ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВІВ ЕКОЛОГО ОРІЄНТОВАНОЇ ПОВЕДІНКИ ОСОБИСТОСТІ

Ключові слова: еколого орієнтована (проекологічна) особистість, еколого орієнтована (проекологічна) поведінка, екологічний альтруїзм, образ життя, самоефективність

Анотація

Мета. У даній статті розглядається проекологічна поведінка особистості з точки зору психологічних детермінант її формування. Метою є дослідження трактування поняття «еколого орієнтована особистість» та детермінант формування відповідної поведінки особистості у психології. Методи. У дослідженні використано такі загальнонаукові методи, як аналіз, синтез, порівняння та узагальнення. Підґрунтям слугували як найпопулярніші теорії формування еколого орієнтованої поведінки особистості, так і сучасні її дослідження. Результати. Значний науковий інтерес до психологічних корелятів поведінки, пов’язаної з навколишнім природним середовищем, зосереджений на демографічних та соціально-психологічних характеристиках людей, які послідовно виконують відповідні екологічно орієнтовані дії. Відповідно, психологічні особливості еколого орієнтованої поведінки є саме тими рушійними важелями, які і спонукають, або, навпаки – не сприяють до проекологічних активностей щодо навколишнього природного середовища. Описано теорії поведінки особистості щодо навколишнього середовища, запропоновані вченими, як наприклад: альтруїстична, образу життя, самоефективності тощо. Визначено, що універсальним поняттям є образ життя людини – спосіб та усталені звички життєдіяльності. Також значна увага приділяється поняттю самоефективності як рушію проекологічних активностей людини. Висновки. Тематика даної статті є актуальною та набуває все більшого зацікавлення у науковому світі. Процес вивчення корелятів еколого орієнтованої поведінки не те, що завершений, а рухається саме до піку його популярності і потрібності. Проведений аналіз наукових теорій та розробок дає зрозуміти, що сукупність тверджень щодо еколого орієнтованої особистості зводиться до визначення її як такої, що демонструє закономірність дій у різних сферах життєдіяльності щодо навколишнього середовища, наприклад – економне використання енергії та споживання води, користування екологічно безпечними видами транспорту, зменшення відходів. Екологічна поведінка є частиною екологічної свідомості і залежить від неї.

Посилання

1. Kollmuss A., Agyeman J. Mind the Gap: why do people act environmentally and what are the barriers to pro-environmental behavior?. Environmental education research. 2002. Vol. 8, no. 3. P. 239–260. URL: https://doi.org/10.1080/13504620220145401 (date of access: 30.06.2022).
2. Lopez-Garrido, G (2020, Aug 09). Self-efficacy. Simply Psychology. www.simplypsychology.org/self-efficacy. html (date of access: 30.06.2022).
3. Markowitz E. M. et al. Profiling the “pro-environmental individual”: a personality perspective. Journal of personality. 2012. Vol. 80, no. 1. P. 81–111. URL: https://doi.org/10.1111/j.1467-6494.2011.00721.x (date of access: 30.06.2022).
4. Pauli G. A. The blue economy: 10 years, 100 innovations, 100 million jobs. Taos, NM : Paradigm Publications, 2010.
5. Sánchez J. M., Lafuente R. Defining and measuring environmental consciousness. Revista internacional de sociología. 2010. Vol. 68, no. 3. P. 731–755. URL: https://doi.org/10.3989/ris.2008.11.03 (date of access: 30.06.2022).
6. Schultz P. W., Zelezny L. C. Values and proenvironmental behavior. Journal of Cross-Cultural Psychology. 1998. Vol. 29, no. 4. P. 540–558. URL: https://doi.org/10.1177/0022022198294003 (date of access: 30.06.2022).
7. Schwartz S. H. Normative influences on altruism. Advances in experimental social psychology. 1977. P. 221–279. URL: https://doi.org/10.1016/s0065-2601(08)60358-5 (date of access: 30.06.2022).
8. Гирусов Э. В. Экологическая культура как высшая форма гуманизма. Философия и общество. 2009. № 4. С. 74–92.
9. Куць Н. Екологічна свідомість українців & довкілля : аналіт. док. Екологія. Право. Людина. 30 с. URL: https://doi.org/chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://epl.org.ua/wp-content/uploads/2020/12/ekosvidomist.pdf (дата звернення: 30.06.2022).
10. Медведев В., Алдашева А. Экологическое сознание: учебное пособие : навч. посіб. М : Логос, 2001. 384 с.
11. Особистісні детермінанти еколого-орієнтованої життєдіяльності : монографія / Ю. Швалб та ін. ; ред. Ю. Швалб. Київ : Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, 2018. 330 с.
12. Титаренко Л.Г. Экологический аспект образа жизни: основные ценности и типы поведения. Социологические исследования. 2015. № 2 С. 106-112. Електронний ресурс. URL: https://www.researchgate.net/publication/289671344_EKOLOGICESKIJ_ASPEKT_OBRAZA_ZIZNI_OSNOVNYE_CENNOSTI_I_TIPY_POVEDENIA (дата звернення: 30.06.2022).
13. Эколого-психологические факторы современного образа жизни : монографія / ред. Ю. Швалб. Житомир : Изд-во ЖДУ им. И. Франко, 2009. 458 с.
Опубліковано
2022-09-08
Сторінки
7-13
Розділ
СЕКЦІЯ 1 ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ; ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ