ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ ПСИХОЛОГІВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ: ПОГЛЯД ТРЕТЬОГО ТИСЯЧОЛІТТЯ

  • А.В. Турубарова
  • О.А. Черепєхіна
Ключові слова: формування професіоналізму, професійна підготовка психологів у ВНЗ, професіоналізм психолога, психолог

Анотація

У статті проаналізовано актуальні питання професійної підготовки психологів у вищих навчальних закладах у контексті формування в них професіоналізму за вимог третього тисячоліття. Розкрито авторське бачення педагогічного процесу, спрямованого на формування професіоналізму в майбутніх психологів.

Посилання

1. Ананьев Б. О проблемах современного человекознания / Б. Ананьев. – М. : Прогресс, 1977. – 439 с.
2. Бодалев А. Акмеология как научная дисциплина / А. Ананьев. – М. : Российская академия управления, 1993. – 490 с.
3. Деркач А. Акмеология : [учебное пособие] / А. Деркач, В. Зазыкин. – СПб. : Питер, 2003. – 217 с.
4. Деркач А. Акмеология: пути достижения вершин профессионализма / А. Деркач, Н. Кузьмина. – М. : Просвещение, 1993. – 188 с.
5. Зинченко В. Аффект и интеллект в образовании / В. Зинченко. – М. : Тривола, 1995. – 64 с.
6. Климов Е. Гипотеза «метёлок» и развитие профессии психолога / Е. Климов // Вестник МГУ. Серия «Психология». – 1992. – № 3. – С. 3–13.
7. Климов Е. Образ мира в разнотипных профессиях / Е. Климов. – М. : Изд-во МГУ, 1995. – 224 с.
8. Леонтьев А. Деятельность. Сознание. Личность / А. Леонтьев. – М. : Политиздат, 1975. – 348 с.
9. Руденко В. Цивілізаційно-культурний підхід до запровадження Болонського процесу / В. Руденко // Вища освіта України. – № 4. – С. 31–37.
10. Сущенко Т.И. Вузовский педагогический процесс, способствующий формированию национальной творческой элиты / Т.И. Сущенко // Педагогіка підготовки національної гуманітратно-технічної еліти. – 2002. – № 2. – С. 62–67.
11. Франкл В. Человек в поисках смысла / В. Франкл. – М. : Прогресс, 1990. – 368 с.
Опубліковано
2019-10-15
Сторінки
100-104
Розділ
СЕКЦІЯ 9 ПЕДАГОГІЧНА ТА ВІКОВА ПСИХОЛОГІЯ