ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ ПЕРФЕКЦІОНІЗМУ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ВИБІРОК 2010 ТА 2019 РР.

  • Ганна Леонідівна Чепурна
  • Марина Євгеніївна Лещенко
Ключові слова: перфекціонізм, суб’єктно-орієнтований перфекціонізм, об’єктно-орієнтований перфекціонізм, соціально-приписаний перфекціонізм, студентська молодь, порівняльний аналіз

Анотація

Мета дослідження – здійснення порівняльного аналізу рівневих та структурних характеристик перфекціонізму студентської молоді у вибірках 2010 та 2019 рр.

Методи дослідження. Для визначення рівня прояву та особливостей структури перфекціонізму студентської молоді ми скористались методикою «Багатовимірна шкала перфекціонізму-2» (MPS-2) П. Гевітта та Г. Флетта (в адаптації І. Грачової). Методика містить три шкали: суб’єктно-орієнтований перфекціонізм, об’єктно-орієнтований перфекціонізм, соціально-приписаний перфекціонізм.

Результати дослідження. Проаналізовано стан дослідження проблеми перфекціонізму студентської молоді у зарубіжній та вітчизняній психології, наголошено на соціокультурній детермінованості перфекціонізму та важливості здійснених у вітчизняній вибірці досліджень. У результаті порівняльного аналізу встановлено: кількісні показники високого рівня загального перфекціонізму залишаються незмінними; для вибірки студентів 2019 р. значно більшими є показники середнього рівня перфекціонізму, ніж для вибірки 2010 р.; визначено статистично значущу різницю між середніми значеннями суб’єктно-орієнтованого та загального перфекціонізму у вибірках 2010 та 2019 рр.; у вибірці 2019 р. студенти є більш вимогливими до себе, ніж у вибірці 2010 р.; у вибірці 2019 р. середні значення загального перфекціонізму вищі, ніж у вибірці 2010 р.; розглянуто профілі рівнів перфекціонізму у вибірках 2010 р. та 2019 р. Виявилося, що у вибірці 2019 р. Для середнього рівня перфекціонізму є характерним найбільш «адаптивне» співвідношення структурних компонентів, в якому показники суб’єктно-орієнтованого перфекціонізму значно переважають показники інтерперсональних параметрів.

Висновки. Аналіз результатів дослідження дав змогу зробити висновок, що середній рівень перфекціонізму трансформувався в адаптивний життєвий стиль студентської молоді. Дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми, перспектива подальших досліджень вбачається у порівняльному аналізі особливостей взаємозв’язку перфекціонізму із соціально-психологічними властивостями особистості.

Посилання

1. Гаранян Н.Г. Перфекционизм и враждебность как личностные факторы депрессивных и тревожных расстройств : автореф. дисс. на соиск. научной степени д-ра психол. наук : спец. 19.00.04 «Медицинская психология». Москва, 2010. 43 с.
2. Гаранян Н.Г., Андрусенко Д.А., Хломов И.Д. Перфекционизм как фактор студенческой дезадаптации. Психологическая наука и образование. 2009. № 1. C. 72–81.
3. Грачева И.И. Уровень перфекционизма и содержание идеалов личности : дисс. на соиск. научной степени канд. психолог. наук : спец. 19.00.01 «Общая психология, психология личности, история психологии». Москва, 2006. 210 с.
4. Гуляс І.А. Перфекціоністські настанови як чинник професійної готовності майбутніх практичних психологів : дис. на здобуття наук. ступеня канд. психолог. наук : спец. 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія». Івано-Франківськ, 2007. 190 с.
5. Данилевич Л.А. Перфекціонізм як особистісний чинник академічної обдарованості студентів : дис. на здобуття наук. ступеня канд. психолог. наук : спец. 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології». Київ, 2010. 222 с.
6. Капустина А.Н. Перфекционизм как стратегия преодоления сложных жизненных ситуацій. Личность в трудных жизненных ситуациях: ресурсы и преодоление (Электронный ресурс): материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 25-летию факультета психологии Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского (Омск, 4–5 октября 2018 г.). Омск : Изд-во Ом. гос. ун-та, 2018. С. 80–84.
7. Подшивайлов Ф.М. Психологічні чинники розвитку мотиваційної сфери особистості майбутнього психолога : дис. на здобуття наук. ступеня канд. психолог. наук : спец. 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія». Київ, 2015. 228 с.
8. Фоменко К. І. Губристична мотивація в характеристиці спрямованості особистості. Наука і освіта: науково-практичний журнал Південного наукового Центру НАПН України: Тематичний спецвипуск «Когнітивні процеси та творчість». Одеса, 2010. С. 378–381.
9. Чепурна Г.Л. Соціально-психологічні особливості перфекціонізму молоді : дис. на здобуття наук. Ступеня канд. психолог. наук : спец. 19.00.05 «Соціальна психологія; психологія соціальної роботи». Київ, 2012. 213 с.
10. Hewitt P.L, Flett G.L. Perfectionism in the self and social contexts: Conceptualization, assessment, and association with psycho-pathology. Journal of Personality and Social Psychology. 1991. Vol. 60. P. 456–470.
Опубліковано
2019-10-08
Сторінки
151-158
Розділ
СЕКЦІЯ 3 СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ; ПСИХОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ