ОСОБИСТІСНА ГОТОВНІСТЬ ЯК СКЛАДНИК ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІВ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ

Ключові слова: професійна компетентність, педагогічна майстерність, інклюзивна компетент- ність, особистісна готовність, психологічна готовність

Анотація

Метою статті визначено теоретичний аналіз та розкриття сутності поняття «особистісна готов- ність» як складника професійної компетентності педагогів в інклюзивному освітньому просторі.

Методи дослідження: аналіз, порівняння, систематизація та узагальнення даних з проблеми дослі- дження на основі вивчення наукової літератури.

Результати. У статті розкрито сутність особистісної готовності майбутніх педагогів до роботи в інклюзивному освітньому просторі. Для цього нами було проаналізовано загальні вимоги до особи- стості педагога, а також специфічні, які зумовлені корекційною спрямованістю інклюзивної освіти. Встановлено, що під час спеціальної цілеспрямованої підготовки майбутніх педагогів важливим є не лише акцентування уваги на професійно важливих знаннях, уміннях та навичках. Поруч із зазначе- ними складниками професійної компетентності великого значення також набуває формування особи- стісних якостей педагогів, які визначають їх підготовленість до педагогічної діяльності. У структурі підготовленості мають значення такі компоненти: когнітивний, діяльнісний, ціннісно-мотиваційний та емоційно-вольовий. У статті розкриваються поняття професійної та інклюзивної компетентно- сті, оскільки вони є важливими складниками педагогічної майстерності, необхідної для результа- тивної діяльності в умовах інклюзивного освітнього простору. Зазначено, що володіння компетент- ностями включає в себе особистісне ставлення педагогів до власної діяльності. Акцентується увага, що особистісна сутність ключових компетентностей є системоутворювальним компонентом, визна- чає і інтегрує інші складники. Звертається також увага на такі особливості інклюзивного освітнього процесу, як його корекційна спрямованість та інноваційність. З огляду на це важливою визначається готовність педагогів до постійного вдосконалення професійних умінь і якостей, тобто до навчання протягом життя.

Висновки. Встановлено, що поняття «особистісна готовність» є складною структурою, визнача- ється як стійка характеристика, система якостей особистості педагогів, а також їх функціональний стан. Така структурність категорії «особистісна готовність» визначає успішність здійснення педагогіч- ної діяльності в умовах інклюзивного освітнього простору. Серед компонентів особистісної готовності можна виділити мотиваційний, орієнтаційний, операційний, вольовий та оцінний компоненти. Окрім вже зазначених компонентів, важливою умовою є сформованість психологічної готовності педагогів, що безпосередньо визначає усвідомлення ними сутності, мети та особливостей педагогічної діяльності в умовах інклюзивного освітнього простору.

Посилання

1. Алехина С.В., Алексеева М.Н., Агафонова Е.Л. Готовность педагогов как основной фактор успешности инклюзивного процесса в образовании. Психологическая наука и образование. 2011. Том 16. № 1. С. 83–92. URL: https://psyjournals.ru/files/39878/psyedu_2011_n1_Alekhina_Alekseeva_Agafonova.pdf (дата звернення: 21.10.2020).
2. Бовкуш К.П. Готовність педагога до інклюзивної освіти. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2015. № 4. С. 3–9. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2015_4_3 (дата звернення: 21.10.2020).
3. Гуревич Р.С. Компетентнісний підхід у професійно-педагогічній освіті. Компетентнісний підхід в освіті : теоретичні засади і практика реалізації : матеріали методол. семінару, м. Київ, 3 квіт. 2014 р. : [у 2 ч.]. Ч.2. Нац. акад. пед. наук України [редкол. : В.Г. Кремень (голова), В.І. Луговий (заст. голови), О.І. Ляшенко (заст. голови) та ін.]. Київ : Ін-т обдарованої дитини НАПН України, 2014. С. 137–142.
4. Демченко І.І. Готовність учителя початкових класів до роботи в умовах інклюзивної освіти: структура та діагностика : навч.-метод. посіб. Умань : Видавець «Сочінський М.М.», 2014. 160 с.
5. Іванашко О.Є., Вічалковська Н.К. Особливості психологічної готовності майбутніх учителів до роботи з дітьми із особливими освітніми потребами в рамках інклюзії. Проблеми сучасної психології. 2014. Вип. 24. С. 328–338. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pspl_2014_24_29 (дата звернення: 25.10.2020).
6. Клопота Є.А., Клопота О.А. Інклюзивна компетентність як чинник ефективності професійної діяльності фахівців педагогічної та соціально-психологічної сфер. Освіта осіб з особливими потребами : шляхи розбудови : зб. наук. праць / за ред. : В.В. Засенка, А.А. Колупаєвої. Київ, 2017. Вип. 13. С. 117–123.
7. Кучерук О.С., Бойчук Ю.Д. Професійні вимоги до вчителя загальноосвітнього навчального закладу в умовах інклюзивного навчання. Постметодика. 2012. № 2. С. 42–44. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Postmetodyka_2012_2_10 (дата звернення: 19.10.2020).
8. Савчук З., Москалюк Л. Психологічна готовність учителя до роботи в інклюзивному просторі: теоретичний аспект. Особлива дитина: навчання і виховання. 2017. № 2. С. 42–47. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DLog_2017_2_7 (дата звернення: 21.10.2020).
9. Соловей Т.В., Чайковський М.Є. Змістовні компоненти професійної компетентності соціального працівника інклюзивного закладу освіти. Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна». 2013. № 1. С. 220–224. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpkhist_2013_1_52 (дата звернення: 20.10.2020).
10. Хафизулина И.Н. Формирование инклюзивной компетентности будущих учителей в процессе профессиональной подготовки : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.08. Астрахань, 2008. 23 с.
11. Хуторской А.В. Ключевые компетпентности как компонент личностноориентированной парадигмы образования. Народное образование. 2003. № 2. С. 58–64.
12. Ярая Т.А. Особистісна готовність майбутніх психологів до професійної діяльності в умовах інклюзивної освіти : афтореф. дис. … канд. психол. наук : 19.00.07. Київ, 2014. 23 с.
Опубліковано
2021-04-14
Сторінки
125-132
Розділ
СЕКЦІЯ 4 СПЕЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ