копінг-захисними механізмамиособистості. Доведено, що успішність адаптаційного процесу у стресових ситуаціях визначається сво-єрідним репертуаром копінг-стратегій та захисних механізмів особистості.

Висновки. Отримані результати експериментального дослідження дали змогу отримати нові даніу розумінні роботи емоційної саморегуляції особистості, яка базується на емоційних властивостях осо-бистості у зв’язку з копінг-захисними механізмами та на адаптивних властивостях особистості.

Доведено, що ефективність емоційної саморегуляції переселенців за порушення балансу в системі«особистість – соціальне середовище» визначається гнучкістю системи адаптивних механізмів.

Посилання

1. Налчаджян А.А. Психологическая адаптация: механизмы и стратегии ; 2-е изд., перераб. и доп. Москва : Эксмо, 2010. 368 с.
2. Маклаков А.Г. Личностный адаптационный потенциал: его мобилизация и прогнозирование в экстремальных условиях. Психологический журнал. 2001. Т. 22. № 1. С. 16–24.
3. Дикая Л.Г. Личностный потенциал и эмоциональное выгорание педагога. Человек. Сообщество. Управление. 2012. № 3. С. 75–88.
4. Чеснокова И.И. Проблема самосознания в психологии. Москва : Наука, 1977. 144 с.
5. Моросанова В.И. Личностные аспекты саморегуляции произвольной активности человека. Психологический журнал. 2002. Т. 23. № 6. С. 5–17.
6. Моросанова В.И. Индивидуальные особенности осознанной саморегуляци произвольной активности человека. Вестник Московского университета. Серия 14. Психология. 2010. № 1. С. 36–45.
7. Кузнєцова О.В. Адаптивність особистості як чинник професійної надійності у представників екстремальних видів діяльності. Наука і освіта. 2013. № 7. С. 243–247.
8. Приходько І.І., Колесніченко О.С., Тімченко О.В. Психологія екстремальної діяльності : навчальний посібник / за заг. ред. проф. І.І. Приходька. Харків : НА НГУ, 2016. 571 с.
9. Водопьянова Н.Е., Старченкова Е.С. Синдром выгорания. Диагностика и профилактика : практическое пособие ; 3-е изд., испр. и доп. Москва : Юрайт, 2017. 343 с.
10. Пророк Н.В., Бурлака О.В., Кондратенко Л.О. Допомога дітям, постраждалим внаслідок воєнного конфлікту : довідник вихователя дошкільного навчального закладу / за ред. Н.В. Пророк. Київ : Гамазин, 2015. 80 с.
11. Приходько І.І., Колесніченко О.С., Тімченко О.В. Психологія екстремальної діяльності : навчальний посібник / за заг. ред. проф. І.І. Приходька. Харків : НА НГУ, 2016. 571 с.
12. Гордеева Т.О. Оптимизм как составляющая личностного потенциала. Личностный потенциал: структура и диагностика / под ред. Д.А. Леонтьева. Москва : Смысл, 2011. C. 131–177.
Опубліковано
2021-06-08
Сторінки
62-68
Розділ
СЕКЦІЯ 1 ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ; ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ