ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У РОЗВИТКУ МИСЛЕННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ

  • Віталій Олександрович Клак
Ключові слова: розвиток мислення, інформаційно-комунікаційні технології, комп’ютерні технології, багатофункціональна структура, програма розвитку

Анотація

У статті подано теоретико-методологічний аналіз проблеми використання комп’ютерних технологій у розвитку мислення дітей дошкільного віку, представлено аналіз останніх вітчизняних і закордонних наукових джерел розвитку мислення в дошкільників, дістали подальший розвиток дефініції «інформаційно-комунікаційні технології», «комп’ютерні технології» та їх варіанти існування. Розкрито значення комп’ютера як потужного технічного засобу навчання, як «інтелектуального знаряддя» у розвитку наочно-образного, логічного мислення, що дає дитині змогу вийти на новий інформаційний рівень.

Мета статті – проаналізувати використання інформаційно-комунікаційних технологій у розвитку мислення дітей дошкільного віку, представити програму навчання дошкільників основам комп’ютерної грамотності для розвитку їх мислення.

Методи дослідження – теоретичний аналіз вітчизняних і закордонних наукових джерел, який дозволив виявити, узагальнити і систематизувати матеріали із проблеми дослідження.

Результати теоретичного аналізу заявленої проблеми показали недостатність вивчення використання комп’ютерних технологій у розвитку логічного мислення дітей дошкільного віку. Розкрита сутність інформаційно-комунікаційних і комп’ютерних технологій. Розроблена й охарактеризована багатофункціональна структура компонентів значущості використання дітьми дошкільного віку комп’ютерних технологій, яка включає: розвиток вольових якостей, формування мотивації, активну діяльність, індиві- дуальний підхід, варіативність навчального матеріалу, дидактичні можливості, розвиток інтересів, розвиток моторики, розвиток інтелекту, розвиток логічного мислення, вікові особливості. Запропоновано програму навчання дошкільників основам комп’ютерної грамотності й розвитку логічного мислення, яка включає 25 занять, кожне з яких складається із трьох частин: підготовчої, основної та заключної. Охарактеризовано сутність кожної частини, вказані основні форми роботи. Представлено підготовчу частину плану роботи навчання старших дошкільників основам комп’ютерної грамотності.

Посилання

1. Абульханова-Славская К. Развитие личности в процессе жизнедеятельности. Психология формирования и развития личности. Москва : Наука, 1981. С. 19–44.
2. Ананьев Б. Психологическая структура личности и ее становление в процессе индивидуального развития человека. Психология и проблемы человекознания : избранные психологические труды / Москва ; Воронеж, 1996. С. 196–280.
3. Базовий компонент дошкільної освіти України. Київ, 2012. 26 с.
4. Бурова А. Організація ігрової діяльності дітей дошкільного віку. 2-е вид. Тернопіль : Мандрівець, 2013. 296 с.
5. Вертгеймер Макс. Продуктивное мышление / под общ. ред. С. Горбова, В. Зинченко. Пер. с англ. С. Латушкина ; ред. Э. Пчелкина. Москва : Прогресс, 1987. 336 с.
6. Выготский Л. Собрание сочинений : в 6 т. Т. 3 : Проблемы развития психики. Москва : Педагогика, 1983. 368 с.
7. Гавриш Н. Формування в дітей готовності до шкільного навчання в інтегрованому просторі дошкільного закладу. Освіта та педагогічні науки. 2012. № 1 (150). С. 7–12.
8. Гальперин П. Методы обучения и умственное развитие ребенка. Москва, 1985. С. 8.
9. Кривошея Т. Взаємозв’язок образного і логічного мислення як шлях до гармонізації розумової діяльності дошкільників. Імідж сучасного педагога : науково-практичний освітньо-популярний журнал. 2015. № 6. С. 25–27.
10. Кудикіна Н. Теорія ігрової діяльності дітей : монографія. Київ, 2012. 235 c.
11. Лавриченко Н. Педагогіка соціалізації: європейські обриси. Київ, 2000. 444 с.
12. Левшунова К. Психічне благополуччя старших дошкільників під впливом програми підвищення їх рухової активності. Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Харків : КЦ ФОП Іванової М.А., 2015. Т. ІV : Психологія розвитку дошкільника. Вип. 11. С. 126–134.
13. Любченко І. Розвиток логічного мислення у старших дошкільників як запорука успішного навчання і виховання. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету. 2014. Ч. 3. С. 209–214.
14. Максименко С. Генетическая психология. Методологическая рефлексия проблем развития в психологии : монография. Киев : Рефл-Бук Ваклер, 2000. 320 с.
15. Ньюэлл А., Шоу Дж., Саймон Г. Моделирование мышления человека с помощью электронно-вычислительной машины. Психология мышления / под ред. Ю. Гиппенрейтер и др. Москва : Астрель, 2008. С. 133–134.
16. Павлюк Т. Використання інформаційних технологій у системі неперервної освіти дітей дошкільного і молодшого шкільного віку. Реалізація наступності дошкільної і початкової освіти : збірник матеріалів. Київ : КМПУ ім. Б.Д. Грінченка, 2009. С. 80–82.
17. Пасічник Н. Особливості взаємозв’язку образного і понятійного мислення в учнів молодшого шкільного віку : автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07. Київ, 2015. 24 с.
18. Ігрова діяльність дошкільника: молодший дошкільний вік / Т. Піроженко та ін. Київ : Генеза, 2016. 88 с.
19. Соловйова Л. Вивчаємо довільну поведінку дітей дошкільного віку Практичний психолог: дитячий садок. 2015. № 9. С. 12–21.
20. Товкач І. Аналіз індивідуальних характеристик структури прояву пізнавальної активності старших дошкільників. Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. Київ : ТОВ «Срібна Хвиля», 2016. Т. IV. Вип. 12. С. 145–155.
21. Ridzwan Salzuriawani Binti, Mokhsein Siti Eshah Binti. Creativity in Preschool Assessment. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences. 2017. Vol. 7. № 2. P. 543–560.
22. Chronopoulou Elena, Riga Vassiliki. Τhe Contribution of Music and Movement Activities to Creative Thinking in Pre-School Children. Creative Education. 2012. Vol. 3. № 2. P. 196–204.
23. Wojciehowski Mandi, Ernst Julie. Creative by Nature: Investigating the Impact of Nature Preschools on Young Children’s Creative Thinking. The International Journal of Early Childhood Environmental Education. 2017. № 6 (1). P. 3–20.
Опубліковано
2019-10-08
Сторінки
56-65
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ПЕДАГОГІЧНА ТА ВІКОВА ПСИХОЛОГІЯ