ПРОФЕСІЙНА ІДЕНТИЧНІСТЬ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СФЕРИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ В ПЕРІОД ВОЄННОГО СТАНУ

Ключові слова: професійне «Я», актуальність, значущість, соціальна робота, здобувач вищої освіти

Анотація

Мета – презентувати результати емпіричного дослідження актуальності та значущості професійної ідентичності майбутніх фахівців сфери соціальної роботи в період воєнного стану. Методи: теоретичний аналіз і синтез, тест «Хто Я?» М. Куна і Т. Макпартленда, критерій φ*-кутове перетворення Фішера. Результати. Розкрито психологічну сутність поняття «професійна ідентичність майбутніх фахівців сфери соціальної роботи». Визначено, що професійна ідентичність майбутніх фахівців сфери соціальної роботи – це результат їхнього ототожнення себе з професійною спільнотою працівників цієї сфери або її значущими представниками. Розкрито і проаналізовано результати емпіричного дослідження актуальності та значущості професійної ідентичності майбутніх фахівців сфери соціальної роботи за їхньою статтю. Висновки. Емпірично встановлено, що для великої кількості досліджуваних (майже трьох четвертих частин) майбутня професійна діяльність у сфері соціальної роботи є неактуальною у воєнний час. Для решти досліджуваних, а саме для майже в 1,5 раза більшої кількості досліджуваних жіночої статі порівняно з досліджуваними чоловічої статі майбутня професійна діяльність у сфері соціальної роботи виявилася актуальною. Високий рівень значущості професійної ідентичності помічено для майже в 2 рази більшої кількості досліджуваних жіночої статі порівняно з кількістю досліджуваних чоловічої статі. Середній рівень значущості професійної ідентичності характеризує однакову кількість досліджуваних жіночої та чоловічої статі. Низький рівень значущості професійної ідентичності виявлено лише в досліджуваних жіночої статі. Перспективний напрям подальших наукових досліджень полягає в розробці ефективної програми розвитку професійного «Я» майбутніх фахівців сфери соціальної роботи впродовж їхньої підготовки в закладах вищої освіти.

Посилання

1. Закон України «Про соціальні послуги» від 14.04.2022. № 2193-ІХ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2671-19#Text (дата звернення: 14.06.2023).
2. Новик Л., Мазур Т. Особливості професійної мотивації в процесі становлення професійної ідентичності студентів спеціальності «Соціальна робота». Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 12. Психологічні науки : збірник наукових праць. 2021. Вип. 13 (58). С. 84–93. URL: https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series12.2021.13(58).08.
3. Becker D.T., Leffler A K., McCarthy P.L. Individual Characteristics Associated With Color-Blind Racial Attitudes in Master of Social Work Students. Journal of Social Work Education. 2022. Vol. 58:3. P. 472–485. URL: https://doi.org/10.1080/10437797.2021.1942352.
4. Danforth L., Hsu Ta H., Miller W.J. Color-Blind Racial Attitudes Among Social Work Students: Exploration of Individual and Social Network Correlates. Journal of Social Work Education. 2020. Vol. 56:3. P. 412–427. URL: https://doi.org/10.1080/10437797.2019.1661910.
5. Romanovska L.I., Bryndikov Y., Chovgan O., Oliynyk K., Vasylenko O., Kravchyna T. Dynamics of Educational and Professional Attitudes Formation of Future Social Workers during Studying at Higher Educational Institution. Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala. 2020. Vol. 12(3). P. 369–387. URL: https://doi.org/10.18662/rrem/12.3/326.
6. Spivak L., Melnyk Z., Spivak D. Factors of Social Work Students’ Professional Identity Significance during Professional Training. Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala. 2021. Vol. 13(3). Р. 333–349. URL: https://doi.org/10.18662/rrem/13.3/455.
7. Strickland A.C., Sharkey N.C. Power Knowledge in Social Work: Educating Social Workers to Practice Racial Justice. Journal of Ethnic & Cultural Diversity in Social Work. 2022. Vol. 31:3-5. P. 240–247. URL: https://doi.org/10.1080/15313204.2022.2070897.
8. Xiaoxu Zh., Lijing L., Yalou P., AIfeng M., Yun Zh., Fang Ch., Jing J., Jing Li X., Yingchun Z. Investigation and analysis of Psychological Stress and Professional Identity of Nursing Students during COVID-19 Pandemic. Indian Journal of Experimental Biology. 2020. Vol. 58(6). P. 426–432. URL: https://doi.org/10.56042/ijeb.v58i06.65497.
Опубліковано
2023-08-31
Сторінки
32-38
Розділ
СЕКЦIЯ 1. СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ; ПСИХОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ