МЕТОДОЛОГІЯ ПСИХОДИНАМІЧНОГО ПІДХОДУ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ РЕФЛЕКСИВНОГО МИСЛЕННЯ ПСИХОЛОГІВ

  • Наталія Володимирівна Дметерко
Ключові слова: глибинне пізнання, глибинна психокорекція, психологічні умови, принцип додатковості, принцип розвитку, принцип детермінізму, принцип системності

Анотація

Стаття презентує методологію дослідження розвитку рефлексивного мислення психологів-практиків. Уточнено категорію «рефлексивне мислення» й охарактеризовано специфіку рефлексивного мислення психолога.

Мета статті – розкрити зміст, методи та принципи дослідження розвитку рефлексивного мислення психолога на засадах психодинамічного підходу.

Проблему методологічних засад дослідження рефлексивного мислення психолога розглянуто з урахуванням основних положень психодинамічного підходу. Дослідження розвитку рефлексивного мислення здійснювалось у процесі глибинно-психологічного пізнання, організація якого визначається принципом додатковості.

Основним методом дослідження розвитку рефлексивного мислення особи є глибинна психокорекція.

Результати. Стаття розкриває специфіку глибинної психокорекції порівняно з іншими видами групової психокорекційної роботи. Показано, що сутнісною характеристикою глибинної психокорекції є скерованість на пізнання цілісної психіки. Глибинна психокорекція становить організацію творчої діяльності суб’єкта з пошуку та відкриття істини, якою є «об’єктивна реальність несвідомого». Методологія дослідження передбачає вивчення змін рефлексивного мислення у зв’язку з умовами, які задаються у процесі глибинно-психологічного пізнання. Наголошується, що під час визначення умов розвитку рефлексивного мислення варто враховувати такі феномени, як: цілісність психіки, психологічні захисти, особистісна проблема, когнітивні викривлення. Важливою умовою розвитку рефлексивного мислення є індивідуально-особистісні зміни суб’єкта, які визначаються механізмами позитивної дезінтеграції психіки та її вторинної інтеграції на більш високому рівні розвитку.

Проаналізовано принципи організації дослідження розвитку рефлексивного мислення, а саме: принцип додатковості, принцип детермінізму, принцип системності, принцип розвитку. Значну увагу приділено принципу додатковості, який реалізується для відтворення цілісної картини психіки та характеристики специфіки методів її пізнання. Розкрито психологічні умови та показники розвитку рефлексивного мислення психологів під час проходження глибинної психокорекції.

Висновки. Методологія дослідження передбачає розкриття психологічних умов і механізмів розвитку рефлексивного мислення психологів методами глибинної психокорекції. Згідно із принципами, розвиток рефлексивного мислення розглядається в єдності зовнішніх і внутрішніх детермінант, що відбувається на засадах самоорганізації.

Посилання

1. Бизяева А. Психология думающего учителя: Педагогическая рефлексия. Псков : ПГПИ им. С.М. Кирова, 2004. 216 с.
2. Гурова А. Поняття та ознаки рефлексивного мислення при допиті. Форум права. 2013. № 3. С. 157–161. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2013_3_28.pdf (дата звернення: 15.07.2019).
3. Новая философская энциклопедия : в 4-х т. / Ин-т философии РАН ; Нац. обществ.-науч. фонд; предс. научно-ред. совета В. Степин. Москва : Мысль, 2000–2001. URL: http://iph.ru/print.htm (дата звернення: 15.07.2019).
4. Князева Е., Курдюмов С. Законы эволюции и самоорганизации сложных систем. Москва : Наука, 1994. 236 с.
5. Практикум із групової психокорекції : підручник / С. Максименко та ін. Київ : Видавничий дім «Слово», 2015. 752 с.
6. Петровский А., Ярошевский М. Основы теоретической психологии. Москва : Инфра-М, 1998.
7. Пов’якель Н. Професіогенез саморегуляції мислення практичного психолога : монографія. Київ : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2003. 295 с.
8. Яценко Т. Теорія і практика групової психокорекції : Активне соціально-психологічне навчання. Київ : Вища школа, 2004. 679 с.
9. Яценко Т., Глузман А. Методология глубинно-коррекционной подготовки психолога. Днепропетровск : Инновация, 2015. 394 с.
10. Dabrowski K. Positive disintegration. Boston : Little Brown & Co., 1964.
11. Reber A. The Penguin dictionary of psychology. New York : Viking, 1985. 848 p.
Опубліковано
2019-11-29
Сторінки
80-86
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ПЕДАГОГІЧНА ТА ВІКОВА ПСИХОЛОГІЯ