ПСИХОДІАГНОСТИЧНІ ПЕРЕДХВОРОБЛИВІ СТАНИ ПСИХОСОМАТИЧНОГО ЗДОРОВ’Я ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ОКРЕМИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПРОВІДНИХ ФАХІВЦІВ (ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ)

Ключові слова: холістичний підхід, комплексна динаміка, самопочуття, психопрофілактика, статистична оцінка

Анотація

Метою статті є аналіз теоретико-методологічних, емпіричних досліджень науковців України та інших держав світу для представлення психолого-педагогічній громадськості очевидних критеріїв, психодіагностичних показників комплексних проявів (преморбідного) стану між здоров’ям та хворобою, коли особистість вже не здорова, але ще й не хвора. Класичні методи переважно орієнтовані на діагностику різних видів захворювань. Водночас недостатньо вирішеною є проблема розробки методів діагностики здоров’я та хвороби з урахуванням відомих теоретико-методологічних підходів і публікацій фахівців різних країн світу без актуального їх застосування під час навчання та професійної діяльності: медиків, психологів, психіатрів, соціальних працівників, вчителів загальноосвітніх закладів, у повсякденному житті пересічних громадян різного віку. Методами проведення дослідження, на нашу думку, є: теоретико-методологічний та лонгітюдний змістовний аналіз публікацій науковців, які тривалий обстоювали погляди «здоров’я здорових», «третього межового стану між здоров’ям та хворобою», «методів підтримання психосоматичного здоров’я», «холістичного підходу медико-психологічних досліджень». Продуктивним виявися метод порівняння емпіричних даних розповсюдження проявів порушень психосоматичного здоров’я досліджуваних різного віку впродовж останніх 20–25 років. Результатом статті є описання та систематизація відповідної інформації щодо розвитку семи найпоширеніших класів хвороб, послідовне викладення базових показників порушень психосоматичного здоров’я за результатами даних різних авторів. Висновками є актуальні результати порівняльного аналізу статистичних досліджень публікацій науковців різних країн світу з виділенням актуальності феномену межового (преморбітного) стану між здоров’ям і хворобою та необхідності подальших теоретико-методологічних й емпіричних досліджень. Представлену інформацію можуть продуктивно використовувати психологи, психіатри, соціальні працівники, вчителі загальноосвітніх шкіл у практичній роботі.

Посилання

1. Андреєва О. М., Формування свідомого ставлення студентів-медиків до здорового способу життя. Медсестринство, 2017, № 1. C. 51–53.
2. Апанасенко Г. Л. Валеологія або медицина 4Р? Як уникнути інфаркту, інсульту і діабету. Видавничий дім «Медкнига», 2020. 144 с.
3. Васильков В. М., Василькова Л. В. Психофізіологічне здоров’я молоді як проблема її духовного, фізичного та професійного розвитку. Молодь та держава: Матер. IV міжнар. наук.-практ. конф. Донецьк, 2006. С. 70–71.
4. Войтенко В. П. Здоровье здоровых: Введение в санологию. К.: Здоровье, 1991. 248 c.
5. Корольчук М. С. Крайнюк В. М., Косенко А. Ф., Кочергін Т. І., Психологічне забезпечення психічного і фізичного здоров’я : навчальний посібник. Київ : Фірма Інкос, 2002. 272 с.
6. Корнієнко О. В. Аналіз психологічної безпеки освітнього середовища у працях сучасних фахівців як фактор ризику розвитку психосоматично здорової особистості. Науковий журнал KELM – це знання, освіта, право, управління 2021. № 8 (44) vol. 1. Р. 36–42 https://doi:10.51647/kelm.2021.8.1.6
7. Коrniienko O. V. Comparative analysis of concepts associations of “health” and “disease” among young people in Germany and high school students in Ukraine. International scientific conference “The role of psychology and pedagogy in the spiritual development of modern society”: conference proceedings, July 30–31, 2022. Riga, Latvia: “Baltija Publishing”, 2022. P. 80–83. https://doi.org/10.30525/978-9934-26-228-9-22
8. Корнієнко О. В. Передумови скринінг-діагностики донозологічних маркерів безпеки в підтриманні психосоматичного здоров’я учнівської та студентської молоді Directions for the development of psychological sciences in Ukraine and EU countries: Scientific monograph. Riga, Latvia: “Baltija Publishing“, 2023, P. 34–57. https:// doi.org/10.30525/978-9934-26-281-4-3
9. Лазос Г. П. Фактори ризику виникнення негативних емоційних станів у волонтерів психологів/психотерапевтів. Актуальні проблеми психології. Том. 3.: Консультативна психологія і психотерапія. Вип. 13. Інститут психології ім. Г. С. Костюка НАПН України; Вінниця : Видавець ФОП Рогальска І.О, 2017. С. 130–152.
10. Москальова А. С. Психологічні прояви поведінкового типу А серед керівників освітніх організацій. Проблеми сучасної психології, 2015, Вип. 27. С. 318–330
11. Михайлов Б. В., Сарвір І. М., Баженов О. С., Мирошніченко Н. В. Соматоформні розлади – сучасна загальномедична проблема. Український медичний часопис. 2003. № 3. С. 73–76.
12. Носков В. І. Основи психогігієнічного забезпечення гуманістично орієнтованої професійної підготовки студентів : автореф. дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.01; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. Київ, 2002. 30 с.
13. Носков В. І., Кальянов В.А., Носкова О. В., Ефрасініна О. В. Психосоматичне здоров’я студентів і викладачів гуманітарного вузу вищого навчального закладу. Медична психологія: Науково-практичний журнал. Харків, 2007. Т.2, № 2. С. 12–17.
14. Тимошенко І. І., Соснін О. С. XXI століття: освіта протягом усього життя. Економіка управління. 2000. № 4. С. 39–49.
15. Хаустова О. О. Психосоматичні розлади в практиці сімейного лікаря. Ліки України. 2005. № 9. С. 15–18.
16. Чабан О. С., Хаустова О. О. Психосоматичні розлади: нові аспекти розуміння, діагностики та лікування. Нова медицина. 2004. № 5. С. 26–30
17. Dundas B., Harris M., Narasimhan M. Psychogenic polydipsia review: etiology, differential, and treatment. Curr. Psychiatry Rep. 2007. V. 9 (3). P. 236–241.
18. Nau J.Y. Psychophysiologic disorders and their management. Rev. Med. Suisse. 2007. V. 3 (111). P. 1273–1285.
19. Peseschkian, Nossrat (2016): Psychosomatics and Positive Psychotherapy (Positive Psychotherapy in Psychosomatic Medicine). Author House UK.
20. Remigijus Kinderis, Jurante Danieliene Healthy lifestyle in Lithuania and Latvia student population in the context of individual values. Society. Integration. Education. Proceedings of the International Scientific Conference. Volume IV, May 25th -26th, 2018. P. 99–109 http://dx.doi.org/10.17770/sie2018vol1.3099
21. Salmon P., Humphris G.M., Ring A. et al. Primary care consultations about medically unexplained symptoms: patient presentations and doctor responses that influence the probability of somatic intervention. Psychosom. Med. 2007. V. 69 (6). P. 571–577.
Опубліковано
2024-07-01
Сторінки
55-62
Розділ
СЕКЦІЯ 5 МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ