СТРАТЕГІЇ САМОПРЕЗЕНТАЦІЇ ДОРОСЛИХ ТА ПІДЛІТКІВ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ

Ключові слова: самопрезентація, дорослий та підлітковий вік, соціальні мережі, Я-образ, страте- гії самопрезентації, самовираження

Анотація

Стаття присвячена актуальній проблемі самопрезентації особистості у соціальних мережах серед дорослих та підлітків.

Мета статті – емпіричне вивчення психологічних особливостей самопрезентації у соціальних мере- жах та виокремлення відмінностей у використанні стратегій віртуальної самопрезентації у дорослих та підлітків.

Методи. Для реалізації поставленої мети використовувались теоретичні методи: аналіз, синтез, кла- сифікація, узагальнення та систематизація; емпіричні методи: «Шкала виміру тактик самопрезентації» (С. Лі, Б. Куіглі) та авторська анкета «Самопрезентація особистості в соціальних мережах»; статис- тичні методи: критерій Т-Стьюдента та ієрархічний кластерний аналіз.

Результати. У дослідженні стратегій віртуальної самопрезентації взяли участь дві групи досліджу- ваних – підлітки (30 досліджуваних віком 11–16 років) та дорослі (30 досліджуваних віком 21–30 років) з різним досвідом користування соціальними мережами. Виділено три домінуючі мотиви, що спону- кають досліджуваних користуватися соціальними мережами: цікавість, друзі та бажання показати себе. Серед підлітків провідним мотивом є спілкування з друзями, а для дорослих характерні мотиви цікавості та бажання показати себе. Проаналізовано відмінності стратегій віртуальної самопрезентації у дорослих та підлітків. Виявлено статистично значущі відмінності за такими стратегіями: ухилення; атрактивна поведінка; самозвеличення; самоприниження та силовий вплив.

За допомогою ієрархічного кластерного аналізу виокремлено групи користувачів соціальних мереж дорослих та підлітків за параметром використання тактик віртуальної самопрезентації. Серед дорос- лих встановлено три групи користувачів: 1) «користувачі-ідеали», які прагнуть презентувати себе як лідерів; 2) користувачі, які частково прагнуть жити життям інших; 3) користувачі, які прагнуть само- ствердитись у віртуальному світі. Серед підлітків-користувачів соціальних мереж також виявлено три групи: 1) користувачі, які прагнуть сподобатись і отримати соціальне схвалення; 2) користувачі, спря- мовані на самоствердження та 3) користувачі, які прагнуть підтримки.

Висновки. З’ясовано, що в умовах активної інформатизації існують відмінні мотиви користування соціальними мережами у дорослих та підлітків. Визначено відмінності у виборі стратегій самопрезен- тації дорослими та підлітками у соціальних мережах та виокремлено типи користувачів за вибором домінуючої стратегії віртуальної самопрезентації.

Посилання

1. Белинская Е.П., Жичкина А.Е. Самопрезентация в виртуальной коммуникации и особенности идентичности подростков-пользователей Интернет. Образование и информационная культура. 2000. С. 431–460.
2. Горный Е. Виртуальная личность как жанр творчества. 2011. 210 с.
3. Гофман Е. Представления себя другим в повседневной жизни. 2000. 304 с.
4. Капустюк О.М. Самопрезентація як засіб створення позитивного іміджу особистості. 2007. Проблеми загальної та педагогічної психології. 2007. Т. 2. С. 95–102.
5. Кононенко А.О. Самопрезентація як важливий регулятор соціальної поведінки суб’єкта. Теорія і практика сучасної психології. 2012. Вип. 4. С. 45-49.
6. Кузнецова Ю.М., Чудова Н.В. Психология жителей интернета. 2008. 224 с.
7. Михайлова Е.В. Самопрезентация. Теории, исследования, тренинг. Речь. 2007. 224 с.
8. Погонцева Д.В. Формирование впечатления средством виртуального общения. Концепт. 2013. № 1. С. 135–141.
9. Сенченко Н.А. Виртуальная личность в социокультурном интернет-пространстве. Культура и цивилизация. 2016. № 1. С. 128–140.
10. Сорокин О. Виртуальная личность. Высшая школа современных социальных наук. 2015. 30 с.
11. Шленкер Б. Межличностные процессы, включающие регуляцию и контроль впечатления. Реферативный журнал. 1994. № 12. С. 20–23.
12. Schutz A. Assertive, offensive, protective, and defensive styles of self-presentation: taxonomy. Journ. of Psychology. 1998. № 6. Р. 611–628.
13. Dsilva M. U., Maddocs R., Collins B. Criticism on the Internet: An analysis of participant reactions. Communication Research Reports. 5. 2009. 180– 187. URL: https://doi.org/10.1080/08824099809362112 (дата звернення: 20.02.2021).
14. Duffy B., Pruchniewska U., Scolere L. Platform-specific self-branding: Imagined affordances of the social media ecology. 8th International International Conference on Social Media and Society. July 2017. 5, 1–9. DOI: https://doi.org/10.1145/3097286.3097291 (дата звернення: 20.02.2021).
15. Huang W. Analysis on Self-presentation in Internet Social Media. 3rd international social sciences and education conference. 2018. 19–22.
16. Petit J., Carcioppolo N. Associations between the Dark Triad and online communication behavior: A brief report of preliminary findings. Communication Research Reports. 5, V. 37. 2020. DOI: https://doi.org/10.1080/08824096.2020.1862784 (дата звернення: 20.02.2021).
Опубліковано
2021-06-08
Сторінки
14-21
Розділ
СЕКЦІЯ 1 ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ; ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ