ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ПРОБЛЕМИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОЇ ОСОБИСТОСТІ

Ключові слова: конкуренція, конкурентоздатність, автономія, мобільність, спеціальна компетентність, соціальна компетентність, особистісна компетентність, професійна компетентність, професіоналізм

Анотація

Мета – дослідити сучасний стан розробки проблеми конкурентоспроможності особистості в психологічній науці. Актуальність дослідження зумовлена динамічним розвитком сучасного світу, що потребує висококваліфікованих конкурентоспроможних фахівців, здатних до ефективної діяльності на рівні європейських стандартів. Методи: теоретичний аналіз психологічного феномена конкурентоспроможності, порівняння, синтез та узагальнення сучасних наукових досліджень конкурентоспроможності. Результати. На основі опрацювання фахової психологічної літератури поглиблено розуміння конкурентоспроможності, а також узагальнено і систематизовано наукові підходи зарубіжних та вітчизняних дослідників щодо визначення сутності, основних складових, умов та факторів розвитку конкурентоспроможної особистості. Результати дослідження планується покласти в основу емпіричного дослідження та розробки програми психологічного сприяння розвитку конкурентоспроможності особистості. Висновки. З’ясовано, що конкурентоспроможність особистості визначається ступенем відповідності особистісних якостей і професійних знань, умінь та навичок конкурентоспроможного фахівця об’єктивним вимогам професійної діяльності і соціально-економічним умовам. Автори статті зазначають, що до особистісних компонентів конкурентоспроможного фахівця відносять аксіологічну, когнітивну, проксеологічну і рефлексивну компоненти. У різноманітних концептуальних моделях розвитку конкурентоспроможної особистості розглянуто: як об’єкт розвитку – інтегральні характеристики особистості; як фундаментальну умову – перехід на вищий рівень самосвідомості, як рушійні сили – суперечлива єдність Я-діючого, Я-відображеного і Я-творчого; як результат розвитку – творча самореалізація. Виявлений перспективний вектор подальших досліджень означеної проблеми, а саме побудова моделі процесу психологічного супроводу, спрямованого на розвиток конкурентоспроможної особистості.

Посилання

1. Абабілова Н.М. Конкурентоздатність – необхідна умова розвитку особистості. Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського: зб. наук. праць. Спецвипуск «Сучасні тенденції педагогічній науці України та Ізраїлю : шлях до інтеграції». Одеса, 2010. С. 9–13.
2. Александрова О.С. Конкуренція : благо чи зло. Специфіка та тенденції розвитку. Київ : Обрій, 2006. 144 с.
3. Андреев В.И. Конкурентология: учебный курс для творческого саморазвития конкурентоспособности. Казань : Центр инновационных технологий, 2013. 468 с.
4. Андріяко Т.Ю. Педагогічна сутність і структура конкурентоспроможності фахівця. Педагогічна наука: історія, теорія, практика, тенденції розвитку. Вип. № 3. 2010.
5. Бандура А. Теория социального научения. Москва : Евразия, 2001. 320 с.
6. Бондар В.І. Конкурентоспроможність і конкурентоздатність як домінантні характеристики сучасного фахівця – освітянина : понятійно-категоріальний контекст. Єдність навчання і наукових досліджень – головний принцип університету: матеріали звітно-наук. конф. викладачів ун-ту за 2007 р.; М-во освіти і науки України, Нац. пед. у-т ім. М.П. Драгоманова. Київ, 2008. С. 3–6.
7. Варій М.П. Загальна психологія : навчальний посібник. 2-ге видання. Київ : «Центр учбової літератури», 2007. 968 с.
8. Жданко Т.А. Образовательно-профессионального пространства ВУЗа как педагогическое условие формирования конкурентоспособности личности студента : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01. Иркутск, 2021. 210 с.
9. Ільєнко О.Л. Сутність поняття «конкурентоспроможність спеціаліста» у психолого-педагогічних науках. Актуальні проблеми державного правління, педагогіки та психології. 2014. № 1. С. 89–92.
10. Маркова А.К. Психология профессионализма. Москва, 1996. 196 с.
11. Митина Л.М. Психология развития конкурентоспособной личности. Москва : МПСИ, 2002. 400 с.
12. Москаленко В.С. Соціалізація особистості. Київ : Фенікс, 2013. 540 с.
13. Невмержицька М.В. Формування конкурентоспроможної особистості в умовах масового суспільства : дис… канд. філософ. наук : 09.00.03 ; КНУ ім. Т.Г. Шевченка. Київ, 2014. 201 с.
14. Скорнякова О.В. Компетентнісний підхід у підготовці конкурентоспроможного фахівця. Київський науково-педагогічний вісник. 2016. Вип. 9(09). С. 51–57.
15. Хапілова В.П. Соціально-психологічні умови формування конкурентоздатності майбутніх менеджерів : дис. канд. пед. наук : 13.00.04 ; Інститут психології ім. Г.С. Костюка АПН України. Київ, 2006. 173 с.
16. Чиханцова О. Психологічні основи життєстійкості особистості : монографія. Київ : Талком, 2021. 319 с.
17. Fil O.A. (2005). Competitive management team. 28-th Intemationa Congress of Psychology (August 8–13, 2004, Berling, China).
18. Shils E. The virtue of civility: selected essays on liberalism, tradition and civil society. Indianapolis, 1997. P. 188–224.
Опубліковано
2022-09-08
Сторінки
14-19
Розділ
СЕКЦІЯ 1 ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ; ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ