ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ҐЕНДЕРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ СУЧАСНИХ ПІДЛІТКІВ

Ключові слова: ґендерні уявлення, ґендерна ідентифікація, статеворольовий образ Я, старший під- літковий вік, традиційні та еґалітарні цінності, психологічний супровід

Анотація

Метою статті є висвітлення результатів теоретичного аналізу та емпіричного дослідження особли- востей ґендерних уявлень, виявлення гендерних характеристик у структурі образу Я дівчат та хлоп- ців старшого підліткового віку. З’ясовано стан розробленості досліджуваної проблеми, розкрито зміст основних понять. Використано теоретичні методи: аналіз, порівняння, узагальнення, систематизація наукових поло- жень та фактів; емпіричні – спостереження, бесіда, тестування для поглибленого та цілісного вивчення психологічних особливостей становлення ґендерної ідентичності старших підлітків; проведено психо- лого-педагогічний експеримент у формі констатувального. Для дослідження ґендерних характеристик у структурі образу Я двох статевих вибірок використано методику «Хто Я?» (М. Кун –Т. Макпартленд).

Результати емпіричного дослідження показали, що більшість старших підлітків обох статей орієн- тується на загальнолюдські цінності, соціальні ролі, моральні якості, комунікативне Я, діяльнісне Я та персональне Я, що є свідченням їхнього перебування у якісно іншій соціальній ситуації розвитку, перебудови міжособистісних стосунків з однолітками та дорослими у межах провідного виду діяль- ності та переосмислення себе у новій дорослій ролі. На особливості зовнішнього вигляду як елементу фізичного образу Я вказала лише третина досліджуваних. Виявлено статеві відмінності у критичному самоставленні та ідентифікаційному «Ми».

Висновки. Виявлено ґендерні відмінності в уявленнях старших підлітків про власний образ Я. Дослі- джено, що у дівчат порівняно з хлопцями вищі показники щодо таких категорій, як-от: ідентифікація з людством, особистісна ідентифікація, соціальні ролі, вікова ідентифікація, особливості зовнішнього вигляду, моральні якості, особистісні негативні якості, фемінні якості, комунікативне Я, перспективне Я, діяльнісне Я. У вибірці хлопців переважає статева ідентифікація, персональне Я, особистісні пози- тивні якості, маскулінні якості, національно-громадянська ідентифікація.

Посилання

1. Балл Г.О., Губенко О.В., Завгородня О.В. Інтегративно-особистісний підхід у психологічній науці та практиці : монографія / ред. Г. О. Балл. Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2012. 206 с.
2. Бех І.Д. Особистість у контексті орієнтирів розвивального виховання. Інноватика у вихованні. Випуск 1. 2015. С. 7–13.
3. Блинова О.Є. Соціальні стереотипи як прояв соціального мислення. Актуальні проблеми психології: збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка НАПН України. Київ : Фенікс, 2014. Т.14. Вип. 9. С. 107–118.
4. Боришевський М. Дорога до себе: від основ суб’єктності до вершин духовності: монографія. Київ : Академвидав, 2010. 416 с.
5. Булах І.С. Психологія особистісного зростання підлітків: реалії і перспективи : монографія. Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2016. 340 с.
6. Галян І.М. Психологічний механізм ідентифікації особистості у кризовому суспільстві. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки». Вип. 5. Т. 1. Херсон, 2017. С. 28–33.
7. Говорун Т.В. Гендерна психологія у суб’єктно-вчинковому вимірі. Людина. Суб’єкт. Вчинок: Філософсько-психологічні студії / за заг. ред. В.О. Татенка. Київ : Либідь, 2006. С. 92–117.
8. Говорун Т.В., Кікінежді О.М. Ґендерна психологія : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. Київ : Видавничий центр «Академія», 2004. 308 с.
9. Зливков В.Л. Ідентичність та автентичність особистості в контексті цивілізаційних викликів сучасності. Особистість у розвитку : психологічна теорія і практика : монографія / за ред. С.Д. Максименка, В.Л. Зливкова, С.Б. Кузікової. Суми : вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2015. С. 165–186.
10. Кравець В.П., Кікінежді О.М., Шульга І.М. До проблеми гуманізації освітньо-виховного простору сучасної української школи. Освітологія. 2018. № 7. С. 15–21.
11. Максименко С.Д. Генеза здійснення особистості. Київ : Вид-во ТОВ «КММ», 2006. 240 с.
12. Стратегії впровадження гендерної рівності у сфері освіти. URL: https://naurok.com.ua/post/sergiy-shkarletstereotipi-pro-rol-zhinok-i-cholovikiv-mayut-zminitisya-pochinayuchi-zi-sferi-osviti (дата звернення: 18.01.2021).
13. Чіп Р.С. Становлення ґендерної ідентичності старших підлітків у ціннісному вимірі особистості. Humanitarium. Том. 43. Вип. 1. Психологія. Переяслав-Хмельницький, 2019. С. 151–161.
14. Kikinezhdi O. M., Zhyrska Halyna Ya., Chip R. S., Vasylkevych Y. Z., Hovorun T. V. Psychology of the Gender-Equitable Environment: Research of Problems. Journal of Intellectual Disability – Diagnosis and Treatment, 2020. No. 8. P. 538–547. (Scopus). URL: https://www.scopus.com/sourceid/21100784273 (дата звернення: 18.01.2021).
Опубліковано
2021-04-14
Сторінки
75-82
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ПЕДАГОГІЧНА ТА ВІКОВА ПСИХОЛОГІЯ