ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ ЮНАКІВ ЯК ОСНОВА РОЗВИТКУ ЇХ СУБ’ЄКТНОСТІ

  • Л.М. Новик
Ключові слова: цінності, ціннісні орієнтації, розвиток суб’єктності, диспозиції, вибір, активність, регуляція поведінки

Анотація

Статтю присвячено теоретичному та емпіричному дослідженню ціннісних орієнтацій юнаків як основи розвитку їх суб’єктності. Наголошується, що питання суб’єктності нерозривно пов’язане з проблемами вибору цінностей. Емпіричне дослідження ціннісних орієнтацій юнаків та дівчат дало змогу скласти уявлення про деякі аспекти розвитку суб’єктності в юнацькому віці. Доведено, що в юнацькому віці відбувається інтенсивне формування системи ціннісних орієнтацій, які здійснюють глобальний вплив на процес становлення та розвитку особистості загалом і на розвиток її суб’єктності зокрема.

Посилання

1. Бошунова Н.Я. Условия и средства развития субъектности : автореф. дис. … доктора психол. наук : 19.00.01 / Н.Я. Бошунова [Електронный ресурс]. – Ре¬жим доступу : www/dissercat.com/content/usloviya-i-sredstva-razvitiya-subektnosti.
2. Завгородня О.В. Дослідження ціннісної сфери художньо обдарованих студентів / О.В. Завгородня // Практична психологія та соціальна робота. – 2007. – № 12 (105). – С. 76–80.
3. Исаков М.В. Показатели и структура субъектности: на материале становления профессиональной субъектности у студентов вузов : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / М.В. Исаков. – М., 2008. – 243 с.
4. Карпенко З.С. Аксіологічна психологія особистості : [Монографія] / З.С. Карпенко. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2009. – 512 с.
5. Кон И.С. Психология ранней юности / И.С. Кон : Кн. для учителя. – М. : Просвещение, 1989. – 255 с: ил. – (Психол. наука - школе).
6. Мерзлякова О.Л. Саморозвиток старшокласників: модель процесу та шляхи його активізації / О.Л. Мерзлякова // Проблеми сучасної психології. – 2010. – Випуск 7. – С. 423–432.
7. Мудрик В.А. Человек – объект, субъект и жертва социализации / В.А. Мудрик // Известия РАО. – 2008. – № 8. – С. 48–57.
8. Овсяннікова В.В. Динаміка ціннісних орієнтацій студентів педагогічного вузу / В.В. Овсяннікова, Л.С. Іванова // Практична психологія та соціальна ро¬бота. – 2007. – № 4. – С. 16–19.
9. Психология подростка. Полное руководство / [Под общей редакцией А.А. Реана]. – СПб.: Прайм-ЕВ-РОЗНАК, 2008. – 504, [8] c.
10. Райгородский Д.Я. Психологическая диагностика. Методики и тесты : учебное пособие / Д.Я. Рай-городский. – Самара : Издательский дом « БАХРАМ. – М», 2002. – 672 с.
11. Ставицька С.О. Визначення життєвих цінностей в юнацькому віці / С.О. Ставицька // Науковий Часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Серія № 12: Психологічні науки : Зб. наукових праць. – К. : НПУ ім. Драгоманова, 2009. – № 26 (50). – Част. I. – C. 366–374.
12. Титаренко Т.М. Життєвий світ особистості: у межах і за межами буденності / Т.М. Титаренко. – К.: ДП Спеціалізоване видавництво «Либідь», 2003. – 376 с.
13. Ядов В.А. Социальная психология личности / В.А. Ядов // Социология и современность. – 2003. – Т. 1. – № 2. – С. 75–120.
Опубліковано
2019-10-15
Сторінки
71-76
Розділ
СЕКЦІЯ 9 ПЕДАГОГІЧНА ТА ВІКОВА ПСИХОЛОГІЯ