УСВІДОМЛЕННЯ БАТЬКІВСЬКОЇ ПОЗИЦІЇ ЯК ЧИННИК ІНТЕРНАЛЬНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

Ключові слова: стиль батьківського ставлення, стиль сімейного виховання, сімейні взаємини, соціально-психологічні чинники, інтернальність, нуклеарна сім’я, особистісні характеристики юнацького віку, взаємодія, стосунки у родині

Анотація

Метою дослідження є встановлення взаємозв’язку між уявленнями молоді про стиль сімейного виховання у батьківській родині та показниками загальної інтернальності як здатності брати відповідальність за результати та наслідки своєї діяльності. В основу покладений науковий підхід до конструювання життєвих проєктів Є.В. Чорного, О.Р. Тучиної. На думку авторів, існує біполярна модель детермінації життя людини, де одним полюсом є репресивність як набір потенційних або реальних практик, технологій, які пригнічують чи несуть загрозу придушення людини, її суб’єктності, індивідуальності, свободи, а іншим полюсом є пермісивність (англ. permission – дозволяти). Застосовано методи дослідження: Методика «Рівень суб’єктивного контролю» (Є.Ф. Бажин, Л.М. Еткінд); Опитувальник «Стилі батьківського ставлення: репресивність / пермісивність» (Є.В. Чорний). Результати. Встановлено, що поняття «тип сімейного виховання», «стиль батьківського ставлення», «батьківська позиція» є близькими за змістом. Стиль батьківського ставлення – це інтегральне багатовимірне утворення, в якому виокремлюються емоційна складова частина (почуттєве ставлення до дитини), когнітивна складова частина (уявлення про дитину, про себе в ролі батьків, про сімейну ситуацію в цілому), поведінкова складова частина відображає готовність до певних дій та реальні дії по відношенню до дитини. Висновки. З’ясовано, що уявлення студентської молоді про стиль виховання у батьківській родині на статистично значущому рівні пов’язані із показником загальної інтернальності, тобто юнаки, які вважають, що їх виховували у відкритій, партнерській, довірчій атмосфері, більшою мірою у дорослому віці здатні брати на себе відповідальність за свої дії, їх результати та наслідки.

Посилання

1. Блинова О.Є. Сімейні цінності молоді в умовах трансформаційних змін у суспільстві. Психологічні основи розвитку особистості: монографія / за заг. ред. В.Й. Бочелюка, за ред. Ю.В. Стрюкової. Запоріжжя : Просвіта, 2021. Т. 7. С. 129–150.
2. Волкова Е.В., Разина Т.В. Взаимосвязь стиля родительского воспитания с развитием волевых качеств личности в юношеском возрасте. Образовательные науки и психология. 2017. № 3(45). С. 106–115.
3. Володарська Н.Д., Карабаєва І.І. Вплив емоційних зв’язків на розвиток психологічного благополуччя сім’ї. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні науки. 2021. Вип. 3. С. 29–36. DOI: https://doi.org/10.32999/ksu2312-3206/2021-3-4
4. Казібекова В.Ф. Динаміка професійних і життєвих цінностей студентів впродовж навчання у закладі вищої освіти. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні науки. 2021. Вип. 3. С. 37–45. DOI: https://doi.org/10.32999/ksu2312-3206/2021-3-5
5. Тавровецька Н.І. Формування уявлення про розподіл ролей в сім’ї сучасною молоддю. Проблеми сучасної психології: науковий журнал. Запоріжжя : Видавничий дім «Гельветика», 2021. № 2(21). С. 89–96.
6. Сапогова Е.Е. Жизненный опыт в автобиографических нарративах личности. Вопросы психологии. 2014. № 1. С. 68–79.
7. Сохань Л.В. Концепция жизнетворчества. 2011. URL: http: // www.gumer.info (дата обращения: 18.06.2022).
8. Шнейдер Л.Б. Основы семейной психологии : учебное пособие для вузов. 3-е изд. Москва : МПСИ, 2010. 928 с.
9. Чепелева Н.В. Самопроектирование личности в дискурсивном пространстве. Человек, субъект, личность в современной психологии. Материалы Международной научной конференции, посвященной 80-летию А.В. Брушлинского, 10-11 октября 2013 года, Москва. Москва : Издательство «Институт психологии РАН», 2013. С. 342–345.
10. Черный Е.В., Тучина О.Р. Исследование жизненных проектов молодежи Крыма. Ученые записки Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. Социология. Педагогика. Психология. 2020. Т. 6(72). № 3. С. 127–148.
11. Эриксон, Э. Идентичность: юность и кризис : монография ; пер. с англ. ; общ. ред. и предисл. А.В. Толстых. Москва : Прогресс, 1996. 394 с.
12. Яблонська Т.М. Розвиток ідентичності дитини в системі сімейних взаємин. Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2013. 444 с.
13. Barber B.K., Stolz H.E., Olsen J.A. Parental support, psychological control, and behavioral control: Assessing relevance across time, culture, and method. Monographs of the Society for Research in Child Development. 2005. Vol. 70(4). pp. 1–147. doi: 10.1111/j.1540-5834.2005.00365.x
14. Barnes G.M., Hoffman, J.H., and Welte J.W. Effects of Parental Monitoring and Peer Deviance on Substance Use and Delinquency. Journal of Marriage and Family. 2006. Vol. 68 (4), pp. 1084–1104.
15. Berkien M., Louwerse A., Verhulst F., Van der Ende J. Children’s perceptions of dissimilarity in parenting styles are associated with internalizing and externalizing behavior. European Child and Adolescent Psychiatry. 2012. Vol. 21, pp. 79–85. doi:10.1007/s00787-011-0234-9
16. Hoeve M., Dubas J.S., Gerris J.R.M., Van der Laan P.H., Smeenk W. Maternal and paternal parenting styles: Unique and combined links to adolescent and early adult delinquency. Journal of Adolescence. 2011. Vol. 34, pp. 813–827.
17. Karmakar R. The impact of perception of consistency and inconsistency in parenting style on pro-social motives of adolescents. Sotsial'naia psikhologiia I obshchestvo [Social Psychology and Society], 2017. Vol. 8, no. 2, pp. 101–115. (In Russ., аbstr. in Engl.). doi:10.17759/sps.2017080207
18. Kochanska G., Aksan N., Joy M.E. Children’s fearfulness as a moderator of parenting in early socialization: two longitudinal studies. Developmental Psychology. 2007. Vol. 43(1), pp. 222–237.
19. Lam C.M. Prosocial involvement as a positive youth development construct: A conceptual review. Journal of Alternative Medicine Research. 2012. Vol. 5(10), pp. 1–8, doi: org/10.1100/2012/769158
20. Singer J. A. Narrative identity and meaning making across the adult lifespan: An introduction. Journal of Personality. 2004. No 72 (3). P. 437–459.
Опубліковано
2022-09-08
Сторінки
71-78
Розділ
СЕКЦІЯ 3 СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ; ПСИХОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ