ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ДИВЕРГЕНТНОГО МИСЛЕННЯ СТУДЕНТІВ – МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ

  • Іванна Петрівна Андрійчук
Ключові слова: креативність, творче мислення, оригінальність, ініціативність, швидкість, гнучкість, майбутній психолог, професійна діяльність

Анотація

Мета. Метою статті є теоретичне обґрунтування й емпіричне дослідження особливостей дивергентного мислення студентів-психологів. У статті здійснено психологічний аналіз наукових підходів сучасних учених до проблеми креативного мислення майбутніх психологів. Визначено роль дивергентного мислення у професійному становленні психолога.

Методи. Із метою дослідження креативного мислення використано тест вербальної креативності (RAT) С. Мєдніка (адаптація А. Вороніна, дорослий варіант), тест творчого мислення Е. Торренса «Фігурна форма», опитувальник креативності Д. Джонсона, тест Дж. Гілфорда (модифікований), спостереження, кореляційний аналіз.

Результати. Подано структуру дивергентного мислення. Виявлено, що дивергентне мислення слугує засобом самовираження, відповідає за створення оригінальних ідей, є важливим елементом творчої діяльності. Проаналізовано креативний потенціал мислення як професійно важливу якість психолога. Представлено результати емпіричного дослідження особливостей дивергентного мислення майбутніх психологів. Виявлено, що за показниками швидкості та гнучкості переважають середній і низький рівні продуктивності мислення в обстежуваних студентів, що свідчить про невміння продукувати ідеї в нестандартних ситуаціях, низьку здатність до створення словесно сформульованих ідей, інертність або недостатню мотивованість студентів. За показниками оригінальності простежується низька інтелектуальна активність. На основі даних кореляційного аналізу виявлено високий рівень взаємозв’язку між показниками швидкості та гнучкості, гнучкості й оригінальності творчого мислення.

Висновки. Pезультати аналізу особливостей дивергентного мислення студентів – майбутніх психологів свідчать про те, що для більшості досліджуваних характерний середній рівень розвитку креативності, що виступає як прояв і як показник рівня творчого мислення особистості, як один із ключових чинників професійного становлення майбутнього психолога.

Посилання

1. Богоявленская Д. Психология творческих способностей. Москва, 2009. 320 с.
2. Макаренко Н. Внутрішня мотивація як чинник креативного мислення майбутніх практичних психологів.
Наукові записки Інституту психології імені Г.С. Костюка АПН України. Київ, 2007. Вип. 33. С. 340–348.
3. Рибалка В. Формула особистості і персонологічне мислення. Психологія та суспільство. 2013. № 4. С. 88–100.
4. Саннікова О. Багатовимірна концепція особистості. Проблеми сучасної психології. 2013. № 1. С. 15–21.
5. Assessing creativity: a guide for educators : research monograph / D. Treffinger et al. 2002. 97 p.
Опубліковано
2019-11-29
Сторінки
9-14
Розділ
СЕКЦІЯ 1 ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ; ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ