ЕТАЛОННИЙ ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПРОФІЛЬ КОМУНІКАТИВНИХ ПРОФЕСІЙНО ВАЖЛИВИХ ЯКОСТЕЙ ПСИХОЛОГА-КОНСУЛЬТАНТА

Ключові слова: комунікативно-етичні якості, комунікативно-технологічні якості, комунікатив- но-позиціональні якості, професійно-психологічний відбір, психограма, психологічне консультування

Анотація

Мета дослідження – експертне обґрунтування переліку комунікативних професійно важливих яко- стей психолога-консультанта та побудова еталонного психологічного профілю комунікативних якостей психолога-консультанта.

Методи. У науковому дослідженні основними методами були аналіз та синтез; анкетування, мате- матичної статистики, ранжування та класифікація. За допомогою методу: 1) аналізу та синтезу – було виокремлено перелік комунікативних професійно важливих якостей психолога-консультанта; 2) анке- тування – встановлено ступінь розвитку комунікативних професійно важливих якостей психолога-кон- сультанта; 3) математичної статистики – статистично підраховано результати, винайдено середньоста- тистичні показники за кожною якістю; 4) ранжування – здійснено відбір еталонних комунікативних професійно важливих якостей психолога-консультанта із середнім, високим та дуже високим ступенем розвитку; 5) класифікації – систематизовано наукові уявлення щодо переліку комунікативних профе- сійно важливих якостей психолога-консультанта.

Результати. За результатами наукового дослідження встановлено, що більшість респонден- тів, які експертно оцінюють еталонний психологічний профіль груп комунікативних професійно важливих якостей (комунікативно-етична, комунікативно-технологічна, комунікативно-позиціо- нальна), переконані в тому, що вказані якості повинні мати у психолога-консультанта в основному високий та дуже високий ступінь розвитку. У результаті порівняння еталонного психологічного профілю груп комунікативних професійно важливих якостей психолога-консультанта з його реаль- ним профілем констатована різниця в експертних оцінках (в основному еталонні показники вище, аніж реальні).

Висновки. Комунікативні професійно важливі якості психолога-консультанта варто класифікувати за такими групами: а) комунікативно-етичні (толерантність, тактовність, коректність, делікатність, неупередженість); б) комунікативно-технологічні (дипломатичність, діалогізм); в) комунікативно-по- зиціональні (товариськість, контактність, відкритість, асертивність). Зазначена класифікація надає можливості систематизувати теоретичні положення щодо груп комунікативних професійно важли- вих якостей, а також дозволяє визначити напрями вивчення особистості кандидата на посаду «психо- лог-консультант». У результаті порівняння реального психологічного профілю ступеня розвитку комунікативних про- фесійно важливих якостей психолога-консультанта з еталонним установлено, що ці профілі за експерт- ними оцінками не збігаються, проте наявність цих експертних оцінок свідчить про те, що виокремлені нами комунікативні професійно важливі якості повинні бути відображені у психограмі психолога-кон- сультанта. Перспективи подальших розвідок убачаються у вивченні комунікативних професійно важливих яко- стей у психологів-консультантів – майстрів своєї справи, встановлені їхнього еталонного психологіч- ного профілю.

Посилання

1. Зябрева А.А. Профессионально важные качества психолога-консультанта: постановка проблемы. Экспериментальные и теоретические исследования в современной науке: проблемы, пути решения : материалы XVI Всероссийской научно-практической конференции : в 3-х ч. 2018. С. 212–216.
2. Манахов С.В., Иванов С.Г. Профессионально важные качества психолога-консультанта. Материалы научно-практической конференции. 2012. URL: http://conf-a.narod.ru/2.06.08.2012.pdf (дата звернення: 01.12.2020).
3. Цільмак О.М. Класифікація професійно важливих якостей психолога-консультанта. Юридична психологія. 2020. № 2. С. 43–54.
4. Therapist facilitative interpersonal skills and training status: A randomized clinical trial on alliance and outcome / T. Anderson et al. Psychotherapy Research, Advance online publication. 2016. Vol. 26. Issue 5. P. 511–529. DOI: 10.1080/10503307.2015.1049671.
5. A prospective study of therapist facilitative interpersonal skills as a predictor of treatment outcome / T. Anderson et al. Journal of Consulting and Clinical Psychology. 2016. Vol. 84 (1). P. 57–66. DOI: 10.1037/ccp0000060.
6. Counselling Psychology in a Canadian Context: Definition and Description / R.P. Bedi et al. Canadian Psychology. 2011. Vol. 52 (2). P. 128–138. DOI: 10.1037/a0023186.
7. A global portrait of counselling psychologists’ characteristics, perspectives, and professional behaviors / R. Goodyear et al. Counselling Psychology Quarterly. 2016. Vol. 29 (2). P. 115–138. DOI: 10.1080/09515070.2015.112839.
8. Pavlova O.S. Psychological counseling for Muslims: the analysis of foreign literature. Journal of Modern Foreign Psychology. 2018. Vol. 7 (4). P. 46–55. DOI: 10.17759/JMFP.2018070406.
9. Lewis D. Acertivity: how to say no and not feel guilty. Execut: Journal for managers. Project CEO Club Ukraine. 2018. URL: https://executives.com.ua/asertyvnist-yak-skazaty-ni-i-ne-pochuvatys-vynnym/ (дата звернення: 05.12.2020).
Опубліковано
2021-04-14
Сторінки
53-59
Розділ
СЕКЦІЯ 1 ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ; ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ