РЕАЛІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЇ ПОДОЛАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ДЕФОРМАЦІЙ ПСИХОЛОГІВ У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

Ключові слова: післядипломна освіта, професійні деформації, компоненти структури особисто- сті, психологічні умови, технологія подолання, експеримент

Анотація

Мета. Метою статті є теоретичне обґрунтування й аналіз результатів експериментальної апробації технології подолання професійних деформацій психологів в умовах післядипломної освіти.

Методи. Використано комплекс загальнонаукових методів: аналіз, систематизація, зіставлення й узагальнення даних з проблем психології професійної діяльності та професійного розвитку особистості, теоретичне моделювання сутнісних ознак професійних деформацій; психолого-педагогічне проектування; метод аналізу визначення понять; психолого-педагогічний експеримент, анкетування, опитування, тестування для виявлення рівня розвитку професійних деформацій; методи математичної статистики.

Результати. Представлені результати дослідно-експериментальної роботи щодо реалізації в післядипломній освіті психологічних умов подолання професійних деформацій психологів. На підставі визначених особливостей прояву професійних деформацій на різних рівнях організації психіки, ураховуючи психологічний механізм виникнення й розвитку цього явища, а також зарубіжний і вітчизняний досвід підвищення кваліфікації фахівців, презентовано організаційно-методичні умови реалізації технології подолання професійних деформацій як певну сукупність дій у системі післядипломної освіти із зазначенням форм і методів роботи в курсовий і міжкурсовий періоди підвищення кваліфікації психологів. Показано ефективність методів і засобів оптимізації процесів саморозвитку й самореалізації особистості в процесі подолання негативних особистісних і професійних новоутворень, що виникають під час тривалого виконання професійних функцій.

Висновки. Позитивна динаміка зниження рівня розвитку професійних деформацій психологів за результатами реалізації технології їх подолання свідчить про ефективність і доцільність упровадження в освітній процес закладів післядипломної освіти визначених психологічних умов.

Посилання

1. Безносов С.П. Профессиональная деформация личности. Санкт-Петербург : Речь, 2004. 272 с.
2. Бондаренко І.І. Психологічні умови ефективної професійної адаптації психологів-початківців : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01. Київ, 2004.
3. Великодна М.С. Феноменологія професійної деформації особистості. Психологія в Україні та за кордоном : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Чернігів, 8–9 листоп. 2013 р. Чернігів, 2013. С. 10–14.
4. Гура Т.Є. Основні напрямки реалізації психологічного супроводу професіогенезу психологів у системі післядипломної освіти. Розвиток професійної компетентності психолога у системі післядипломної освіти: науково-методичний супровід : монографія. Запоріжжя : Просвіта, 2011. 138 с.
5. Зеер Э.Ф., Сыманюк Э.Э. Психология профессиональных деструкций : учебное пособие для вузов. Москва : Академический Проект, 2005. 240 с.
6. Кльоц Л.А. Використання активних методів у розвитку професійної я-концепції психолога. Технології розвитку інтелекту. 2014. № 5. Т. 1. URL: http://goo.gl/89f8CW (дата звернення: 29.07.2020).
7. Кокун О.М. Психологія професійного становлення сучасного фахівця: монографія. Київ : ДП «Інформ.-аналіт. агентство», 2012. 200 с.
8. Панок В.Г. Психологічна служба : науково-методичний посібник для студентів і викладачів. Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня «Рута», 2012. 488 с.
9. Українська педагогіка. URL: http://ukped.com/skarbnichka/2367-tehnologiyi-navchannja-informatsijnitehnologiyi-navchannja.html (дата звернення: 29.07.2020).
10. Чемодурова Ю.М. Модель подолання професійних деформацій практичних психологів у системі післядипломної освіти. Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору. 2018. № 6. Кн. 2. Том ІІ (80). С. 371–382.
11. Чемодурова Ю.М. Теоретико-методичні аспекти психопрофілактики професійних деформацій практичних психологів. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди». 2013. Додаток 1 до вип. 29. Том ІІ. С. 310–315.
12. Шевченко Н.Ф. Особливості трансформаційних змін у смисловій сфері фахівців на початковому етапі професіоналізації. Вісник ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Серія «Психологія». 2015. Вип. 50. С. 346–354.
13. Dierendonck D.V., Schaufeli W.B., Sixma H.J. Burnout among general practitioners: a perspective from equity theory. Journal of Social and Clinical Psychology. 1994. Vol. 13 (1).
14. Kaslov N. Competencies in professional psychology. American Psychologist. 2004. № 56. P. 774–781.
15. Maslach C. & Jackson S. The measurement of experienced burnout. Journal of Occupational Behavior. 1981. P. 99–113.
16. Shirom A. Burnout in work organizations. In: International review of industrial and organizational psychology. New York, 1989.
Опубліковано
2020-11-04
Сторінки
79-85
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ПЕДАГОГІЧНА ТА ВІКОВА ПСИХОЛОГІЯ