ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ЛОНГІТЮДНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ УЯВЛЕНЬ ДІТЕЙ ІЗ ПОВНИХ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ РОДИН ТА РОДИН ТРУДОВИХ МІГРАНТІВ

Ключові слова: образ майбутньої сім’ї, трудова міграція, діти трудових мігрантів, превентивна задоволеність шлюбом, лонгітюдне дослідження

Анотація

Метою статті є висвітлення результатів емпіричного подовжнього дослідження розвитку сімейних уявлень дітей середнього та старшого шкільного віку. Висвітлено питання важливості уявлень молодого покоління про своє майбутнє сімейне життя в контексті їх особливостей у дітей трудових мігрантів. Розглянуто зміни ставлення підлітків до свого майбутнього шлюбу у лонгітюді. До вибірки увійшли діти з родин заробітчан 12–14 років (88 респондентів), яких було обстежено у 2014 році, частина рес- пондентів цієї вибірки (49 школярів), яких було обстежено у 2017 році, що на той час мали 15–17 років повних років. Окрім того, у 2014 році проведено психодігностичне обстеження дітей з повних родин (63 респонденти), з них 23 респонденти обстежено у 2017 році.

Методи. Для діагностики особливостей сімейних уявлень у лонгітюді вибрано опитувальник С. Ковальова «Превентивна задоволеність шлюбом» (для виявлення рівня позитивного ставлення до майбутнього шлюбу) та авторська малюнкова методика «Моя майбутня родина» (для виявлення емоцій- ного ставлення до майбутньої родини та можливих проблемних сімейних уявлень, які можуть впливати деструктивно на подружні та дитячо-батьківські стосунки). Наявна така гіпотеза: існує вірогідність того, що негативні тенденції під час формування сімейних уявлень дітей трудових мігрантів залиша- ються сталими протягом усього підліткового періоду.

Результати. Застосовано порівняльний аналіз сімейних уявлень з підлітками з повних функціо- нальних сімей. Використано описову статистику для визначення середніх, мінімальних, максимальних показників у групі, показників стандартного відхилення; t-критерій Стьюдента. В результаті подовж- нього дослідження сімейних уявлень виявлено негативну динаміку у формуванні уявлень про май- бутню родину у дітей з родин трудових мігрантів, тобто уявлення є все більш прогностично неблагопо- лучними порівняно з дітьми з повних функціональних родин.

Висновки. Доведено зменшення рівня превентивної задоволеності шлюбом та бажаності взаємодії між членами родини, а це в майбутньому впливатиме на розвиток шлюбно-сімейних відносин, а саме міцність майбутнього шлюбу, сумісність подружжя та успішність батьківства. Обмеження дослідження стосується кількості тих самих учасників у лонгітюді, оскільки деякі респонденти не продовжили нав- чання у старшій школі.

Посилання

1. Алєксєєнко Т.Ф. Концептуалізація соціально-педагогічних основ сучасного сімейного виховання : дис. … докт. пед. наук : спец. 13.00.05. Київ, 2017. 573 с.
2. Блинова О.Є. Трудова міграція населення України у соціально-психологічному вимірі : монографія. Херсон, 2011. 486 с.
3. Василенко О.М. Психологічні особливості трансформації етнічної ідентичності в родинах трудових мігрантів. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні науки. 2016. Вип. 5. Т. 2. С. 90–94.
4. Католик Г.В. Діти трудових емігрантів: особливості особистісних конфліктів (опис психотерапевтичного досвіду). Вісник Львівського університету. Філософські науки. 2008. Вип. 11. С. 220–228.
5. Крупник І.Р. Особливості уявлень дітей трудових мігрантів про майбутнє сімейне життя : дис. … канд. психол. наук : спец. 19.00.05. Херсон, 2015. 222 c.
6. Лялюк Г.М. Психологічні особливості соціалізації підлітків в умовах родинної депривації : автореф. дис. … канд. психол. наук : спец. 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія». Івано-Франківськ, 2007. 23 с.
7. Мартинюк О.В. Система психологічного супроводу соціальної реадаптації неповнолітніх в умовах сімейної депривації : дис. … канд. психол. наук : спец. 19.00.05. Сєвєродонецьк, 2019. 262 c.
8. Махмадамінова Г.А. Соціалізація неповнолітніх у соціально неблагополучних сім’ях : автореф. дис. … канд. психол. наук : спец. 22.00.04 «Спеціальні та галузеві соціології». Київ, 2006. 18 с.
9. Попович І.С. Соціальні очікування особистості як регулятор соціально-психологічної реальності. Актуальні проблеми психології. Київ, 2016. С. 138–143.
10. Соціально-педагогічна та психологічна робота з дітьми трудових мігрантів : навчально-методичний посібник / за ред. К.Б. Левченко, І.М. Трубавіної, І.І. Цушка. Київ, 2008. 384 с.
11. Яблонська Т.М. Сімейна дисфункція: феноменологія, види, напрями психокорекції. Наукові записки Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / за ред. С.Д. Максименка. Київ, 2011. Вип. 39. С. 415–427.
12. Blynova O., Popovych I., Bokshan H., Tsіlmak O. Social and Psychological Factors of Migration Readiness of Ukrainian Students. Revista ESPACIOS. 2019. Vol. 40. (№ 36). P. 4.
13. Khmil V.V., Popovych I.S. Philosophical and Psychological Dimensions of Social Expectations of Personality. Anthropological Measurements of Philosophical Research. 2019. № 16. Р. 55–65.
Опубліковано
2021-04-14
Сторінки
111-118
Розділ
СЕКЦІЯ 3 СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ; ПСИХОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ