ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ МАЙБУТНІМ ФАХІВЦЯМ МОРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ ЩОДО САМОКОРЕКЦІЇ ТРИВОГИ ТА СТРАХУ ПЕРЕД ЙМОВІРНИМИ ЕКСТРЕМАЛЬНИМИ СИТУАЦІЯМИ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

  • Олена Михайлівна Сорока
Ключові слова: психологічна готовність, аутопсихологічна компетентність, самокорекція, само- контроль, саморегуляція

Анотація

Мета. У статті представлені практичні рекомендації майбутнім фахівцям морського транспорту щодо самокорекції тривоги та страху перед ймовірними екстремальними ситуаціями у професійній діяльності та висвітлені підібрані комплексні вправи для загального заспокоєння, досягнення тренованої м’язової релаксації, а також для зміцнення емоційно-вольової сфери.

Методи. За результатами проведеного дослідження була розроблена Програма формування психологічної готовності майбутніх фахівців морського транспорту до професійної діяльності в екстремальних ситуаціях на базі підвищення рівня аутокомпетентності майбутніх моряків, яка визначає розвиток здатності до самокорекції, самоконтролю, саморегуляції майбутніх моряків як показників їхньої психологічної готовності до екстремальних фахових ситуацій. У ході реалізації програми здатність до самокорекції та саморегуляції формується на основі конструктивних аутокомпетентнісних змін професійної Я-концепції щодо небажаних, з точки зору фахової ефективності моряка в умовах екстремальних ситуацій, професійно важливих складників: індивідуально-особистісних якостей (професійно непродуктивних і професійно негативних), деструктивних установок, вольових і ціннісних демотивацій, непродуктивних професійно-поведінкових паттернів дій тощо.

Результати. На цій базі усвідомлених аутопсихологічних змін мотиваційно-когнітивних, емоційно-вольових і операційних складників професійної Я-концепції моряка досягається оновлений поведінковий рівень майбутнього морського фахівця, що й забезпечує підвищення психологічної готовності до екстремальних ситуацій.

Висновки. Розроблені на цій основі практичні рекомендації щодо самостійної підготовки до екстремальних фахових ситуацій визначають можливості успішного використання таких рекомендацій фахівцями морського транспорту в умовах практичної професійної діяльності.

Посилання

1. Баклицький І.О. Психологія праці : підручник. 2-ге вид., перероб. і доп. Київ : Знання, 2008. 655 с.
2. Деркач А.А. Психология профессиональной деятельности: лекции «В помощь преподавателю». Москва : Изд-во РАГС, 2006. 342 с.
3. Деркач А.А., Зазыкин В.Г. Профессионализм деятельности в особых и экстремальных условиях (психолого-акмеологические основы). Москва : РАГС, 1999. 247 с.
4. Деркач А.А., Степнова Л.А. Развитие аутопсихологической компетентности государственных служащих. Москва : РАГС, 2003. 297 с.
5. Дикая Л.Г. Психология саморегуляции функционального состояния субъекта в экстремальных условиях деятельности : дисс. ... д-ра психол. наук : 19.00.03. Москва, 2002. 342 с.
6. Каліна Н.Ф. Психотерапія : підручник. Київ : Академвидав, 2010. 288 с.
7. Кузнецова А.С. Методы психической саморегуляции и психопрофилактика неблагоприятных функциональных состояний человека в связи с особенностями профессиональной деятельности : дисс. … канд. психол. наук : 19.00.03. Москва, 1993. 226 с.
8. Лазоренко О.В. Психологічна підготовка прикордонних нарядів до дій в екстремальних умовах : дис. …канд. психол. наук : 19.00.09. Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2014. 246 с.
9. Ложкін Г.В. Психологічне супроводження військовослужбовців у діяльності за екстремальних умов. Київ : МОУ, 2003. 218 с.
10. МакКормик Уайльд Э. Самотерапия. Изменим жизнь к лучшему / пер. с англ. Харьков : Изд-во «Гуманитарный центр»; И.В. Олива, 2016. 440 с.
11. Марищук В.Л., Евдокимов В.И. Поведение и саморегуляция человека в условиях стресса. Санкт-Петербург : Сентябрь, 2001. 260 с.
12. Обознов А.А. Психологическая регуляция операторской деятельности. Москва : ИП РАН, 2003. 294 с.
13. Панкратов В.Н. Саморегуляция психического здоровья : практическое руководство. Москва : Институт Психотерапии, 2001. 352 с.
14. Полякова О.Б. Психогигиена и профилактика профессиональных деформаций личности : учебное пособие. Москва : МПСИ, 2008. 304 с.
15. Сорока О.М. Аналіз вимог до фахівця морського транспорту як фахівця екстремального виду діяльності. Бочаровські читання : матер. наук.-практ. конференції (з міжнар. участю), присвяченої пам’яті проф. С.П. Бочарової. Харків, 2016. С. 98–101.
16. Сорока О.М. Експериментальне дослідження особливостей формування психологічної готовності майбутнього фахівця морського транспорту до дій в екстремальних ситуаціях. Вплив досягнень психологічних і педагогічних наук на розвиток сучасного суспільства : зб. тез міжнар. наук.-практ. інтернет-конференції. Харків : Східноукраїнська організація «Центр педагогічних досліджень», 2017. С. 89–93.
17. Сорока О.М. Компоненти психологічної готовності фахівця морського транспорту до екстремальних ситуацій професійної діяльності. Педагогіка і психологія професійної освіти: наук.-метод. журнал. 2016. № 4. С. 163–175.
18. Сорока О.М. План формування психологічної готовності майбутніх фахівців морського транспорту до діяльності в екстремальних ситуаціях. Modern methods, innovations and operational experience in the field of psychology and pedagogics: International research and practice. Lublin, 2017. S. 164–167.
19. Сорока О.М. Характеристика вимог до особистості фахівця морського транспорту як спеціаліста екстремального профілю. Проблеми екстремальної та кризової психології : зб. наук. праць. Харків : НУЦЗУ, 2016. Вип. 20. С. 271–282.
Опубліковано
2019-10-08
Сторінки
182-192
Розділ
СЕКЦІЯ 6 ОРГАНІЗАЦІЙНА ПСИХОЛОГІЯ