ДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ КОРЕКЦІЇ МОВЛЕННЯ

Ключові слова: психологічна корекція, мовлення, спілкування, медико-психологічна корекція, психологічне консультування, інсульт

Анотація

Метою статті є вивчення поняття «психологічна корекція» в сучасній науковій літературі та надання авторського тлумачення поняття «психологічна корекція мовлення». Методи. У статті використано теоретичні методи дослідження, а саме аналіз та узагальнення теоретичних і методичних засад дослідження для визначення стану розробленості проблеми та перспективних напрямів її вирішення. Результати. Вважаємо важливим для нашого подальшого дослідження прояснити зміст таких основних понять, як «спілкування», «особистісно орієнтований підхід», «медико-психологічна корекція». В умовах воєнного стану в Україні значно збільшується кількість людей, які потребують спеціальної допомоги та підтримки на всіх рівнях, зокрема щодо відновлення мовлення в разі локальних уражень структур мозку. Оскільки однією з найпоширеніших нозологічних груп, які характеризуються високим рівнем інвалідності працездатного віку, є група цереброваскулярних патологій, пов’язаних із локальним ураженням головного мозку, що супроводжується порушенням вищих психічних функцій, виникає необхідність більш детального вивчення психологічної корекції порушення мовлення після перенесеного інсульту в дорослих. Однією з головних умов мовленнєвого спілкування є зворотний зв’язок, що забезпечується актами передачі та отримання мовленнєвого повідомлення. Так, зокрема, в основі афазії лежить розрив зв’язку між цими механізмами в разі локальних уражень мозку, що призводить до руйнування мовленнєвої діяльності та унеможливлює спілкування. Висновки. Психологічну корекцію мовлення розглядаємо як комплекс методів суб’єктно-об’єктного впливу на клієнта з метою корекції мовленнєвих і мисленнєвих порушень, що регулюють поведінку в конкретній мовленнєвій ситуації.

Посилання

1. Ананьев Б. О проблемах современного человекознания. Москва : Наука, 1977. 380 с.
2. Богуш А. Теоретичні й методологічні засади формування мовленнєвої компетенції дошкільника. Педагогіка і психологія. 2000. № 1. C. 5–10.
3. Бурменская Г., Карабанова О., Лидерс А. Возрастно-психологическое консультирование. Проблемы психического развития детей. Москва : МГУ, 1990. 134 с.
4. Волошин П., Міщенко Т., Лекомцева Є. Аналіз поширеності та захворюваності на нервові хвороби в Україні. Международный неврологический журнал. 2006. № 3(7). С. 9–13.
5. Выготский Л. Мышление и речь. 5-е изд., испр. Москва : Лабиринт, 1999. 352 с.
6. Каган М. Мир общения: проблемы межсубъектных отношений. Москва : Политиздат, 1988. 334 с.
7. Караяни А., Сыромятников Ю. Прикладная военная психология. Санкт-Петербург : Питер, 2006. 369 c.
8. Леонтьев А. Язык и речевая деятельность в общей и педагогической психологии. Избранные психологические труды / под ред. Д. Фельдштейна. Москва : МПСИ ; Воронеж : Модэк, 2004. 535 с.
9. Лурия А. Мозг человека и психические процессы. Нейро-психологические исследования. Москва : АПН, 1963. 476 c.
10. Мартиненко І. Психологічні засади формування комунікативної діяльності дітей старшого дошкільного віку з системними порушеннями мовлення : дис. … докт. психол. наук : 19.00.08 «Спеціальна психологія» ; Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. Київ, 2017. 502 с.
11. Немов Р. Психологическое консультирование : учебник. Москва : Владос, 2008. 528 с.
12. Основи психологічної допомоги: теорія та практика психоконсультування : навчальний посібник / В. Панок, Я. Чаплак, Я. Андрєєва ; за заг. ред. В. Панка, І. Зварича. Чернівці : Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2019. 384 с.
13. Рубинштейн С. Основы общей психологии : учебник. Санкт-Петербург : Питер, 2009. 713 с.
14. Соковнин В. О природе человеческого общения: опыт философского анализа. Фрунзе : Мектеп, 1974. 146 с.
15. Спиваковская А. Профилактика детских неврозов: комплексная психологическая коррекция. Москва : МГУ, 1988. 198 с.
16. Український дефектологічний словник / за ред. В. Бондаря ; Інститут дефектології АПН України. Київ : Милосердя України, 2001. 212 c.
17. Chapey R. Language Intervention Strategies in Aphasia and Related Neurogenic Communication Disorders. Baltimore, Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins, 2008. 1091 р.
18. How Conversational Therapy influences language recovery in chronic non-fluent aphasia / M. Paola, V. Fiori, C. Caltagirone, A. Marini. Neuropsychological Rehabilitation. 2013. Vol. 23. Iss. 5. Р. 715–731.
19. Zangwill O. Psychological aspect of rehabilitation in cases of brain injury. British Journal of Psychology. 1947. Vol. 37. Iss. 2. P. 60–69.
Опубліковано
2022-09-08
Сторінки
117-123
Розділ
СЕКЦІЯ 5 СПЕЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ