РЕФЛЕКСИВНО-ФЕНОМЕНОЛОГІЧНІ КОРЕЛЯТИ ЖИТТЄЗДІЙСНЕННЯ ОСОБИСТОСТІ

Ключові слова: життєздійснення, копінг-стратегії, перфекціонізм, психологічна стать, особистість, педагог

Анотація

Мета статті – емпірично дослідити особливості рефлексивно-феноменологічних корелят життєздійснення особистості. Методи. Теоретичні – аналіз і синтез, конкретизація, узагальнення, систематизація, порівняння наукових положень; емпіричні – анкетування і тестування, реалізовані через релевантний психодіагностичний інструментарій: тест «Копінг-поведінка в стресових ситуаціях» С. Норман та ін., адаптований Т. Крюковою; опитувальник «Полівимірна шкала перфекціонізму» П. Гевітта і Г. Флетта; методика «Дослідження маскулінності-фемінності особистості» С. Бем; математично-статистичні – обчислення відсотків, знаходження даних описової статистики, кореляційний аналіз (за Ч. Пірсоном). Результати. Розкрито сутність поняття аксіопсихологічного проєктування життєздійснення особистості. Виявлено домінування копінгу «розв’язання завдання», який виражено на середньому (63,75%) та високому (36,25%) рівнях, а також низький (58,56%) і середній (41,44%) рівні стратегії «уникнення». Зі складників перфекціонізму констатовано пріоритет соціально приписаному перфекціонізму, або соціально внормованому. Переважній більшості досліджуваних (66%) властивий середній рівень перфекціонізму, 15% – високий, 19% – низький. Встановлено прояв андрогінності (5,08 – основний індекс) за переважання показника шкали «маскулінність» (5,42). Виявлено закономірні внутрітестові кореляційні зв’язки, а також статистично значущий (р = 0,01; р = 0,05) негативний кореляційний зв’язок між фемінністю й уникненням. Висновки. Дослідження рефлексивно-феноменологічних корелят життєздійснення свідчить, що опитані педагоги періоду пізньої дорослості як раціонально, так і емоційно адекватно осмислюють свою особистість, життєвий досвід, власне теперішнє – діяльність, інтелектуальну активність, переживання і, відповідно, своє майбутнє – плани і перспективи. Рефлексивне ставлення до свого життя перетворює життєвий шлях людини на об’єкт творчої діяльності, а вона стає його суб’єктом, психологічно готовим до прийдешніх подій. Рефлексія є принципом існування та розвитку внутрішнього світу людини.

Посилання

1. Гридковець Л.М. Психолого-педагогічні чинники родинної детермінації особистісних криз : автореф. дис. … д-ра психол. наук : 19.00.07. Івано-Франківськ, 2019. 43 с.
2. Гуляс І.А. Аксіопсихологічне проєктування життєвих досягнень особистості. Київ : «Видавництво Людмила», 2020. 448 с.
3. Казанжи М.Й. Самоздійснення особистості: сутність і специфічні характеристики. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки». 2020. № 1. С. 27–33. URL: DOI: https://doi.org/10.32999/ksu2312-3206/2020-1-4 (дата звернення: 18.07.2022).
4. Карпенко Є. Емоційний інтелект у дискурсі життєздійснення особистості: монографія. Івано-Франківськ : ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2020. 434 с.
5. Карпенко З. Аксіологічна психологія особистості: монографія. Івано-Франківськ : ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2018. 720 с.
6. Семиліт М.В. Соціально-психологічні засади проектування життєвого шляху особистості : дис. … д-ра психол. наук : 19.00.05. Сєвєродонецьк, 2021. 434 с.
7. Фурман А.А. Психологія смисложиттєвого розвитку особистості : монографія. Тернопіль : ТНЕУ, 2017. 508 с.
8. Фурман А.В. Архітектоніка теорії діяльності: рефлексивно-вчинковий сценарій метаметодологування. Психологія і суспільство. 2022. № 1. С. 7–94. URL: DOI: https://doi.org/10.35774/pis2022.01.007 (дата звернення: 21.07.2022).
9. Чепелєва Н. Самопроєктування особистості у дискурсивному просторі: монографія. Київ : Педагогічна думка, 2016. 232 с.
10. Щедровицький Г.П. Засадничі уявлення та категорійні засоби теорії діяльності. Психологія і суспільство. 2022. № 1. С. 95–126. URL: DOI: https://doi.org/10.35774/pis2022.01.095 (дата звернення: 21.07.2022).
11. Popovych, I., Blyskun, O., Hulias, I., Shcherbyna, V., Batasheva, N., Aleksieieva, M., Chala, T. Psychological Semantic Parameters of Adolescents’ Conformism in the Measurement of Value Orientations. Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala. 2021a. 13(2). 167–184. URL: DOI: https://doi.org/10.18662/rrem/13.2/416 (дата звернення: 18.07.2022).
12. Popovych, I., Shcherbyna, V., Sultanova, L., Hulias, I., Mamchur, I. Investifación de propiedades de expectativas de futuros especialistas de perfil socionómico. Revista Amazonia Investiga. 2021b. Vol: 10(39). 40–49. URL: DOI: https://doi.org/10.34069/AI/2021.39.03.4 (дата звернення: 18.07.2022).
Опубліковано
2022-09-08
Сторінки
55-63
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ПЕДАГОГІЧНА ТА ВІКОВА ПСИХОЛОГІЯ