ПСИХОЛОГІЧНИЙ ВМІСТ «СТАВЛЕННЯ» У СКЛАДІ КОНФЛІКТОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГА

Ключові слова: ставленнєвий складник конфліктологічної компетентності, моделі конфлікто- логічної компетентності, атитюди, соціальні настановлення (настанови), цінності, особистісний потенціал

Анотація

Мета статті полягає у з’ясуванні психологічного вмісту та значення ставленнєвого складника у структурі конфліктологічної компетентності педагога.

Методи. Дослідження послуговувалося теоретичними методами збору, узагальнення, систематизації, порівняння інформації. Системна робота з інформацією здійснювалась у три етапи: на першому етапі на сайтах міжнародних організацій з питань освіти, Верховної Ради України, ручним пошуком за тематичними запитами у різних уточнювальних комбінаціях, відібрано первинні (1997–2004) та останні чинні документи і публікації з питань структури компетентності особистості; другий етап включав відбір найновіших вітчизняних та зарубіжних досліджень за означеною тематикою в базі Google Scholar; на третьому етапі серед усіх відібраних джерел аналізувались ті, які містили в тексті опис психологічної природи, співвідношень ментальних структур у моделях конфліктологічної компетентності особистості.

Результати. Показано, що фундатори компетентнісного підходу визначили місце поняття «ставлення» нарівні зі знаннями, уміннями, навичками у структурних моделях конфліктологічної компетентності особистості. Проте через різночитання перекладачами, державотворцями, науковцями та практиками цього поняття категорія «ставлення» втратила свою первинну сутність, описану у працях міжнародних організацій з питань освіти та їх експертів (Rychen, 2004), і вивчається лише через відзначення супідрядних їй феноменів в окремих описах «соціально-особистісних» аспектів компетентності. Обґрунтована солідаризуюча окремі психологічні структури роль «суб’єктивного ставлення» для ефективної діяльності людини у мінливих обставинах. Запропонований психологічний вміст поняття «ставлення» у структурі конфліктологічної компетентності як психічний латентний потенціал реакцій, переживань та дій людини, що актуалізується під час конструювання нею поточної комунікативної ситуації.

Висновки. Доведена вагомість суб’єктивного в категорії ставлення у структурі конфліктологічної компетентності як провідної у конструктивних способах переживання і поведінки особистості у ситуації професійних конфліктів. Від психологічних ставлень особистості залежить як засвоєння суб’єктом взаємодії спеціальних знань та вмінь з конфліктології, так і їх прояв у діяльності.

Посилання

1. Craig E. Runde and Tim A. Flanagan. Developing Your Conflict Competence: A Hands-On Guide for Leaders, Managers, Facilitators, and Teams. San Francisco : Jossey-Bass, 2010. 282 p.
2. OECD. Definition and selection of competencies (DeSeCo): theoretical and conceptual foundations (Strategy Paper). Paris: OECD, 2002. URL: http://hdl.voced.edu.au/10707/156754 (дата звернення: 26.07.2020).
3. Rychen D. An overarching conceptual framework for assessing key competences in an international context. Lessons from an interdisciplinary and policy-oriented approach. The foundations of evaluation and impact research Third report on vocational training research in Europe: background report. / Descy, P., Tessaring, M. (eds). Luxembourg, 2004. URL: https://www.cedefop.europa.eu/files/BgR1_Rychen.pdf (дата звернення 26.07.2020).
4. Schneider, K. What Does Competence Mean? Psychology. 2019. Vol.10 No.14. URL: https://cutt.ly/PszAFTg (дата звернення 26.07.2020).
5. Горностай П. Коллективные установки и групповая идентичность. Вісник Харківського національного ун-ту ім. В. Н. Каразіна. Серія: Психологія. 2011. Випуск 47. С. 62–66. URL: http://gorn.kiev.ua/publ75.htm (дата звернення 27.04.2020).
6. Давидова О. Психологічні особливості впливу педагогічних стереотипів на професійну діяльність учителів : дис. канд. психол. наук :19.00.07. Київ, 2017. 167 с.
7. Дзюба Т. Конфліктологічна компетентність особистості в творчому освітньому просторі. Психологія розвитку творчої особистості в освітньому просторі : монографія / за заг. ред. С.П. Яланської. Полтава, 2018. С. 70–97.
8. Катасанов О. Соціально-психологічні особливості формування конфліктологічної компетентності особистості в критичні періоди їх розвитку : автореф. канд. психол. наук: 19.00.05. Сєвєродонецьк, 2018. 21 с.
9. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи / О. В. Овчарук та ін. Бібліотека з освітньої політики. Київ, 2004. 112 с.
10. Котлова Л. Формування конфліктологічної компетентності майбутніх практичних психологів. Практична психологія освіти ХХІ ст.: проблеми та перспективи: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (20-21 травня 2014 р.). Умань, 2014. С. 180–184.
11. Личностный потенциал: структура и диагностика / Д.А. Леонтьев и др. Москва : Смысл, 2011. 675 с.
12. Марущак, О. Поняття компетентності у педагогічній діяльності. Креативна педагогіка: наук.-метод журнал. Вип. 11. Житомир : Академія міжнародного співробітництва з креативної педагогіки, 2016. С. 97–108.
13. Мухіна Л. Механізми й засоби формування конфліктологічної компетентності майбутніх вчителів. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки». 2017. Вип. 1, т. 2. C. 92–96.
14. Мясищев В. Психология отношений / под ред. А.А. Бодалева. Ленинград : Ленинградский государственный университет, 1974. 355 с.
15. Найдьонова Л. Групова рефлексія як механізм реконструкції соціальних настановлень : дис. … канд. психол. наук : 19.00.05. Київ, 2014. 198 с.
16. Осадько О. Cаногенный потенциал личности как объект системно-психологического исследования. GESJ : Education Sciences and Psychology. 2016, а. № 3 (40). С. 20–26. URL: http://psy-lpr.at.ua/Materials/2760.pdf (дата звернення: 21.07.2020)
17. Равен, Дж. Компетентность в современном обществе: выявление, развитие и реализация. Москва, 2002. 396 с.
18. Сухенко Я. Типологічний діапазон особистісного потенціалу педагогічних працівників: емпіричний вимір. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні науки. 2019. Вип. 4, т. 1. C. 138–145.
Опубліковано
2020-11-04
Сторінки
107-116
Розділ
СЕКЦІЯ 3 СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ; ПСИХОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ