ВИВЧЕННЯ ОСОБИСТІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ – КАНДИДАТІВ НА ОТРИМАННЯ ПЕРВИННОГО ОФІЦЕРСЬКОГО ЗВАННЯ

  • Віктор Іванович Мозговий
Ключові слова: кандидат на молодшого офіцера, соціотип, ідентифікація, військова служба, екстраверсія, екстраверсія, інтроверсія

Анотація

У статті розглянуто питання щодо вивчення психологічних особливостей особистості кандидатів на посаду молодшого офіцера Державної спеціальної служби транспорт, які вже мали досвід військової служби.

Метою статті є виявлення основних соціотипів серед кандидатів на отримання першого офіцерського звання, їх особистісна характеристика та які особистісні якості людини можуть позитивно впливати на подальшу ідентифікацію з військовою службою.

Методи дослідження, які були використані під час вивчення особистості кандидатів на офіцерські посади, були такими: методика оцінки комунікативних та організаторських схильностей, методика Кейрсі для визначення соціотипу особистості, а також спеціально розроблена нами анкета для виявлення позитивної ідентифікації особистості кандидата з певним образом захисника Батьківщини та притаманними йому особистісними рисами.

Результатом вивчення 27 осіб, які проходили спеціальну учбову підготовку на отримання офіцерської посади та мали досвід виконання завдань за призначенням, зокрема у зоні військових дій було виявлено шість соціотипів. Три з них: ESTJ, ESFJ та ISFJ склали 80% досліджуваних.

У той же час, тільки у двох соціотипів ( ESTJ, ESFJ) виявлено високий рівень наявності комунікативних та організаторських схильностей. Вони містять у собі такі особистісні характеристики: екстраверсія, схильність опиратися на реальну інформацію, віддавати перевагу плануванню.

Висновки, які можна зробити на основі аналізу отриманих нами даних наступні. Найбільш придатними до вимог офіцерських посад є соціотипи ESTJ ESFJ для яких характерний високий рівень комунікативних та організаторських схильностей, а також позитивна ідентифікація з військовою службою через реальний приклад зі своєї родини або з військової служби. Особистісні якості людини, які можуть позитивно впливати на особистість кандидата і його ідентифікацію з подальшою військовою службою є насамперед моральні якості (справедливість, чесність, порядність, небайдужість); інтелектуальні

(розум) і професійні (відповідальність).

Посилання

1. Положення про проходження громадянами України військової служби у Державній спеціальній службі транспорту : Указ Президента України від 31.01.2019 № 24/2019 / Президент України. URL: https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/60/2009 (дата звернення: 04.02.2019).
2. Алещенко В.І. Психологічні умови формування іміджу майбутнього офіцера збройних сил України. Сучасний стан розвитку екстремальної та кризової психології : матеріали IV Міжнародної наук.-практ. конф., м. Харків, 27 листопада 2017 р. Харків, 2017. С. 17–20.
3. Брижатий Є.І. Військово-професійна підготовка майбутніх офіцерів: від готовності до професіоналізму. Вісник Національного університету оборони України. 2014. № 6. С. 13–17.
4. Ионкин В.Б. Психологические особенности проявления управленческих навыков у младших офицеров Сухопутных войск в боевой деятельности : автореф. дисс. … канд. психол. наук : 19.00.03. Москва, 2009. С. 19 с.
5. Колосович О.С. Психологічні аспекти професійної діяльності молодих офіцерів. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2013. Вип. 2. С. 277–285.
6. Овчаренко Ю.О. Психологічні особливості професійної самосвідомості військовослужбовців військ Протиповітряної оборони Збройних сил України : автореф. дис. … канд. псих. наук : 19.00.09. Хмельницьк, 2004. С. 18.
7. Осьодло В.І. Психологія професійного становлення офіцера : монографія. Київ : ПП Золоті Ворота, 2012. 463 с.
8. Сыромятников И.В. Психология профессиональной субъектности офицеров вооруженных сил Российской Федерации : автореф. дисс. … докт. психол. наук : 19.00.03. Москва. 2007. С. 45.
9. Чистяков С.А. Соціально-психологічні особливості адаптації молодих офіцерів-прикордонників. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. 2013. Вип. 3. С. 1–9. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadps_2013_3_42 (дата звернення: 04.02.2019).
10. Carlson J.G. Recent assessments of the Myers-Briggs Type Indicator. Journal Pers Assess. 1985. Vol. 49. № 4. P. 356–365. DOI: 10.1207/s15327752jpa4904_3 (дата звернення: 04.02.2019).
11. Carskadon T.G. Test-retest reliabilities of continuous scores on the Myers-Briggs Type Indicator. Psychological Reports. 1977. Vol. 41 (3, Pt. 1). P. 1011–1012. DOI: 10.2466/pr0.1977.41.3.1011 (дата звернення: 04.02.2019).
Опубліковано
2019-11-29
Сторінки
15-23
Розділ
СЕКЦІЯ 1 ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ; ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ