СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СОЦІАЛЬНОЇ СОЛІДАРНОСТІ В УМОВАХ СУСПІЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ: СПРОБА КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЇ

Ключові слова: соціальна солідарність, суспільні трансформації, психологія великих соціальних груп, соціальна згуртованість, особистісний потенціал солідарності

Анотація

У статті представлено результати теоретико-методологічного дослідження психології соціальної солідарності, виокремлення соціально-психологічних аспектів солідарності з міждисциплінарного контексту у зв’язку з їх актуалізацією в умовах суспільних трансформацій та пошуку шляхів досягнення суспільної консолідації. Метою дослідження виступає виокремлення основних соціально-психологічних аспектів солідарності в умовах суспільних трансформацій. У роботі застосовано загальнонаукові та спеціально-наукові методи дослідження з метою розкриття базових змістових характеристик солідарності, її теоретико-методологічної бази та актуальних напрямів дослідження. Результати. У статті розглядаються наукові дослідження та уявлення щодо змістових та процесуальних характеристик соціальної солідарності. На основі дослідження зазначеного феномену у класичних і сучасних зарубіжних та українських концепціях у межах різних наукових дискурсів і у психології здійснено міждисциплінарний аналіз та виокремлення соціально-психологічних аспектів солідарності та перспективи подальших досліджень. Представлено психологію великих соціальних груп як теоретико-методологічну базу дослідження психології соціальної солідарності, сформульовано її визначення, сутнісні характеристики, описано види, процеси, чинники, соціально-психологічні особливості здійснення, механізми досягнення і підтримання, запропоновано й теоретично обґрунтовано трактування солідарності як згуртованості великих груп, а також поняття «особистісний потенціал солідарності» як систему індивідуальних відмінностей, пов’язану з інтенціями на згуртованість навколо певних смислів, цілей та цінностей. Висновки. Психологія соціальної солідарності актуалізується в умовах пошуку шляхів інтеграції трансформаційного суспільства та вивчення особливостей нової соціальної реальності. У межах нашого дослідження солідарність розглядається як специфічна властивість суспільства, що виникає стихійно або керовано на основі інтеграції особистісних потенціалів солідарності більшості його членів, завдяки чому відбувається конвергенція суспільних процесів на спільній меті та формується згуртованість на рівні великих груп. А особистісний потенціал солідарності – це показник особистісної спроможності діяти вільно, активно та усвідомлено у напрямі суб’єктно сформованої ціннісно-ідеологічної смислової системи та позначає мобілізаційні можливості тих чи інших соціальних спільностей. Перспективами подальших досліджень виступає концептуалізація особистісного потенціалу солідарності та емпіричне вивчення його інтегративних можливостей як основи конвергенції соціальних процесів, що може вказувати на різні сценарії солідаризації.

Посилання

1. Бауман З. Индивидуализированное общество / пер. с англ. ; под ред. В. Л. Иноземцева. Москва : Логос, 2005. 390 с. URL: https://socioline.ru/files/5/39/bauman_zigmunt_-_individualizirovannoe_obshchestvo-2005.pdf
2. Бек У. Общество риска. На пути к другому модерну / пер. с нем. В. Седельника и Н. Федоровой ; послесл. А. Филиппова. Москва : Прогресс-Традиция, 2000. 383 с. URL: http://socio.karazin.ua/resources/60be71e2e8e5ef7171ef10f4f60ca8a4.pdf
3. Блинова О. Є. Соціально-психологічні чинники подолання кризи ідентичності вимушених мігрантів / С. Д. Максименко, С. Б. Кузікова, В. Л. Зливкова (ред.). Особистість як суб’єкт подолання кризових ситуацій:психологія, теорія і практика. Кн. 2. Київ – Суми, 2017. С. 162–180.
4. Богомолова Н. Н. Психология больших социальных групп: новые судьбы, новые подходы / Н. Н. Богомолова, А. И. Донцов, Т. В. Фоломеева. Социальная психология в современном мире. Москва : Аспект Пресс, 2002. С. 132–147.
5. Васютинський В. Психологічні виміри спільноти. Київ : Золоті ворота, 2010. 120 c. URL: http://www.ispp.org.ua/backup_ispp/1426077022.pdf
6. Васютинський В. О. Індивідуальні і колективні стратегії адаптації мешканців міських громад до життя в період воєнного конфлікту. Проблеми політичної психології. 2017. № 5(19). С. 43–53.
7. Габермас Ю. Структурні перетворення у сфері відкритості: дослідження категорії «громадянське суспільство». Львів : Літопис, 2000. 319 с.
8. Горностай П. П. Колективна травма і групова ідентичність. Психологічні перспективи. Спеціальний випуск: Актуальні проблеми психології малих, середніх та великих груп. 2012. № 2. С. 89–95.
9. Дюркгейм Є. О разделении общественного труда. Москва : Наука, 1991. 575 с.
10. Зиммель Георг. Избранные работы. Киев : Ника-Центр, 2006. 440 с. URL: https://socioline.ru/files/5/80/zimmel._izbrannye_raboty.pdf
11. Ідентичність та соціальна солідарність у Центрально-Східній Європі / Т. Каменська, Я. М. Курчевський, П. Ожеховський та ін. ; за ред. проф. Н. Коваліско, д-ра А. Єкатеринчука, проф. О. Лісеєнко, проф. Р. Радзіка. Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, Lublin : Wydawnictwo UMCS, 2020. 224 с.
12. Кравченко С. І. Трактування явищ суспільної єдності у сучасній психології. Психологія : реальність і перспективи : збірник наукових праць РДГУ. 2019. № 12. С. 121–126. DOI: https://doi.org/10.35619/prap_rv.vi12.60
13. Лазаренко В. Дослідження просторових ідентичностей внутрішньо переміщених осіб за допомогою картографічної візуалізації наративів місця проживання: постановка проблеми. Проблеми політичної психології. 2018. № 7(21). С. 94–112. DOI: https://doi.org/10.33120/popp-Vol21-Year2018-8
14. Окорокова В. В. Футурологічні засади концепції трансгуманізму. Гілея: науковий вісник. 2019. Вип. 140(2). С. 66–69.
15. Осипова Е. В. Солидарность механическая и органическая. Российская социологическая энциклопедия / под ред. Г. В. Осипова. Москва : НОРМА-ИНФРА, 1999. 476 с.
16. Основи реабілітаційної психології: подолання наслідків кризи : навчальний посібник. Том 3. Київ, 2018. 236 с.
17. Психосоціальна допомога внутрішньо переміщеним дітям, їхнім батькам та сім’ям з дітьми зі Сходу України : посібник для практиків соціальної сфери / Мельник Л. А. та ін. ; за ред. Волинець Л. С. Київ : ТОВ «Видавничий дім «Калита», 2015. 72 с.
18. Рибалка В. В. Психологічні передумови розвитку громадянського суспільства і особистості громадянина. Психологія і особистість. 2017. № 2(12). С. 50–61.
19. Соціальна напруженість у кризовому соціумі: соціально-психологічний аналіз / О. Г. Злобіна, М. О. Шульга, Л. Д. Бевзенко та ін. ; за наук. ред. О. Г. Злобіної. Київ : Ін-т соціології НАН України, 2019. 291 с.
20. Соціальна психологія бідності : монографія / Т. І. Бєлавіна, В. О. Васютинський, В. Ю. Вінков та ін. ; за ред. В. О. Васютинського. Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. Київ : Міленіум, 2016. 294 c.
21. Соціально-психологічні технології відновлення особистості після травматичних подій : практичний посібник / Т. М. Титаренко, М. С. Дворник, В. О. Климчук та ін. ; за наук. ред. Т. М. Титаренко. Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2019. 220 c.
22. Cоціально-психологічні чинники інтеграції українського соціуму / О. Г. Злобіна, М. О. Шульга, Л. Д. Бевзенко та ін. ; за наук. ред. О. Г. Злобіної. Київ : Інститут соціології НАН України, 2016. 276 с.
23. Спільнота в умовах воєнного конфлікту: психологічні стратегії адаптації : монографія / за ред. Л. М. Коробки. Київ, 2018. 305 с.
24. Титаренко Т. М. Особистість перед викликами війни: психологічні наслідки травматизації. Проблеми політичної психології. 2017. № 5(19). С. 3–10. URL: https://ispp.org.ua/wp-content/uploads/2019/11/Ppp_2017_519.pdf
25. Урри Дж. Социология за пределами обществ: виды мобильности для XXI столетия / пер. с англ. Д. Кралечкина. Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». Москва : Изд. дом Высшей школы экономики, 2012. URL: https://id.hse.ru/data/2012/06/20/1255154102/%D0%A3%D1%80%D1%80%D0%B8.pdf
26. Урсуленко К. Соціальна солідарність: розвиток поняття в історії соціології та сучасні інтерпретації. Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 2009. С. 138–157. URL: http://stmm.in.ua/archive/ukr/2009-1/10.pdf
27. Филиппов А. Ф. Чувственность и мобилизация. К проблеме политической эстезиологии. De Futuro, или История будущего / под ред. Д. А. Андреева и В. Б. Прозорова. Москва : Политический класс, АИРО. 2008. С. 134–156, 207–231.
28. Хабермас Ю. Расколотый Запад / пер. с нем. Москва : Изд-во «Весь мир», 2008. 192 c.
29. Amin Ash. Ethnicity and the Multicultural City: Living with Diversity. Environment and Planning A: Economy and Space. 2002. No. 34(6). P. 959–980. DOI: https://doi.org/10.1068/a3537
30. Bude H. Solidarität. Die Zukunft einer großen Idee, Carl Hanser Verlag GmbH, 2019. 103 p. URL: https://www.boeckler.de/pdf/p_mb_5_2019.pdf
31. Chan J., To H. and Chan E. Reconsidering social cohesion: Developing a definition and analytical framework for empirical research. Social indicators research. 2006. No. 75(2). P. 273–302. URL: https://www.socialcohesion.info/fileadmin/user_upload/Chan2006_Article_ReconsideringSocialCohesionDev.pdf
32. Cheong, Pauline Hope, Rosalind Edwards, Harry Goulbourne, and John Solomos. “Immigration, Social Cohesion and Social Capital: A Critical Review”. Critical Social Policy. 2007. No. 27. P. 24–49. DOI: https://doi.org/10.1177/0261018307072206
33. Gofman A. Tradition, morality і solidarity в Durkheim’s theory. Istanbul University Journal of Sociology. 2019. No. 39. P. 25–39. DOI: https://doi.org/10.26650/SJ.2019.39.1.0007
34. Larsen Christian Albrekt. The Rise and Fall of Social Cohesion: The Construction and Deconstruction of Social Trust in the US, UK, Sweden and Denmark. Oxford : OUP, 2013. DOI: https://doi.org/10.1093/acprof: oso/9780199681846.001.0001
35. Sellberg, My M., Cathy Wilkinson, and Garry D. Peterson. “Resilience Assessment: A Useful Approach to Navigate Urban Sustainability Challenges”. Ecology and Society. 2015. No. 20(1). DOI: https://doi.org/10.5751/ES-07258-20014
Опубліковано
2022-05-06
Сторінки
67-76
Розділ
СЕКЦІЯ 3 СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ; ПСИХОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ