СПРИЯННЯ ПСИХОСОЦІАЛЬНОМУ РОЗВИТКУ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ ЧЕРЕЗ ОСВІТУ

Ключові слова: розвиток, психологічний супровід, психолог, освіта, заклади освіти, корекція, діагностика, особливі освітні потреби, інклюзія, інклюзивне середовище, учні, діти

Анотація

Мета. Висвітлили шляхи сприяння психосоціальному розвитку дітей з особливими потребами через освіту. Методи: аналіз, узагальнення, резюмування, синтез, що дали змогу згрупувати сучасні вектори дослідження проблеми сприяння психосоціальному розвитку дітей з особливими потребами через освіту. Результати. Сучасне суспільство активно працює над забезпеченням інклюзивної освіти, яка враховує унікальні освітні потреби кожної дитини, з особливим акцентом на дітей з особливими потребами. Центральною ідеєю є створення адаптованого освітнього середовища, що забезпечує комплексну підтримку для їх соціальної інтеграції й адаптації. Важливість індивідуального підходу, який ураховує специфічні потреби й особливості кожної дитини, є ключовою для їх соціалізації та самореалізації. Освіта, яка фокусується на особистісному розвитку, адаптації навчальних програм, створенні умов для набуття практичних навичок, а також соціальній адаптації, виступає як основний напрям інклюзивного навчання. Роль психологічного супроводу та співпраці між педагогами, батьками та спеціалістами різних профілів є невід’ємною для забезпечення не лише академічного, але й соціального й емоційного розвитку дітей. Створення сприятливого інклюзивного середовища в освітніх закладах, що гарантує рівний доступ до якісної освіти та можливості для всебічного розвитку, разом із розробленням і впровадженням спеціалізованих програм для комплексного розвитку дітей з особливими потребами, є критично важливими. Висновки. Висвітлення ролі освітньої системи в підтримці цих дітей, зокрема й раннє виявлення специфічних потреб і надання відповідної підтримки, вказує на необхідність міждисциплінарної співпраці для створення ефективної системи підтримки. Через детальний огляд досліджень і практик ця стаття підкреслює значення інклюзивної освіти як засобу психосоціального розвитку й інтеграції дітей з особливими потребами в суспільство. Вона висвітлює критичну роль інклюзивного освітнього середовища у сприянні рівним можливостям для навчання та розвитку всіх дітей, незалежно від їхніх фізичних, психічних чи соціальних обмежень, акцентуючи на важливості реалізації прав кожної дитини на якісну освіту в рамках загальних принципів прав людини.

Посилання

1. Бовкуш К. Модель формування готовності майбутнього вчителя початкової школи до взаємодії учнів в умовах інклюзивного навчання. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2015. № 6. С. 67–74.
2. Демченко І. Теоретичні і методичні засади підготовки майбутнього вчителя початкових класів до професійної діяльності в умовах інклюзивної освіти : автореф. дис. … докт. пед. наук : 13.00.04 ; 13.00.03. Умань, 2016. 46 с.
3. Єфімова С. Як зробити школу інклюзивною? Досвід проектної діяльності : методичний посібник. Київ : ТОВ «Видавничий дім «Плеяди»», 2012. 152 с.
4. Кучерук О. Інклюзивна компетентність майбутнього вчителя основ здоров’я як результат його підготовки до професійної діяльності в умовах інклюзивного навчання. Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія «Педагогічні науки». 2013. Вип. 121 (1). С. 109–112.
5. Ленів З. Підготовка висококваліфікованих кадрів для забезпечення якісної освіти дітям з порушеннями психофізичного формування: інклюзивний аспект. Рідна школа. 2014. № 7. С. 16–17.
6. Міненок А. Психолого-педагогічні аспекти професійного самоформування майбутнього вчителя початкової школи в умовах впровадження інклюзивної освіти. Педагогіка і психологія професійної освіти. 2016. № 3. С. 69–79.
7. Патрикєєва О. Індекс інклюзії: загальноосвітній навчальний заклад : навчально-методичний посібник. Київ : ТОВ «Видавничий дім «Плеяди»», 2013. 96 с.
8. Порошенко М. Інклюзивна освіта : навчальний посібник. Київ : ТОВ «Агентство «Україна»», 2019. 300 с.
9. Софій Н. Спільне викладання в інклюзивному класі : методичні матеріали. Київ : ТОВ «Видавничий дім «Плеяди»», 2015. 70 с.
10. Чернова Е. Упровадження інклюзивної освіти в умовах Нової української школи. Дитина з особливими потребами. 2019. № 11 (59). С. 2.
11. The methodological principles of determining the level of performance of the functions of consumerism / І. Gryshova et al. Науковий вісник Полісся. 2017. № 3 (11). Ч. 1. С. 62–67.
12. A critical exploration of inclusion policies of elite UK universities / G. Koutsouris et al. British Educational Research Journal. 2022. № 48 (1). Р. 1–18. https://doi.org/10.1002/berj.3799.
13. Methodological strategies of faculty members: moving toward inclusive pedagogy in higher education / A. Cotan et al. Sustainability. 2021. № 13 (6). Р. 1–13. https://doi.org/10.3390/su13063031.
14. Nilholm C. Research about inclusive education in 2020. How can we improve our theories in order to change practice? European Journal of Special Needs Education. 2021. Vol. 36. № 3. Р. 358–370. https://doi.org/10.1080/08856257.2020.1754547.
Опубліковано
2024-04-01
Сторінки
45-51
Розділ
СЕКЦIЯ 5. СПЕЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ