ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ РЕЛІГІЙНОСТІ У СТРУКТУРІ ОСОБИСТІСНИХ ЯКОСТЕЙ

Ключові слова: індивідуальна релігійність, віра, нерелігійність, особистість, психологічні наслідки релігійності, ціннісно-смислові орієнтації

Анотація

Мета. Метою статті є висвітлення результатів пілотажного дослідження особливостей прояву релі-гійності в структурі особистісних якостей, що можуть потенційно свідчити про своєрідну умову дляформування релігійної свідомості й проявів поведінки особистості.

Методи. Для визначення характерних ознак релігійної картини світу особистості був обраний тест-опитувальник вивчення рівня та структури індивідуальної релігійності Ю.В. Щербатих; для діагнос-тики актуальних смислових станів респондентів – тест-опитувальник СЖО Д. Леонтьєва та 16-фактор-ний особистісний опитувальник Р. Кеттелла, який відображає модель індивідуально-психологічнихвластивостей особистості.

Результати. В цьому науковому повідомленні викладено результати пілотажного емпіричногодослідження осіб, які мають різні рівні сформованості індивідуальної релігійності. Релігійністьу контексті цього дослідження постає як глибинна особистісна структура, що не зводиться до будь-якої конкретної конфесійної форми. Теоретично обґрунтовано та емпірично підтверджено право-мірність визначення психологічних наслідків індивідуальної релігійності як пов’язаних зі змінамиу характеристиках основних динамічних підструктур особистості – «внутрішнього світу», «харак-теру» та «психічних станів». Доведено, що рівень релігійності корелюється з соціабельністю, щозумовлюється приналежністю особистості до релігійних спільнот, функціональним та емпіричнимтипом релігійності.

Висновки. У статті проаналізовані поняття індивідуальної релігійності, визначено її компонентита форми. Сформоване ціннісне ставлення особистості до релігії, що реалізується через систему їїзнань, емоційне ставлення, культову релігійну поведінку, поширення релігійних ідеалів у власномужитті. Поряд з поняттям релігійності часто використовується поняття духовності або віри, а такожє загальноприйнятим існування певної амбівалентності релігійності й нерелігійності. Результатидослідження спростовують сформовані в суспільстві стереотипи стосовно індивідуально-психо-логічних якостей релігійних людей, наприклад, показники свідчать про відсутність розбіжностейза інтернальністю та екстернальністю, безтурботністю, емоційною стійкістю релігійних та нере-лігійних респондентів. Індивідуальна релігійність виступає як адаптаційний ресурс особистості,що забезпечує підвищення стресозахисного потенціалу людини, ефективності її пристосування дозмінюваних умов життєдіяльності, успішності подолання соціальних страхів тощо, отже, до психо-логічних наслідків індивідуальної релігійності варто віднести: підвищення ефективності подоланняскладних життєвих ситуацій та адаптивності особистості до змінюваних умов життя, зростаннявідчуття соціально-психологічної безпеки.

Посилання

1. Носенко Е.Л. Індивідуальна релігійність у світлі позитивних цінностей особистості. Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2015. 191 с.
2. Костюк Г.С. Принцип развития в психологии. Методологические и теоретические проблемы психологии. Москва : Наука, 1969. С. 118–152.
3. Малгожата Т. Развитие религиозных эмпирических чувств в свете актуальных исследований. Экология человека. 1998. № 1. С. 42–49.
4. Малявина С. Религиозность Личности: поиск структуры и содержания. Вестник ПСТГУ. Серия IV: Педагогика. Психология. 2017. Вип. 45. С. 92–105.
5. Павлюк В.В. Психология современных верующих и атеистическое воспитание. Психологический журнал. 1996. № 7. С. 88–92 .
6. Психологія релігії / уклад. : В.І. Докаш. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2012. 464 с.
7. Терновська Д.Ю. Індивідуальна релігійність: особливості визначення та основні напрями досліджень феномену. Дніпропетровськ : ДНУ, 2008. С. 19–21.
8. Терновська Д.Ю. Дослідження провідних когнітивних та поведінкових стратегій осіб з різним рівнем індивідуальної релігійності. URL: http://www.rusnauka.com/30_NIEK_2011/Psihologia/7_96583.doc.htm (дата звернення: 20.12.2020).
9. Франкл В. Человек в поисках смысла. Москва : Прогресс, 1990. 368 с.
10. Чумакова Д.М. Религиозность личности: основные подходы, структура и диагностика. Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия Психология. 2011. № 42. С. 111–114.
11. Яворский Р. Характеристика личной религиозности в христианстве. URL: https://sites.google.com/site/test300m/spr.
12. Types of Religiosity. URL: http://www.drsoroush.com/English/By_DrSoroush/ECMB-20000300-Types_of_Religiosity.html (дата звернення: 20.12.2020).
13. Wulff D.M. Psychology of Religion: Classic and Contemporary. N.Y.: John Wiley & Sons, 1997. 640 p.
Опубліковано
2021-04-12
Сторінки
7-14
Розділ
СЕКЦІЯ 1 ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ; ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ