СТАН КОМУНІКАТИВНОЇ ФУНКЦІЇ ДІТЕЙ З ТРУДНОЩАМИ У НАВЧАННІ

Ключові слова: комунікативна функція, діти з труднощами у навчанні, корекційна робота

Анотація

У статті представлено результати діагностики стану сформованості комунікативної функції у дітей з труднощами у навчанні початкової ланки школи з метою корекції проблем. Метою дослідження виступає виокремлення комунікативних навичок з метою корекції недоліків їх сформованості. У дослідженні застосований метод з’ясування змістових характеристик комунікативної діяльності, її діагностики та методів корекційного впливу. Результати. Встановлено, що стан комунікативної функції у дітей з труднощами у навчанні несформований відповідно до нормативного розвитку, що відображається на навчальному процесі дітей цієї категорії. З метою формування необхідно здійснювати як диференційований, так і індивідуальний підхід, що сприятиме покращенню стану комунікативної функції та мисленнєвого процесу. Для формування комунікативних умінь і навичок у програму для 1–4 класів спеціальної школи вводиться курс «Усне (розмовне) мовлення», який можна використовувати під час роботи з дітьми у інклюзивно-реабілітаційних центрах з діагнозом затримка психічного розвитку. До його завдань входить процес оволодіння розмовним мовленням на основі корекції всіх складників мовленнєвого акту: допомогти дітям осмислити й узагальнити наявний у них мовленнєвий досвід, покращити такі якісні характеристики усного мовлення, як звуковимова, темп, дикція, інтонація, виразність; підвищити в них загальну культуру мовленнєвої комунікації і спілкування. Висновок. Діти з порушеннями у навчанні відстають від своїх однолітків за комунікативною діяльністю. У процесі формування навичок соціальної взаємодії в учнів молодшого шкільного віку необхідно здійснювати як диференційований, так і індивідуальний підхід, пов’язаний з глибиною інтелектуальної недорозвиненості конкретної дитини, рівнем її розумової та фізичної працездатності та емоційно-вольової сфери. Необхідно проводити заняття, на яких робиться наголос на комунікативну функцію мовлення, прагматику та семантику мовлення, встановлювати правила ведення розмови, враховувати паралінгвістичний аспект, який включає у себе кінестетику, проксеміку, вокалістику.

Посилання

1. Коломинский Н.Л. Развитие личности учащихся вспомогательной школы. Киев : Освіта, 1978. 176 с.
2. Комарова С.В. Уроки развития речи и формирования коммуникативных умений у учащихся младших классов школы VIII вида. Воспитание и обучение детей с нарушением развития. 2003. № 3. С. 35–42.
3. Кондукова С.В., Шеремет М.К. Фізіологічні і психологічні передумови мовленнєвого розвитку в нормі та патології. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 19. «Корекційна педагогіка та спеціальна психологія» : збірник наукових праць. Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2014. Вип. 27. С. 5–7. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_2014_27_3
4. Мамічева О.В., Кордонець В.В., Боброва Г.Ю. Особливості комунікативної функції мовлення молодших школярів, які розвиваються відповідно до норми та із затримкою психічного розвитку. Fundamental and applied researches in practice of leading scientific schools. Issue: 1 (13) co-publ.: Publishing office: Accent graphics communications. Hamilton, ON, 2016. Р. 45–54.
5. Мартиненко І.В. Психологічні засади формування комунікативної діяльності дітей старшого дошкільного віку із системними порушеннями мовлення : дис. … д-ра психол. наук : 19.00.08. Київ. 2017. 502 с
6. Немов Р.С. Психология. Москва : Владос, 2017. 693 с.
7. Омельченко І.М. Принципи та методи діагностики хронотопу комунікативної діяльності у дошкільників із затримкою психічного розвитку. Проблеми сучасної психології. 2014. Вип. 23. С. 463–472. URL: http://problemps.at.ua/
8. Семенцова О.М. Корекційно-розвиваюча робота з питань формування нормативно-вікових форм спілкування з однолітками у дітей ЗПР. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 19. «Корекційна педагогіка та спеціальна психологія» : збірник наукових праць. Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2010. Вип. 16. С. 177–180.
9. Семенцова О.М. Теоретичні уявлення про затримку психічного розвитку та визначення напрямів корекційної допомоги дітям. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 19. «Корекційна педагогіка та спеціальна психологія» : збірник наукових праць. Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2019. Вип. 37. С. 110–119.
10. Ступницкая М. Диагностика уровня сформированности общеучебных умений и навыков школьников. Школьный психолог. 2006. № 7. Глав.
11. Якубовская, Ю.В., Елышева О.Б., Метелкина Е.В Особенности коррекции нарушений письменной и устной речи младших школьников. Психология: традиции и инновации : материалы II Междунар. науч. конф. (г. Самара, март 2016 г.). Самара : ООО «Издательство АСГАРД». 2016. С. 80–83. URL: https://moluch.ru/conf/psy/archive/197/9960/
12. James Law, Penny Levickis, Isabel R. Rodríguez-Ortiz, Ana Matić, Rena Lyons, Camille Messarra, Edith Kouba Hreich, Margarita Stankova. Working with the parents and families of children with developmental language disorders: An international perspective. Journal of Communication Disorders, 2019, Volume 82, 105922, ISSN 0021-9924. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jcomdis.2019.105922; URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0021992418302296
Опубліковано
2022-09-08
Сторінки
124-129
Розділ
СЕКЦІЯ 5 СПЕЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ