ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОГО ВПЛИВУ МУЗИКИ ЕПОХИ БАРОКО

  • Олексій Володимирович Шевяков
  • Валерія Анатоліївна Славська
Ключові слова: естетичне виховання, музична культура, чинники соціального впливу, духовність, барокова музика

Анотація

Мета. Метою статті є з’ясування особливостей соціально-психологічного впливу музики епохи бароко.

Методи. За допомогою методу контент-аналізу виявлено умови, котрі ініціювали появу і розвиток соціально-психологічного впливу музики епохи бароко. За допомогою методик психодіагностики визначено особливості соціально-психологічного впливу скрипкових сонат.

Результати. Охарактеризовано бароко з точки зору понять і стилю епохи, її музичної культури, соціально-психологічних особливостей становлення музики. Здійснено соціально-психологічний аналіз тенденцій розвитку скрипкової музики, визначено його основні характеристики. Здійснено науково-теоретичне обґрунтування становлення жанру скрипкової сонати епохи бароко. На основі системного аналізу виявлено генезис жанру скрипкової сонати. В емпіричному дослідженні визначено жанрові особливості та особливості психологічного впливу скрипкових сонат Й.С. Баха та Г.Ф. Генделя.

Висновки. Мистецтво музики розвивається та трансформується у нерозривному зв’язку з історичними подіями, відображає їх відповіддю на соціальні катаклізми, які відбуваються у житті суспільства. В естетиці бароко музика визначалася через точні науки з метою служіння Богу (кантати Баха) та прикраси людського життя (сонати Г.Ф. Генделя). Стиль бароко відрізняється вільним пошуком художніх форм, декоративністю, схильністю до зовнішніх ефектів та взаємодії різних видів мистецтв.

Посилання

1. Булатов Л.П. Скрипичные сонаты Г.Ф. Генделя : автореф. дис. … канд. искусствоведения. Ленинград : Ленингр. консерватирия им. Н.А. Римского-Корсакова, 1990. 24 с.
2. Выготский Л.С. Психология искусства. 3-е изд. Москва : Искусство, 1986. 573 c.
3. Гинзбург Л., Григорьев В. История скрипичного искусства. Москва : Музыка, 2010. Вып. 1. 285 с.
4. Друскин М. Иоганн Себастьян Бах. Москва : Музыка, 1982. 381 с.
5. Єрошенко О.В. Вокальне виконавство доби бароко в світлі теорії афектів. Вісник Харківської державної академії культури, 2018. № 1. С. 49–56.
6. История европейского искусствознания. От античности до конца ХVIII века / Под ред. Б. Виппер, Т. Ливанова. Москва : Изд-во АН СССР, 1963. 436 c.
7. Каган М. Музыка в мире искусств. Санкт-Петербург : Ut, 1996. 232 c.
8. Лобанова М. Западноевропейское музыкальное барокко: проблемы эстетики и поэтики. Москва : Музыка, 1994. 250 с.
9. Музыкальная эстетика Западной Европы ХVII – XVIII веков / Сост. В.П. Шестакова. Москва : Музыка, 2017. 688 c.
10. Рабей В. Сонаты и партиты Баха для скрипки соло. Москва : Музыка, 1985. 210 c.
11. Роллан Р. Музыкально-историческое наследие. Вып. 1. Москва : Музыка, 2016. 311 с.
12. Славська В.А. Психологічні особливості впливу барокової музики. Вектори психології-2019 : матер. міжнар. молодіжної науково-практ. конф. 24 квітня 2019 р. Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2019. С. 189–192.
13. Славська В.А. Особливості соціально-психологічного впливу музики в епоху бароко: постановка проблеми та перспективи досліджень. Інсайт : Психологічні виміри суспільства : матер. IV Міжнар. науково-практ. конф молодих вчених, аспірантів та студентів. 16 травня 2019 р. Херсон : ХДУ, 2019. С. 258–260.
14. Шестаков В. От этоса к аффекту. История музыкальной эстетики от античности до ХVIII века. Москва : Музыка, 2015. 351 с.
Опубліковано
2019-10-08
Сторінки
42-48
Розділ
СЕКЦІЯ 1 ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ; ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ