ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК АГРЕСИВНОСТІ ТА СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ У ПІДЛІТКІВ

  • Людмила Миколаївна Лисенко
Ключові слова: агресія, адаптація, підлітковий вік, почуття дорослості, самоствердження

Анотація

Мета статті – представити аналіз наукових поглядів і результатів дослідження взаємозв’язку агресивності та соціально-психологічної адаптації у підлітків.

Методи дослідження для вивчення вказаної проблематики – це опитувальник А. Басса і А. Дарки, призначений для діагностики агресивних і ворожих реакцій. Для дослідження соціально-психологічної адаптації обрано методику А.В. Фурмана, спрямовану на вивчення особливостей адаптації у таких життєвих сферах, як школа, сім’я, вулиця, та визначення ставлення до навколишнього світу, оточуючих людей і самого себе.

Результати дослідження за психодіагностичною методикою А. Басса і А. Дарки свідчать, що більшість учасників дослідження мають середній рівень агресивності, у дівчат показники нижчі, ніж у хлопців, тобто схильність до прояву агресії має помірний характер і зумовлена ситуативно. Рівень ворожості у межах норми, підлітки схильні проявляти негативні емоції та критичність в соціальних контактах. Результати аналізу за методикою соціально-психологічної адаптації А.В. Фурмана свідчать про середню та низьку міру адаптованості підлітків, що збільшує ризик дезадаптації. Такі психологічні проблеми ускладнюють процес соціалізації. У процесі емпіричного дослідження виявлено – чим вище рівень агресивності, тим нижче рівень соціально-психологічної адаптації та навпаки, що підтверджується результатами кореляційного аналізу.

Висновки за результатами дослідження. Проблема проявів агресивних форм поведінки та соціально-психологічної адаптації у підлітків має особливу актуальність як у соціальному, так і у віковому аспектах; одержано показники, що свідчать про середній рівень прояву агресії та адаптованості, що зумовлює необхідність проведення корекційно-розвивальної роботи. Перспективи подальшої роботи вбачаємо у вивченні взаємозв’язку різних структурних компонентів особистості з успішністю соціальної адаптації у підлітковому віці та пошуку методів, що сприяють розвитку адаптаційних механізмів.

Посилання

1. Бандура А., Уолтерс Р. Подростковая агрессия: изучение влияния воспитания и семейных отношений / Под ред. З. Римского, Москва : Апрель-Пресс ; ЭКСМО Пресс, 2000. 509 c.
2. Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитание. Перевод с англ. Москва : Прогресс, 1986. 420 c.
3. Волянська О.В. Проблеми агресивної поведінки підлітків: фактори та механізми соціалізації. Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: філософія, філософія права, політологія, соціологія. 2016. № 3 (30). С. 117–134.
4. Ольшанская Е.В. Подростковая агрессия как фактор социальной адаптации : автореф. дис. … канд. психол. наук : 19.00.05. Москва, 2000. 18 с.
5. Мізерна О.О. Психологічні особливості прояву агресії у дітей підліткового віку : автореф. дис. … канд. психол. наук. 19.00.07. Київ, 2005. 24 с.
6. Мойсеєва О.Є. Агресія підлітків: причини виникнення та можливості психокорекції. Психологічні проблеми роботи з делінквентами. Юридична психологія. 2015. № 1. С. 139–148.
7. Платонова Н.М. Агрессия у детей и подростков. Санкт-Петербург : Речь, 2006. 336 c.
8. Фурман А.В. Психодіагностика особистісної адаптованості. Тернопіль : Економічна думка, 2000. 197 с.
9. Estell D.В., Farmer Th.W. et al Social Status and aggressive and disruptive behavior in girls: Individual, group, and classroom influences. Journal of School Psychology USA: Bloomington, Chicago, 2007. P. 120.
10. Malatesta C.Z. The role of emotion in the development and organization of personality / R. Thompson (Ed.) Socioemotional Development. Nebraska Symposium on Motivation, 1990, 1–56.
Опубліковано
2019-10-08
Сторінки
73-79
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ПЕДАГОГІЧНА ТА ВІКОВА ПСИХОЛОГІЯ