ТРАНСФОРМАЦІЯ ЖИТТЄВИХ ЦІННОСТЕЙ ОСІБ, ХВОРИХ НА ОНКОЛОГІЮ

Ключові слова: цінності, ціннісні орієнтації, мотивації, трансформація, онкологічне захворювання

Анотація

У статті розглядаються аспекти ціннісних орієнтацій, мотивації осіб з підтвердженим онкологічним діагнозом, соціально-психологічні особливості трансформації життєвих цінностей осіб, хворих на онкологію. Мета дослідження полягає у теоретико-емпіричному дослідженні впливу онкологічного захворювання на психологічні аспекти трансформації життєвих цінностей осіб, хворих на онкологію. Методи дослідження. З метою вирішення поставлених дослідницьких завдань у роботі застосовано низку методів, а саме: теоретико-методологічний аналіз, систематизація та узагальнення психологічних даних за проблемою дослідження. Емпіричним методом дослідження вибрано методику «Ціннісні орієнтації» Мілтона Рокича. Статистичні методи дослідження: методи математичної статистики, порівняльний аналіз, коефіцієнт лінійної кореляції Пірсона. У дослідженні взяли участь пацієнти з встановленим онкологічним діагнозом із різними сферами ураження. Загальний обсяг вибірки становить 79 осіб, з них 19 –пацієнти-чоловіки та 50 – пацієнтки-жінки, які перебувають на стаціонарному та амбулаторному лікуванні у «Херсонському обласному онкологічному диспансері» з тривалістю хвороби від 2 місяців. Результати дослідження. Встановлено, що під час онкологічного захворювання у особистості порушується не тільки біологічний аспект існування, а і соціальний. Отримані нами дані вказують на специфіку трансформаційних процесів з їх зосередженістю на цінностях, яким притаманно створювати мотиви-цілі для максимально комфортного існування власного «Я» з мінімальною увагою до соціальних аспектів життя. Висновки. На підставі отриманих результатів дослідження ми бачимо, що у період лікування онкологічної хвороби особистість вибирає як значущі цінності, на яких концентрує свою увагу, так і ті, що становлять безпеку та фундаментальність власного «Я» у особистому, родинному житті. Цінності, які належать до соціального життя, перспектив розвитку особистості у соціумі, займають індиферентну або незначущу позицію у житті людей з онкологічною хворобою.

Посилання

1. Боришевський М., Шевченко О., Володарська Н. Психологічні закономірності розвитку духовності особистості : монографія. Київ : Педагогічна думка, 2011. 200 с.
2. Романовська Д.Д. Профілактика посттравматичних стресових розладів: психологічні аспекти. Чернівці : Технодрук, 2014. 133 c.
3. Головаха Е.И., Кроник А.А. Психологическое время личности. 2-е изд., испр. и доп. Москва : Смысл, 2008. 267 с.
4. Гурова О.С., Ральникова И.А. Исследование субъективных представлений о жизненных перспективах участников локальных войн. Вестник алтайской науки. Серия «Психология». 2004. № 3(2). С. 50–54.
5. Леонтьев Д.А. Ценностные представления в индивидуальном и групповом сознании: виды, детерминанты и изменения во времени. 2005. URL: http://www.follow.ru/article/344
6. Мандрикова, Е.Ю. Современные подходы к изучению временной перспективы личности. Психологический журнал. 2008. Т. 29. №4. С. 54–65.
7. Мельничук І. Методичні засади духовного розвитку особистості. Психологія діалогу і світ людини : збірник наукових праць / за ред. Г. Дьяконова, Г. Горської. Т. 6. Кіровоград : ФОП Александрова М.В., 2016. С. 200–209.
8. Саморегуляция и прогнозирование социального поведения личности: Диспозиционная концепция. 2-е изд. / Проект под рук. В.А. Ядова. Москва, 2013. 376 с.
Опубліковано
2022-09-08
Сторінки
35-40
Розділ
СЕКЦІЯ 1 ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ; ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ