УМОВИ РОЗВИТКУ МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ СТІЙКОСТІ СПІВРОБІТНИКІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

  • Олександр Валентинович Ярещенко
Ключові слова: морально-психологічна стійкість, психологічний тиск, творчий потенціал, мотивація, стимулююче середовище

Анотація

Мета. Метою статті є дослідження умов розвитку морально-психологічної стійкості співробітників Національної поліції України.

Методи. Проходження служби у правоохоронних органах висуває перед особою низку умов до морально-психологічної стійкості, що не досліджені всебічно у вітчизняній психологічній науці. Дослідження потребує аспект забезпечення безперервного розвитку морально-психологічної стійкості співробітників Національної поліції України. Для досягнення мети та розв’язання завдань дослідження було обрано такі методологічні підходи, як аксіологічний, андрагогічний і системний. Аксіологічний підхід дає змогу розглядати одним з головних завдань процесу розвитку морально-психологічної стійкості особистості залучення співробітників поліції до соціокультурних цінностей. Андрагогічний підхід орієнтований на цілісність суб’єкт-суб’єктної взаємодії, синергетичну методологію. Системний підхід дає змогу розглядати внутрішню структуру морально-психологічної стійкості, виділяючи інтегровані в неї компоненти: когнітивно-операційний, мотиваційно-ціннісний, організаційно-особистісний, рефлексивний.

Результати. Стійкість морального-психологічного стану у загальному розумінні є ступенем здатності особистості протистояти тиску, не піддаватися негативним впливам зовнішнього соціального та природного середовища, факторам і обставинам як службового, так і соціального характеру. Під організаційними умовами формування психологічної стійкості співробітників Національної поліції України варто розуміти сукупність взаємозалежних факторів, необхідних для ефективного розвитку у співробітників поліції морально-психологічної стійкості, що сприяє успішному здійсненню ними професійної діяльності. Формування морально-психологічної стійкості співробітників поліції варто розглядати з позицій аксіологічного, андрагогічного та системного підходів. З точки зору аксіологічного підходу розвиток морально-психологічної стійкості особистості відбувається у процесі навчання та виховання і досягається шляхом підвищення рівня внутрішньої мотивації співробітників поліції до професійної діяльності. Андрагогічний підхід передбачає побудову розвитку морально-психологічної стійкості особистості співробітника поліції на системі взаємозалежних та взаємодоповнюючих принципів (єдності особистісної, соціокультурної та професійної спрямованості; єдності розвитку, саморозвитку і службової підготовки; активізації самостіності та творчого потенціалу співробітників поліції; гуманізму тощо) та наявність стимулюючого середовища. У межах системного підходу на всіх стадіях адаптації людини до професійного середовища має відбуватись безупинний та наскрізний характер розвитку морально-психологічної стійкості.

Висновки. На основі проведеного дослідження визначено поняття умов формування психологічної стійкості співробітників поліції та було доведено, що формуванню морально-психологічної стійкості співробітників поліції сприяє комплекс факторів, які потрібно розглядати з точки зору аксіологічного, андрагогічного та системного підходів.

Посилання

1. Abrahamsen S., Strype J. Are they all the same? Norwegian police officers’ personality characteristics and tactics of conflict resolution. Policing & Society. 2010, No 20(1) Р. 99–123.
2. Gaines L., Kappeler V., Vaughn J. Policing in America. Cincinnati, OH : Anderson, 1997. 676 р.
3. Mathur P. Stress in Police in India: Recognition, diagnosis and coping strategies. New Delhi : Gyan Publishing House, 1999. 236 р.
4. Griffin S., Bernard T.. Angry aggression among police officers. Police Quarterly, 2003. No 6(1). Р. 3–21.
5. Seron C., Pereira J., Kovath J. Judging police misconduct: “Street-Level” versus professional policing. Law & Society Review, 2004. No 38(4). Р. 665–710.
6. Чуфаровский Ю.В. Юридическая психология. Москва : Юриспруденция, 2000. 336 с.
7. Blumberg D. Bruised Badges: The Moral Risks of Police Work and a Call for Officer Wellness. International Journal of Emergency Mental Health, 2018. No 20 (2). Р. 1–14.
8. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. Санкт-Петербург : Питер, 2001. 705 с.
9. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. Санкт-Петербург : Питер, 2006. 512 с.
10. Мингалеева А.В. Педагогические условия формирования готовности к профессионально-личностному саморазвитию у будущих экономистов. Ульяновск, 2012. 194 с.
11. Хайруллова Э.Т. Организационно-педагогические условия непрерывного развития морально-психологической устойчивости сотрудников органов внутренних дел. Казанский педагогический журнал, 2014. № 4. С. 60–68
Опубліковано
2019-10-08
Сторінки
193-198
Розділ
СЕКЦІЯ 6 ОРГАНІЗАЦІЙНА ПСИХОЛОГІЯ