КОУЧИНГ В ОСВІТІ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

Ключові слова: коучинг, коуч-технології, коучингова взаємодія здобувача та коуча-викладача

Анотація

Тематика статті є актуальною, оскільки висвітлює шляхи підвищення ефективності освітнього процесу. Мета. Висвітлення теоретичних аспектів освітнього коучингу та його практичної значущості. Окрім того, важливим є аналіз перспектив застосування коучингових технологій у сучасному суспільстві взагалі та освіті зокрема. Підґрунтям слугували роботи сучасних видатних коучів та освітян, які застосовують коучингові технології. Методи. Методи теоретичного аналізування, синтезу, узагальнення, що дали змогу об’єднати сучасні напрями коучингових технологій в освіті. Опитування: анкетування здобувачів вищої освіти з метою виявлення їх становлення до застосування коучингових технік як у викладанні навчального матеріалу, так і в самостійному навчанні. Результати. Теоретичний аналіз указаної проблеми висвітлив значущий потенціал використання коучингу в освіті. Значний теоретичний та практичний інтерес становить аналіз найбільш ефективних на освітянський ниві коучингових технік. З боку як викладання, так і якісного засвоєння знань здобувачами, зокрема в процесі самоосвіти. Враховуючи ці два аспекти, ми описали моделі успішної коучингової взаємодії в системі «викладач – здобувач» за окремими навчальними дисциплінами, проаналізували результати опитування здобувачів вищої освіти стосовно ефективності коучинг-технологій у навчанні. Висновки. Коучинг в освіті є інструментом для покращення якості навчального процесу, який здатен підняти його на новий, вищий рівень. Застосування коучингових моделей в освітньому процесі вимагає активного, усвідомленого підходу до навчання з боку здобувачів та створення партнерської, суб’єкт-суб’єктної взаємодії між учасниками освітнього процесу.

Посилання

1. Антонова З. О., Ханецька Н. В. Формування професійної успішності психолога засобами тренінгу та коучингу. Габітус. 2021. № 22. С. 46–51.
2. Бодик О. П., Макаренко С. І. Селф-коучинг як ефективний інструмент розвитку управлінської культури керівника закладу освіти. Духовність особистості: методологія, теорія і практика. 2020. № 3. С. 69–81.
3. Голіяд І. С., Чернова Т. Ю. Роль коучингової компетентності педагога у розкритті потенціалу суб’єкта освітнього процесу. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія: Проблеми трудової та професійної підготовки. 2017. № 8. С. 20–25.
4. Горленко О. М., Балецька Л. М., Пушкаренко О. А., Томей А. І. Коучинг у дитячій онкології: навчання навикам копінгу в реабілітаційному процесі. Проблеми клінічної педіатрії. 2021. № 3. С. 42–49.
5. Жовнір М. М., Асламова М. В. Педагогічна інноватика в медичному виші: до питання впровадження коучинг-технології. Молодий вчений. 2018. № 1(1). С. 305–308.
6. Каплінський В. В., Бурлака Н. І., Фрицюк В. А. Роль навчальної дисципліни «коучинг в освіті» у підготовці магістрів спеціальності освітні, педагогічні науки. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія. 2020. № 64. С. 73–77.
7. Крупник І. Р., Бабатіна С. І., Крупник Г. А. Особливості ставлення здобувачів вищої освіти до дистанційного навчання. Міжнародний електронний журнал «Інформаційні технології і засоби навчання», 2022, Том 91, № 5. С. 98–112.
8. Крупник І. Р. Коучинг: шлях до особистісного та професійного зростання. Матеріали XVІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин» / за ред. С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2024. С. 36–40.
9. Книш А. Застосування методів коучингового підходу при викладанні дисципліни «Математичні методи в психології». Теорія і практика управління соціальними системами. 2018. № 2. С. 18–27.
10. Кузан Г., Гордієнко Н. Освітній коучинг як інноваційна технологія професійної підготовки фахівців соціальної та соціально-педагогічної сфери у вищій школі. Молодь і ринок. 2019. № 3. С. 81–85.
11. Нежинська О. О., Тименко В. М. Використання коучингу в системі вищої освіти України. Вісник післядипломної освіти. 2015. Вип. 15. С. 236–245.
12. Поберезська Г. Г. Коучинг як педагогічна технологія студентоцентричного навчання у ВНЗ. Технологія і техніка друкарства. 2017. № 4. С. 99–107.
13. Регуліч І. В., Комарук З. В. Особливості використання коуч-технології у вокально-хоровій діяльності майбутнього вчителя музичного мистецтва. Академічні студії. Серія: Педагогіка. 2021. № 1. С. 74–79.
14. Садовенко В. С., Садовенко К. В. Науково-методичнi засади впровадження коучингу в реформування освiтнього процесу у вищiй школi. Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. 2018. № 4. С. 59–63.
15. Сидоренко В. В. Діяльність школи педагогічного коучингу в умовах управління децентралізацією освіти в Україні. Вісник післядипломної освіти. Серія: Педагогічні науки. 2021. № 16. С. 173–193.
16. Тітяєв В. М. Можливості та форми застосування коучингового підходу у роботі з адиктивними клієнтами. Габітус. 2020. № 15. С. 197–201.
17. Шестакова Т. В. Особливості впровадження коучингу в підготовці вчителів початкових класів. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки. 2019. № 4. С. 251–256.
18. Щербяк Ю. Використання технології коучингу у формуванні когнітивної гнучкості майбутнього менеджера освіти. Молодь і ринок. 2022. № 7–8. С. 11–16.
19. Щур Н. М. Мовний коучинг як технологія навчання англійської мови професійного спрямування у нелінгвістичних ЗВО. Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія: Педагогіка та психологія. 2020. № 32. С. 143–150.
20. Carey W., Philippon D., Cummings G. (2011). Coaching models for leadership development: an integrative review. Journal of Leadership Studies, 5(1), 51–69 DOI: https://doi.org/10.1002/jls.20204.
21. Prevatt F., Levrinі А. ADHD Coaching:A Guide for Mental Health Professionals. Copyright American Psychological Association. 2015. 268 р.
22. Starr J. The Coaching Manual: The Definitive Guide to the Process, Principles and Skills of Personal Coaching. Ft. Pr. 2011. 328 р.
Опубліковано
2024-07-01
Сторінки
22-27
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ПЕДАГОГІЧНА ТА ВІКОВА ПСИХОЛОГІЯ