ТЕОРЕТИЧНА МОДЕЛЬ ОСОБИ З КОМПЛЕКСОМ ГАНДИКАПУ ТА ОСНОВНІ ФОРМИ ЙОГО ПРОЯВУ

Ключові слова: гандикапізм, инвалідизовані, спиномозкова травма, неповносправність

Анотація

Мета. Представити фахівцям у галузі психології модель особистості неповносправного, який внаслідок ушкодження хребта та спинного мозку має ознаки «комплексу гандикапу», що надалі дозволить комплексно підійти до питання попередження та корекції виникнення цього комп- лексу. Методи. Систематичній аналізуючий огляд літературних джерел із запропонованої теми. Використовувався метааналіз публікацій з рівнем доказовості та рівнем рекомендацій. Проведено електронний пошук по базах даних PubMed, Web of Science, Scopus, Cochrane Library, CrossRef, AO Spine, Eurospine, ResearchGate, eLIBRARY, MEDLINE та по бібліографії ключових статей. Результати. Кількість інвалідів в Україні стрімко зростає, що стає вагомою соціально-політичною проблемою сьогодення. Загальна фундаментальна проблема, на вирішення якої спрямовано вектор наукового пошуку, зумовлена нагальною потребою вироблення базових психологічних засад повно- цінної і всебічної реабілітації неповносправних, які внаслідок десоціалізаційних тенденцій потре- бують соціально-психологічної допомоги.

У результаті дослідження з’ясовано, що практично не зустрічається праць, присвячених питанню психології гандикапізму. У науковій традиції ця тема залишається не розробленою ні в теоретичній, ні в практичній, прикладній площині. На підставі дослідження зроблено психологічний аналіз особ- ливостей прояву комплексу гандикапу у людей з обмеженими фізичними можливостями внаслідок спинальної травми. Роз’яснено поняття «гандикапізм» як соціальне явище, яке актуалізується негатив- ним уявленням щодо неповносправних та розкрито поняття категоріі «комплекс гандикапу». «Ганди- кап» – це симптомокомплекс, який властивий інвалідизованим і проявляється у відчутті неповноцінності. Це супроводжується наявністю негативних емоційних станів, а також змінами у структурі «Я-концеп- ції» особистості, які виникли внаслідок почуттів через наявність неповносправності. Аналіз факторів, що змушують неповносправного почуватись неповноцінним, прагнути до ізоляції та виявляти ознаки дезадаптації, свідчить про те, що явище гандикапізму набуває окремого наукового статусу, в першу чергу через руйнівний вплив на всю систему соціального та психологічного життя людей. Саме наяв- ність «гандикапу» найбільшою мірою заважає прогресу в соціальній адаптації, розвитку особистості в суспільстві інвалідів та руйнує їхнє психічне здоров’я. Висновки. Слід зазначити, що проблеми зі здоров’ям людей з особливими потребами в нашій країні специфічні через слабкий соціальний захист людей цієї категорії. Це висуває перед вітчизняними психологами низку проблем, результат розв’я- зання яких полягатиме у поліпшенні умов життя інвалідів, розробці психолого-педагогічних програм їхнього розвитку.

Посилання

1. Бех І.Д. Теоретичні засади навчання і розвитку аномальних дітей. Педагогіка і психологія. 1995. № 4. С. 147–155.
2. Выготский Л.С. Проблемы дефектологии. сост., авт. вступит. ст. и библиогр. Лифанова Т.М. : авт. комент. Степанова М.А. Москва, 1995. С. 71–77.
3. Гриненко О.М., Лактюшина Т.Л., Суріна О.О. Особливості учнів початкових класів із тяжкими порушеннями мовлення навичок свідомого мовного аналізу. Актуальні питання корекційної освіти : зб. наук. пр. випуск 5, Т. 2. Кам’янець-Подільський : Медобори, 2006. 2015. С. 77–86.
4. Купрєєва О.І. Особливості Я-концепції дорослих інвалідів з ампутаційними дефектами кінцівок : автореф. дис. … канд. психол. наук : 19.00.07 Вікова та педагогічна психологія. Київ, 2003. 16 с.
5. Парсонс Т. Понятие общества: компоненты и их взаимоотношение. URL: http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/par2.html (дата звернення: 20.02.2021).
6. Прихожан А.М. Тревожность у детей и подростков: психологическая природа и возрастная динамика. психологи [онлайн ресурс]. URL: http://psychlib.ru/mgppu/pri/PRI-001-.HTM#$p1 (дата звернення: 20.02.2021).
7. Репина Н.В., Воронцов Д.В., Юматова И.И. Основы клинической психологи [онлайн ресурс]. URL: http://bookap.info/genpsy/osclin/gl19.shtm (дата звернення: 20.02.2021).
8. Соколова Е.Т. Клиническая психология утраты Я : монография. Москва : Смысл, 2015. 896 с.
9. Ставицький О.О. Психологія гандикапізму : монография. Рівне : Принт Хаус, 2011. 376 с.
10. Ставицкий О.А. Гандикапизм: психологический анализ : монография. Ровно : Принт Хаус, 2013. 352 с.
11. Ставицкий О.А. Психологическая модель личности с комплексом гандикапа. Universum: Психология и образование : электрон. научн. журн. 2014. № 3(4) . URL: http://www.7universum.com/en/psy/archive/item/1087 (дата звернення: 20.02.2021).
12. Ставицький О.О. Гандикапізм: психологічний аналіз : монографія. Рівне : Принт Хаус, 2013. 424 с.
13. Фельдштейн Д.Й. Психология развития личности в онтогенезе. Москва : Педагогика, Психология, 1989. 206 с.
14. Ярская-Смирнова Е.Р., Наберушкина Э.К. Социальная работа с инвалидами. Санкт-Петербург : Питер, 2004. 320 с.
15. Bogart, K. R., Lund, E. M., & Rottenstein, A. (2018). Disability prideprotects self-esteem through the rejectionidentification model. Rehabilitation Psychology, 63, 155–159. URL: http://dx.doi.org/10.1037/rep0000166 (дата звернення: 20.02.2021).
16. Bogar K. R., Rottenstein, A., Lund E. M., & Bouchard L. (2017). Who self-identifies as disabled? An examination of impairment and contextual predictors. Rehabilitation Psychology, 62, 553–562. URL: http://dx.doi.org/10.1037/rep0000132 (дата звернення: 20.02.2021).
17. Dorsett, P. Health related outcomes of people with spinal cord injury – a 10 year longitudinal study. Spinal Cord. 2008. 46 (5). P. 386–391.
18. Erikson, W., Lee, C., & Von Schrader, S (2015) Disability Statistics from the 2013 American Community Survey (ACS). Ithaca, NY:Cornell University Employment and Disability Institute(EDY) from www.disabilitystatistics.org (дата звернення: 20.02.2021).
19. Liu X, Liu N, Zhou M, Lu Y, Li F. Bibliometric analysis of global research on the rehabilitation of spinal cord injury in the past two decades. Ther Clin Risk Manag. 2018;15:1–14. DOI: 10.2147/TCRM.S16388 (дата звернення: 20.02.2021).
20. Maharaj MM, Hogan JA, Phan K, Mobbs RJ. The role of specialist units to provide focused care and complication avoidance following traumatic spinal cord injury: a systematic review. Eur Spine J. 2016;25:1813–1820. DOI: 10.1007/s00586-016-4545-x (дата звернення: 20.02.2021).
21. Savic G, DeVivo MJ, Frankel HL, Jamous MA, Soni B, Charlifue S. Long term survival after traumatic spinal cord injury–a 70 year British study. Spinal Cord 2017; 55: 651–658.
Опубліковано
2021-06-08
Сторінки
7-13
Розділ
СЕКЦІЯ 1 ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ; ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ