ПСИХОЛОГІЧНИЙ ЗАХИСТ ОСІБ ІЗ РІЗНИМ РІВНЕМ АГРЕСИВНОСТІ

Ключові слова: механізми психологічного захисту, агресивність, комунікативна агресивність, влас- тивість особистості, кількісний аналіз, якісний аналіз

Анотація

Метою статті є виклад результатів теоретико-емпіричного дослідження, спрямованого на вивчення особливостей психологічного захисту осіб з різним рівнем агре сивності.

Методи. Для діагностики механізмів психологічного захисту використовувалась методика «Індекс життєвого стилю» (Life Style Index) Р. Плутчика, Г. Келлерманна, Х. Конта, в адаптації Л.І. Васермана. Вивчення комунікативної агресивності здійснено за допомогою методики «Визна- чення інтегральних форм комунікативної агресивності» В.В. Бойко.

Результати. Наведено результати кореляційного аналізу між показниками механізмів психоло- гічного захисту і комунікативної агресивності. Виявлено наявність додатних і від’ємних значимих кореляційних зв’язків між більшістю показників психологічного захисту і комунікативної агресив- ності. Розглянуто профілі особливостей психологічного захисту «агресивних» і «неагресивних» осіб. Встановлено, що існують певні розбіжності у проявах механізмів психологічного захисту у представників групи осіб з різним рівнем агре сивності.

Висновки. Психологічний захист розглядається як система регуляторних механізмів психіки, які спрямовані на усунення або зведення до мінімуму негативних переживань, що травмують осо- бистість, пов’язаних із внутрішніми або зовнішніми конфліктами, станами тривоги та дискомфорту. Функцією психологічному захисту є подолання відчуття невпевненості в собі, власної неповноцін- ності, захисту ціннісної свідомості та підтримки стабільної самооцінки. Агресивність розуміється як поведінка людини щодо інших людей, яка відрізняється прагненням заподіяти їм неприємності, завдати шкоди. За результатами кореляційного аналізу встановлено, що комунікативна агресив- ність найбільш пов’язана з такими механізмами психологічного захисту, як витіснення, регресія, компенсація і заміщення. За допомогою якісного аналізу встановлено, що особам із високим рів- нем комунікативної агресивності притаманні такі механізми психологічного захисту, як регресія, компенсація і заміщення. В групі осіб із низьким рівнем агресивності переважають такі механізми психологічного захисту, як заперечення, компенсація і реактивне утворення.

Посилання

1. Андрушко Я.С. Психологічні захисти в структурі професійної ідентичності майбутнього працівника органів внутрішніх справ : монографія. Львів : ЛьвДУВС, 2016. 276 с.
2. Алмаев Н.А., Малкова Г.Ю. Оценка психометрических свойств методики «Индекса жизненного стиля» Плутчика-Келлермана. Вопросы психологии. 2006. № 4. С. 151–159.
3. Берковиц Л. Агрессия: причины, последствия и контроль: лучший в мире учебник по психологии агрессии / пер. А.В. Боричев, Л.М. Царук, Л.О. Ордановская. Санкт-Петербург : Прайм-ЕВРОЗНАК, 2007. 510 с.
4. Вассерман Л.И. Психологическая диагностика индекса жизненного стиля : пособие для психологов и врачей. Санкт-Петербург : Психоневрологиеческий институт им. В.М. Бехтерева, 2005. 54 с.
5. Грановская Р.М. Психологическая защита. Санкт-Петербург : Речь, 2007. 476 с.
6. Кириченко Р.В. Дослідження проблеми агресивної поведінки сучасної молоді. Scientific Journal Virtus. 2017. July. № 15. C. 51–54.
7. Мак-Вильямс Н. Психоаналитическая диагностика: Понимание структуры личности в клиническом процессе / пер. с англ. Москва : Независимая фирма «Класс», 2001. 480 с.
8. Михальська Ю.А., Ренке С.О. Особливості механізмів психологічного захисту особистості. Проблеми сучасної психології. 2015. Вип. 30. С. 417–427.
9. Немов Р.С. Психология : учебник для студентов высших педагогических учебных заведений : в 3 кн. 4-е изд. Москва : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС. Кн. 1 : Общие основы психологии. 2003. 688 с.
10. Санникова О.П. Психологические защиты: проблема индивидуальных различий. Психологія у XXI столітті: перспективи розвитку : матеріали VI Костюківських читань (м. Київ, 28–29 січня 2003 р.). Київ, 2003. С. 17–24.
11. Степаненко Л.В. Особливості взаємозв’язку механізмів психологічного захисту особистості з емоційними характеристиками. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні науки. 2017. Вип. 5. Т. 1. С. 124–129.
12. Фетискин Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М. Социально-психологическая диагностика развития личности и малых групп. Москва : Издательство Института Психотерапии, 2002. 490 с.
13. Фрейд З. Массовая психология и анализ человеческого «Я». По ту сторону принципа удовольствия. Москва : Прогресс, 1992. С. 256–324.
14. Plutchik R. Emotions in early development: A psychoevolutionary approach. Emotion: Theory, research, and experience / R. Plutchik, H. Kellerman (Eds.). Vol. 2. N.Y. : Academic Press. 1983.
15. Frydenberg E. Beyond Coping. Meeting goals, visions and challenges. Oxford University Press. 2002. 176 p.
Опубліковано
2021-04-12
Сторінки
25-31
Розділ
СЕКЦІЯ 1 ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ; ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ