ТЕСТ-ПИТАЛЬНИК ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ СВІТОГЛЯДНИХ УЯВЛЕНЬ ОСОБИСТОСТІ

Ключові слова: уявлення особистості, валідність, надійність, діагностичні шкали, статистичні показники, типи уявлень

Анотація

Мета статті – теоретичне і практичне обґрунтування тест-питальника «Фундаментальні світоглядні орієнтації особистості», опис етапів його створення.

Методи. Використані такі методи: теоретичний аналіз, емпіричне дослідження. Описано варіант тестового питальника, методика його застосування й обчислення кількісних даних.

Результати та висновки. Констатується, що діагностика психологом фундаментальних ставлень особи- стості до себе, до інших людей, до життя, світу та духовної сфери дозволяє йому ефективніше надавати допо- могу тому, хто її потребуючому, клієнту чи пацієнту, у зміцненні його психічного, психологічного, соціального, морального та духовного здоров’я. Вказується на конструктивність ідеї Дж. Пауелла про залежність повноти людського життя від бачення, способів розуміння власного внутрішнього світу, світу інших, смислу життя, ставлення до природи та духовної реальності. Зазначається, що створений автором для психотерапевтичних цілей питальник не можна використати з діагностичною метою у зв’язку з низькою надійністю одержуваних кількісних результатів. Охарактеризовані напрями адаптації пунктів та критерії формулювання нових автор- ського варіанта діагностичного тест-питальника «Фундаментальні світогляди орієнтації особистості». У ролі експертів сформульованих шкал та їхніх пунктів виступили кандидати психологічних наук і магістри психо- логії та педагогіки. Описано етапи його створення (адаптація тверджень до вітчизняних реалій, формування критеріїв добору тверджень та їх формулювання; первинна перевірка валідності та надійності питальника, статистичне опрацювання одержаних первинних даних із визначенням відповідних статистичних показників; удосконалення тверджень і випробовування вдосконаленого варіанта, перевірка надійності, критеріальної та конструктивної валідності), викладено методи перевірки валідності та надійності шкал, характеризуються відповідні статистичні показники, викладається стимульний матеріал питальника, що включає інструкцію досліджуваному, перелік пунктів п’яти шкал («Уявлення про життя», «Уявлення про Бога», «Уявлення про інших людей», «Уявлення про природу», «Уявлення про себе»), бланк для відповідей, перелік прямих і зво- ротних тверджень у шкалах, коди їх переведення відповідей у бали. Виділено типи уявлень респондентів за окремими шкалами (1) позитивно-конструктивний, гармонійний; 2) позитивно-дисгармонійний; 3) нега- тивно-дисгармонійний; 4) негативно-деструктивний)), аналогічні типи узагальнених світоглядних уявлень досліджуваного. Зазначається, що отримані дані можуть бути використані в консультативній, корекційній та психотерапевтичній діяльності практичного психолога.

Посилання

1. Алешина Ю.Е., Гозман Л.Я., Дубовская Е.М. Социально-психологические методы исследования супружеских отношений. Москва, 1987. 241 с.
2. Пауэлл Дж. Полнота человеческой жизни. Пер. с англ. Л.Н. Василенко. Москва : Общественный православный университет, основанный протоиереэм Александром Менем, 1993. 124 с.
3. Рабочая книга социолога. 2-е изд., перераб. и доп. Москва : Наука, 1993. 480 с.
4. Савчин М.В. Духовна парадигма психології : монографія. Київ : Академвидав, 2013. 224 с.
5. Савчин М.В. Духовний потенціал людини : навчальне видання : монографія. 2-ге вид., пер., доп. Івано-Франківськ, 2010. 508 с.
6. Савчин М.В. Здатності особистості : монографія. Київ : Академвидав, 2016. 288 с.
7. Савчин М.В. Здоров’я людини: духовний, особистісний і тілесний виміри : монографія. Дрогобич : ПП «Посвіт», 2019. 232 с.
8. Сидоренко Е.В. Методы метаматической обработки в психологии. Санкт-Петербург : ООО «Речь», 2001. 350 с.
Опубліковано
2021-04-14
Сторінки
40-47
Розділ
СЕКЦІЯ 1 ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ; ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ