РІВНІ УСВІДОМЛЕННЯ ҐЕНДЕРНО ЗУМОВЛЕНИХ СЦЕНАРНИХ ПРОЦЕСІВ МОЛОДИМИ ЛЮДЬМИ

  • Тетяна Олександрівна Костіна
Ключові слова: ґендер, дискримінація, нерівність, усвідомлення, студентська молодь, тренінг

Анотація

Мета статі – визначити можливості застосування рівнів усвідомлення сценарних процесів молодими людьми в контексті роботи з ґендерною проблематикою (установлення ґендерної рівності, попередження ґендерної дискримінації). Надати обґрунтування використання запропонованих рівнів як методологічне підґрунтя для розроблення навчальних (тренінгових) програм ґендерного спрямування для роботи з молодими людьми.

Методи. Науковий пошук спирався на методи теоретичного аналізу питань, пов’язаних із тематикою ґендерної нерівності та ґендерно зумовленої дискримінації. Також застосована апробована схема рівнів усвідомлення сценарних проявів молодими людьми (ґендерний аспект). Дані рівні були експериментально визначені й апробовані у процесі наукового дослідження автора статті. Емпірика застосування цих рівнів дозволяє визначати їх як методологічний базис для розроблення навчальних і тренінгових програм для роботи з молоддю, зокрема зі студентською.

Результати. У процесі дослідження визначено, що в Україні наявна законодавча база, яка регулює ґендерне питання та сприяє ґендерній рівності (починаючи з Основного закону – Конституції України). Підкреслено, що на сьогодні все ще є невідповідність між тим, що відображено на законодавчому рівні, і тим, що відбувається в реальності.

Проведений теоретичний аналіз визначив запит психологічної спільноти на апробовані моделі, схеми тощо, які мають стати методологічним підґрунтям для розроблення навчальних (тренінгових) занять у контексті ґендерної проблематики. Зазначено, що усвідомлення сценарних процесів включає також ґендерний складник. Теоретичний аналіз дозволив виділити юнацький вік як сенситивний період для переосмислення стереотипів, зокрема ґендерно зумовлених. Завдяки оформленню регулятивної (вольової) сфери (порівняно з попередніми віковими періодами) у юнака з’являється можливість упроваджувати (а не лише усвідомлювати) у своє життя взаємодію з іншими людьми поза межами жорстко окреслених рамок (зокрема, ґендерних).

Запропоновані рівні усвідомлення сценарних процесів молодими людьми такі: 1) реактивний; 2) ситуаційно-рефлексивний; 3) ретрорефлексивний; 4) рефлексивний.

Висновки. Запропонована схема дозволить тренерам, психологам і педагогам враховувати рівні усвідомлення ґендерно зумовлених сценарних процесів молодими людьми, що підвищить ефективність запровадження навчальних (тренінгових) занять щодо попередження ґендерної нерівності та проявів ґендерної дискримінації.

Посилання

1. Афанасьєва Н. Методологія соціально-психологічного тренінгу. Харків : УЦЗУ, 2008. 106 с.
2. Вачков И. Основы технологи группового тренинга : учебное пособие. Москва : Ось-89, 2015. 176 с.
3. Костіна Т. Особливості усвідомлення життєвих сценаріїв у юнацькому віці : дис. … канд. психол. наук. Київ, 2013. 168 с.
4. Роменець В. Психологія творчості : навчальний посібник. 3-тє вид. Київ : Либідь, 2017. 288 с.
5. Татенко В. Суб’єктно-вчинкова парадигма в сучасній психології. Соціальна психологія. 2006. № 1 (15). C. 3–13.
6. Як навчати школярів долати ґендерні стереотипи: конспекти занять : навчально-методичний посібник для загальноосвітніх навчальних закладів / Т. Говорун та ін. ; за заг.ред. Т. Говорун. Київ : ТОВ «Дорадо-Друк», 2006. 804 с.
7. Bem S. The Lenses of Gender: Transforming the Debate on Sexual Inequality. Yale University Press,1993, 256 р.
8. Berne E. Games People Play: The Psychology of Human Relationships. Penguin Books, 2016. 173 p.
9. Perls F., Hefferline F., Goodman P. Gestalt Therapy. Bantam Books. 7rd printing, 2016, 452 p.
10. Steiner C. Scripts People Live: Transactional Analysis of Life Scripts. New York : Grow Press, 2015. 335 p.
Опубліковано
2019-11-29
Сторінки
103-109
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ПЕДАГОГІЧНА ТА ВІКОВА ПСИХОЛОГІЯ