ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА ЧАСОВІ ПЕРСПЕКТИВИ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ІТ-СПЕЦІАЛІСТІВ

  • Дарина Василівна Філоненко
Ключові слова: мотиваційна сфера, професійна діяльність, адаптація, підготовка, професійна підготовка ІТ-фахівців.

Анотація

Мета. Метою даного дослідження є вивчення структурно-змістовних, методичних і організаційних особливостей формування професійної комунікативної компетентності ІТ-спеціаліста.

Методи. Відзначено, що формування системи професійної комунікативної компетентності фахівців у галузі інформаційних комп’ютерних технологій зумовлене низкою суперечностей між зростаючою роллю іноземної мови у професійній діяльності ІТ-спеціалістів та специфікою її вивчення поза контекстом їх професійної спрямованості, між затребуваністю професійно значимої англомовної інформації, її грамотної ретрансляції в професійній сфері і неготовністю ІТ-фахівців до здійснення даного виду діяльності, а також між актуальністю формування професійної комунікативної компетентності майбутніх фахівців в контексті соціального замовлення та нерозробленістю адекватної системи комунікативної підготовки.

Результати. Констатовано, що комунікативна компетентність є інтегральним, відносно стабільним, цілісним психічним утворенням і проявляється в індивідуально-психологічних, особистісних особливостях в поведінці і спілкуванні конкретного індивіда. У цьому цілісному утворенні виділяються такі рівні: соціально-психологічний, індивідуально-психологічний, психофізіологічний. Ядром комунікативної компетентності ІТ-спеціаліста є спрямованість, установки, ціннісні орієнтації та світогляд. Обґрунтовано, що на формування професійної комунікативної компетентності ІТ-спеціалістів в часовій перспективі впливають індивідуально-психологічні та соціально-психологічні чинники, які зумовлені особливостями вищої нервової діяльності, потребами, інтересами, мотивацією, здібностями, індивідуально-психологічними характеристиками, а також умовами життя в соціальному середовищі та соціальним досвідом індивіда.

Висновки. Розкрито, що особливості формування професійної комунікативної компетентності ІТ-спеціалістів в часовій перспективі мають за основу комплексну модель (процесуальну і структурно-функціональну), концептуальну основу якої складають системний, особистісно-діяльнісний та процесний підходи, а психолого-педагогічними умовами ефективної реалізації комплексної моделі є включення в зміст навчання теоретичних і практичних основ накопичення суб’єктного досвіду навчально-професійної діяльності, організація підтримки професійної підготовки ІТ-фахівців в організації професійної освіти.

Посилання

1. Власова О.І. Психологія соціальних здібностей: структура, динаміка, чинники розвитку. Київ : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2011. 308 с.
2. Горго Ю.П., Маліков М.В., Богдановська Н.В. Оцінка та керування функціональними станами людини : навчальний посібник. Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2005. 135 с.
3. Гура Н.А. Психологические детерминанты профессиональной мобильности. Социальные источники формирования класса предпринимателей : сборник материалов XI Республ. студенческой науч.-практ. конф., г. Минск, 22 февр. 2019 г. Минск, 2019. C. 165–167.
4. Журавльова В.В. Фактори розвитку особистості керівника. Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2017, Вип. 36. C. 79–93.
5. Зеер Э.Ф. Психология профессий. Москва : Академический Проект ; Екатеринбург : Деловая книга, 2003. 336 с.
6. Калин В.К. Воля и психологическая устойчивость в профессиональной деятельности. Москва ; Одесса, 1984. С. 71–75.
7. Конопкин О.А. Функциональная структура саморегуляции деятельности и поведения. Психология личности в социалистическом обществе. Активность и развитие личности. Москва : Наука, 1989. С. 158–172.
8. Санникова А.А. К проблеме анализа компонентов профессиональной деятельности. Психологія сучасності: наука і практика : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. Молодих науковців, м. Одеса, 27 груд. 2003 р. ; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського, Ін-т психології / за ред. О.Я. Чебикіна. Одеса : ПДПУ ім. К.Д. Ушинського, 2004. С. 56–60.
9. Стаценко М.В., Руденко Е.Е. Образовательные технологии как средство повышения уровня профессиональной подготовки студентов технического вуза. Наука. Техника. Инновации : материалы регион. науч.-техн. конференции. Новосибирск : НГТУ, 2002. С. 61–63.
10. Statsenko M.V.To the problem of structure of English language textbook in technical high school : materials of the forth International young scholars’ forum of the Asia-Pacific countries. Vladivostok : FESTU, 2001. P. 20–21.
11. Колесніченко Л.А. Психологічні особливості саморегуляції у професійній діяльності менеджерів : автореф. дис. … канд. психол. наук : 19.00.07 ; Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти. Київ, 2010. 20 с.
12. Корольчук М.С. Психологічне забезпечення психічного та фізичного здоров’я / за заг. ред. М.С. Корольчука. Київ : Інкос. 2002. 205 с.
13. Маслач К. Профессиональное выгорание: как люди справляются : практикум по социальной психологии. Санкт-Петербург, 2001. 234 с.
14. Махаметова Д. Б. The formation of communicative competence during the learning process of the English language. Молодой ученый. 2017. № 11. С. 326–328.
15. Хазанов И.Я. На пути профессионального совершенствования : учебно-методический комплекс. Курган, 2011. 60 с.
16. Шадриков В.Д. Проблемы системогенеза профессиональной деятельности. Москва : Наука, 1982. 185 с.
17. Bagateeva A.O., Shaidullina A.R., Ishmuradova A.M. The Implementation of the Cluster Approach in the Regional System of Vocational Education. Review of European Studies. 2015. Vol. 7. No. 4. P. 66–72.
18. Emmons R.A., Diener E. Personality correlates of subjective well-being. Person. Soc. Psychol. Bull. 1985, V. 11. P. 89–97.
19. Scorsolini F. Fontaine A.M., Koller S.H., Santos M. From Authentic Happiness to Well-Being: The Flourishing of Positive Psychology. Psicologia Reflexão e Crítica. 2012. No. 26(4). Р. 663–670.
20. Wielfley D., Agras S. Group Cognitive-Behavioral Therapy and Group Interpersonal Psyhotherapy for the Nonpurging Bulimic: A Controlled Comparison. Journal of Consulting and Clinical Psychology. 1994. No. 61. P. 296–305.
Опубліковано
2019-11-29
Сторінки
37-45
Розділ
СЕКЦІЯ 1 ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ; ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ