ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ЯК ЧИННИК УХВАЛЕННЯ РІШЕНЬ ТА СТРЕСОВОЇ АДАПТАЦІЇ КЕРІВНИКІВ БІЗНЕСУ

Ключові слова: інтолерантність до невизначеності, стиль прийняття рішень, когнітивний стиль, суб’єктивне сприйняття стресу, раціональність, інтуїтивність

Анотація

Метою статті є аналіз емпіричних даних, що обґрунтовують зв’язок між толерантністю до невизначеності, стратегіями прийняття рішень, рівнем стресу та успішністю адаптації керівників бізнесу у ситуації воєнного стану. Методологія. В основу дослідження лягло уявлення про війну як екстраординарну кризову ситуацію, що характеризується високим рівнем невизначеності та викликає широкий спектр адаптивних реакцій. У жовтні– листопаді 2022 р. проведене онлайн-опитування 109 підприємців та керівників бізнес-організацій. З’ясовані особливості життєвої ситуації та стану професійних справ, на основі чого виділено три експериментальні групи з різною адаптивністю: проблемна (25 осіб), нормальна (59 осіб), надуспішна (25 осіб). Вивчено особливості прийняття рішень та особистісні чинники, які впливають на цей процес. Використано опитувальник «Загальний стиль прийняття рішень» GDMS, Мельбурнський опитувальник прийняття рішень MDMQ, Опитувальник раціональності-інтуїтивності REI-40, Індикатор когнітивних стилів CoSI, Шкалу сприйнятого стресу PSS-10, Шкалу інтолерантності до невизначеності Карлетона IUS-12. Проведено порівняльний аналіз даних у групах з різною адаптивністю, розглянуто кореляції змінних. Результати демонструють досить високий рівень толерантності до невизначеності у керівників бізнесу, разом із тим їм властива стурбованість щодо організованості, планування діяльності. Терпимість до невизначених ситуацій визначає характер адаптації. Проблемна адаптація супроводжується високим рівнем прогностичної та гнітючої тривоги, виразною інтолерантністю до невизначеності. Здатність використовувати кризу як стимул для розвитку супроводжується прийняттям невизначеності – таких керівників найменше засмучують непередбачені події, суперечливість чи нестача інформації. Показані численні кореляції показників IUS-12 з параметрами прийняття рішень. Висновки. Толерантність до невизначеності можна розглядати як визначальний чинник, що впливає на когнітивну оцінку стресової ситуації і разом з тим на вибір конструктивних або захисних стратегій її подолання.

Посилання

1. Артемов В.Ю., Сингаївська І.В. Особливості процесів прийняття рішень в умовах невизначеності. Вчені записки Університету «КРОК», 2022. № 1 (65). С. 149–163. DOI: https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-65-149-163.
2. Вельдбрехт О.О., Тавровецька Н.І. Шкала сприйнятого стресу (PSS-10): адаптація та апробація в умовах війни. Проблеми сучасної психології. 2022. № 2(25). С. 16–27. DOI: 10.26661/2310-4368/2022-2-2.
3. Громова Г.М. Інструменти вимірювання толерантності до невизначеності. Адаптація тесту «Шкала інтолерантності до невизначеності» Н. Карлетона. Наукові студії із соціальної та політичної психології. 2021. Вип. 47(50). С. 115–130. DOI: https://doi.org/10.33120/ssj.vi47(50).217.
4. Громова Г.М. Толерантність до невизначеності як чинник трансформації травматичного досвіду особистості : дис. … доктора філософії за спеціальністю : 053. Київ : Ін-т соціальної та політичної психології НАПН України, 2022. 208 с. URL: https://ispp.org.ua/wp-content/uploads/2022/07/hromova-dis_07_2022.pdf.
5. Гура Г.Н. Психологічна адаптація керівників бізнесу та підприємців до умов воєнного стану. Вектори соціальної, організаційної та економічної психології : тези доповідей II Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 17 лют. 2023 р.). Київ : ДТЕУ, 2023. С. 72–78. URL: https://knute.edu.ua/file/MzEyMQ==/f467895ec4bf440341490c621a6eccb8.pdf.
6. Гусєв А.І. Толерантність до невизначеності як чинник розвитку ідентичності особистості : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01. Київ : Ун-т менеджменту освіти АПН України, 2009. 233 с. URL: http://www.dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/1910.
7. Коробка Л.М. Адаптація спільноти до суспільних змін унаслідок воєнного конфлікту: від переживання травми до відновлювальних зусиль та розвитку. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки». 2019. Вип. 14. С. 176–182. DOI: 10.32999/ksu2312-3206/2019-4-23.
8. Кузікова С.Б. Толерантність до невизначеності: теоретико-емпіричні розвідки. Науковий вісник ХДУ. Серія «Психологічні науки». 2018. Том 1, № 3. С. 67–72. URL: https://pj.journal.kspu.edu/index.php/pj/article/view/326.
9. Лушин П.В. Невизначеність і типи ставлення до неї: ситуація психологічної допомоги. Психологічне консультування і психотерапія. 2016. Т. 1, вип. 5. С. 33–40. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pscp_2016_1_5_5.
10. Саннікова О.П., Санніков О.І. Толерантність до невизначеності як предиктор прийняття рішень особистістю. Вісник післядипломної освіти. Серія «Соціальні та поведінкові науки». 2020. Вип. 12(41). С. 98–123. DOI: https://doi.org/10.32405/2522‐9931/2522‐9958‐2020‐12(41)‐98‐123.
11. Сняданко І.І., Калин Р.Ю. Дослідження ролі толерантності до невизначеності у керівників банківських організацій. Науковий вісник ХДУ. Серія «Психологічні науки». 2019. № 1. С. 279–284. DOI: https://doi.org/10.32999/ksu2312-3206/2019-1-46.
12. Bochner S. Defining Intolerance of Ambiguity. The Psychological Record. 1965. Vol. 15. P. 393–400. URL: https://link.springer.com/article/10.1007/BF03393605.
13. Boswell J.F., Thompson-Hollands J., Farchione T.J., Barlow D.H. Intolerance of Uncertainty: A Common Factor in the Treatment of Emotional Disorders. Journal of Clinical Psychology. 2013. Vol. 69(6). Р. 630–645. DOI: 10.1002/jclp.21965.
14. Carleton R.N., Norton M.A., Asmundson G.J. Fearing the unknown: A short version of the Intolerance of Uncertainty Scale. Journal of Anxiety Disorders. 2007. Vol. 21(1). Р. 105–117. DOI: 10.1016/j.janxdis.2006.03.014.
15. Ciria L.F., Quintero M.J., López F.J., Luque D., Cobos P.L., Morís J. Intolerance of uncertainty and decisions about delayed, probabilistic rewards: A replication and extension of C.C. Luhmann, K.Ishida, & G. Hajcak (2011). PLoS ONE. 2021. Vol. 16(9). Art. e0256210. DOI: 10.1371/journal.pone.0256210.
16. Cools E., Van den Broeck H. Development and Validation of the Cognitive Style Indicator. The Journal of Psychology: Interdisciplinary and Applied. 2007. Vol. 141(4), P. 359–387. DOI: 10.3200/JRLP.141.4.359-388.
17. Dugas M.J., Hedayati M., Karavidas A., Buhr K., Francis K. & Phillips N.A. Intolerance of Uncertainty and Information Processing: Evidence of Biased Recall and Interpretations. Cognitive Therapy and Research. 2005. Vol. 29. Р. 57–70. DOI: https://doi.org/10.1007/s10608-005-1648-9.
18. Epstein S. Cognitive-experiential self-theory: An integrative theory of personality : Handbook of Psychology. Volume 5. Personality and Social Psychology. Personality Section / eds. H. Tennen, J. Suls. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons. 2012. DOI: https://doi.org/10.1002/9781118133880.hop20500.
19. Jensen D., Kind A.J., Morrison A.S., Heimberg R.G. Intolerance of Uncertainty and Immediate Decision-Making in High-Risk Situations. Journal of Experimental Psychopathology. 2014. Vol. 5(2). Р. 178–190. DOI: 10.5127/jep.035113.
20. Knowles K.A., Olatunji B.O. Intolerance of uncertainty as a cognitive vulnerability for obsessive-compulsive disorder: A qualitative review. Clinical Psychology: Science and Practice. 2023. Advance online publication. URL: https://doi.org/10.1037/cps0000150.
21. Luhmann C.C., Ishida K., Hajcak G. Intolerance of uncertainty and decisions about delayed, probabilistic rewards. Behavior Therapy. 2011. Vol. 42(3). Р. 378–386. DOI: 10.1016/j.beth.2010.09.002.
22. Mann L., Burnett P., Radford M., Ford S. The Melbourne Decision Making Questionnaire: An instrument for measuring patterns for coping with decisional conflict. Journal of Behavioral Decision Making, 1997. Vol. 10(1). Р. 1–19.
23. Pacini R., Epstein S. The relation of rational and experiential information processing styles to personality, basic beliefs, and the ratio-bias phenomenon. Journal of Personality and Social Psychology. 1999. Vol. 76(6). Р. 972–987. DOI: https://doi.org/10.1037/0022-3514.76.6.972.
24. Sagone E., Indiana M.L. Role of Decision-Making Styles and Intolerance of Uncertainty on Procrastination During the Pandemic. Journal of Higher Education Theory and Practice. 2022. Vol. 22(17). Р. 14–27. DOI: 10.33423/jhetp.v22i17.5655.
25. Scott S.G., Bruce R.A. Decision-making style: The development and assessment of a new measure. Educational and Psychological Measurement, 1995. Vol. 55(5). Р. 818–831. DOI: 10.1177/0013164495055005017.
26. Shapiro M.O., Short N.A., Morabito D., Schmidt N.B. Prospective associations between intolerance of uncertainty and psychopathology. Personality and Individual Differences. 2020. Vol. 166. Article 110210. DOI: https://doi.org/10.1016/j.paid.2020.110210.
Опубліковано
2023-08-31
Сторінки
39-49
Розділ
СЕКЦІЯ 2. ОРГАНІЗАЦІЙНА ПСИХОЛОГІЯ