ВПЛИВ ЕТНІЧНИХ СТЕРЕОТИПІВ НА МІЖНАЦІОНАЛЬНЕ СПРИЙНЯТТЯ

  • Олена Василівна Казаннікова
Ключові слова: стереотипізація, етнічні стереотипи, автостереотипи, гетеростереотипи, установка, упередження, етноцентризм

Анотація

Мета статті полягає у висвітленні проблеми впливу етнічних стереотипів на міжнаціональне сприйняття на прикладі студентів педагогічного факультету Херсонського державного університету.

Методи дослідження. Для реалізації мети застосовувалися теоретичні методи дослідження: аналіз психолого-педагогічної літератури, систематизація, порівняння, прогнозування та узагальнення – для з’ясування стану досліджуваної проблеми у сучасній теорії та практиці, уточнення сутності базових понять дослідження, визначення змісту етностереотипів. Для емпіричного дослідження ролі етнічних стереотипів у міжнаціональному сприйнятті було використано інструменти психодіагностики: проективна методика «Карта світу» та модифікований варіант шкали соціальної дистанції, запропонований Е. Богардусом.

Результати. У статті розглянуто загальне поняття стереотипу. Розкрито сутність стереотипізації як одного з ефектів міжособистісного сприймання. Охарактеризовано етностереотип як узагальнений, емоційно-насичений образ етнічної групи та її представників. Проаналізовано автостереотипи і гетеростереотипи як структурні взаємозалежні компоненти цілісного утворення особистісної або групової свідомості. Відзначено наявність міжетнічного дистанціювання, культурну неприязнь, посилення негативних аспектів у формуванні гетеростереотипів. Проаналізовано зв’язок авто- та гетеростереотипів із упередженням, установкою, які містять емоційно-оцінне ставлення до різних етнічних груп і характеризують рівень готовності до відповідних поведінкових реакцій у міжетнічному сприйнятті. Визначено, що на сферу міжетнічних взаємин в сучасній Україні впливає військовий конфлікт. Проведене дослідження, у якому взяли участь 52 студента педагогічного факультету денної та заочної форм навчання, показало наявність етнічних стереотипів у досліджуваних всіх трьох груп.

Висновки. У процесі дослідження було виявлено, що на міжнаціональне сприйняття впливають політичний фактор, система цінностей, спосіб життя, стереотипи поведінки. Виявлено наявність гетеростереотипів, упереджень та етноцентризм.

Посилання

1. Бабюк А.В. Етнічні стереотипи: негативний і позитивний вплив на суспільство. Етнічна самосвідомість та міжетнічна взаємодія в сучасному світі: збірник наукових праць. Суми : Вид. СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2016. С.296-299.
2. Блинова О.Є. Роль етнічних стереотипів у міжкультурному оцінюванні студентської молоді Зб. наук. Праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка; Інституту психології ім. Г.С.Костюка НАПН України. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2014. С. 68–79.
3. Вакуленко О.Л. Автостереотип українця у соціокультурному контексті. Етнічна самосвідомість та міжетнічна взаємодія в сучасному світі: збірник наукових праць. Суми: Вид. СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2016. С. 205–209.
4. Давидюк М.О. Зміст етнічних стереотипів у сучасного студентства в ситуації воєнізованого конфлікту між державами. Вінниця : 2014. Вип. 41. Ч.1. С. 316–323.
5. Махній М.М. Етнічна психологія : навч. посібник. Київ : ВД Слово, 2015. 272с.
6. Солдатова Г.У. Психология межэтнической напряженности. Москва : Смысл, 1998. 389 с.
7. Цигульська Т.Ф. Загальна та прикладна психологія. Курс лекцій. Київ : Наукова думка, 2000. 192с.
8. Шутова М.О. Ментальність етносів і їх національний характер як ядро етнокультурних стереотипів. Чернівці : ВД Родовід, 2015. С. 245–250.
Опубліковано
2019-10-08
Сторінки
129-135
Розділ
СЕКЦІЯ 3 СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ; ПСИХОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ