ОСОБИСТІСНА ГОТОВНІСТЬ ДО ЗМІН СТУДЕНТІВ ЯК ПОТЕНЦІАЛ ДЛЯ ВИБОРУ ВЛАСНОЇ ЖИТТЄВОЇ ПОЗИЦІЇ

Ключові слова: готовність, життєва позиція, особистісна готовність до змін, особистісний роз- виток, студенти

Анотація

У статті подано теоретико-емпіричний аналіз особистісної готовності до змін студентів як потенціалу для вибору власної життєвої позиції.

Метою статті є дослідити рівень особистісної готовності до змін сучасних студентів як потенціалу для вибору власної життєвої позиції. З’ясовано, що цей феномен розглядається вченими й дослідниками як істотна передумова будь-якої цілеспрямованої діяльності, її регуляції, стійкості й ефективності, як певний стан психічних функцій, що забезпечує високий рівень досягнень під час виконання того чи іншого виду діяльності та дає змогу розвивати особистісні здібності, соціальну мобільність, ініціативу й наполегливість у досягненні суспільно значущих цілей протягом усього життя.

Методи: емпіричне дослідження ґрунтувалося на основних наукових підходах: індивідуально-психологічному та віковому; психодіагностичним інструментарієм обрано методику «Особистісна готовність до змін», розроблену A. Rolnic, S. Heather, M. Gold, C. Hull та адаптовану Н.А. Бажановою й Г.Л. Бардієр.

У результаті отримано таке: лише третина студентів на високому рівні готова жити й діяти відповідно до власних поглядів, цінностей і смислів, готова до тих змін, які відбуваються й у нашому суспільстві, і за його межами; ще 30,0% студентів готові витримувати стреси, пов’язані зі змінами обставин на середньому рівні; 30,0% юнаків і дівчат узагалі не готові витримувати виклики сьогодення, тим більше дотримуватися власної життєвої позиції в особистісній і соціальній взаємодії з оточенням.

Висновки. Сучасна молодь, яка має стояти в авангарді всіх соціальних перетворень, буде залежною, підлаштовуватися під обставини та не брати на себе відповідальність за своє майбутнє, розквіт країни й тим більше за майбутнє світу. Отже, для подолання інфантилізму та песимізму серед студентської молоді необхідно розробляти й упроваджувати в систему вищої освіти психолого-педагогічні засоби для розвитку особистісної готовності до змін як потенціалу для вибору власної життєвої позиції та побудови щасливого життєвого шляху.

Посилання

1. Білополий В.В., Лазаренко В.І. Психологічна готовність до особистісних змін та толерантності до невизначеності сучасного світу студентів будівельного ЗВО (ДВНЗ ПДАБА). Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. 2020. № 2 (263–264). C. 16–24. URL: https://10.30838/J.BPSACEA.2312.280420.16.617 (дата звернення: 25.07.2020).
2. Бринза І.В., Будіянський М.Ф. Готовність до змін як ресурс подолання психологічної кризи. Наука і освіта. 2016. № 11. С. 43–48.
3. Гусев А.И. Толерантность к неопределенности как составляющая личностного потенциала. Личностный потенциал: структура и диагностика / под ред. Д.А. Леонтьева. Москва : Смысл, 2011. С. 300–330.
4. Максименко С.Д. Генеза здійснення особистості. Київ : ТОВ «КММ», 2006. 240 с.
5. Мітрошкіна О.В. Специфіка психологічної готовності до змін та особистісної зрілості у працівників кримінально-виконавчої служби. Право і безпека – Право и безопасность – Law and Safety. 2018. № 3 (70). С. 64–70. URL: https://doi.org/10.32631/pb.2018.3.09 (дата звернення: 25.07.2020).
6. Назаренко Н.А. Вплив мережевого суспільства на прийняття рішень особистості з вибору власної життєвої позиції. Індивідуальність у психологічних вимірах спільнот та професій в умовах мережевого суспільства : монографія колективна / за ред. Л.В. Помиткіної, О.П. Хохліної. Київ : ТОВ «Альфа-ПІК», 2019. С. 66–70.
7. Назаренко Н.А. Психологічні особливості розвитку у студентів конструктивної життєвої позиції. Директор школи, ліцею, гімназії : український науково-практичний журнал. Спеціальний тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». Київ : Гнозис, 2019. № 4. Том 1 (83). С. 231–239.
8. Наумцева Е.А. Психологическая готовность к организационным изменениям: подходы, понятия, методики. Организационная психология. 2016. № 2. С. 55–74.
9. Панченко С.М. Особистісна зрілість: сутність і перспективи актуалізації в умовах післядипломної освіти. Вісник післядипломної освіти. 2010. Вип. 1 (14). Ч. 2 : Психологія. С. 308–316.
10. Помиткіна Л.В. Психологія прийняття особистістю стратегічних життєвих рішень : монографія. Київ : Кафедра, 2013. 381 с.
11. Помиткіна Л.В. Стратегічні рішення студентської молоді: визначення власної життєвої позиції. Вісник Національного авіаційного університету. Серія «Педагогіка. Психологія» : збірник наукових праць. Київ : НАУ, 2014. Вип. 5 (1). С. 106–112.
12. Помиткіна Л.В. Трансформація життєвої позиції студентської молоді як психологічна проблема. Педагогіка і психологія професійної освіти : науково-методичний журнал. Львів, 2014. № 3. С. 113–124.
13. Шиліна А.А., Низовець А.О. Готовність до змін як чинник інноваційності студентів психологів. Право і безпека. 2016. № 4 (63) С. 173–177.
14. Штепа О.С. Особистісна зрілість: Модель. Опитувальник. Тренінг : монографія. Львів : Видав. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. 210 с.
15. Яголковский С.Р. Психология инноваций: подходы, модели, процесс : научная монография. Москва, 2010. 263 с. URL: https://www.hse.ru/data/2010/05/13/1217328104 (дата звернення: 25.07.2020).
16. Self-aсtulization of personality as a factor of implementing own living positions / N.A. Nazarenko, L.V. Pomytkina, O.V. Girchuk, S.A. Rudyk, K.O. Hordiienko. The Scientific Heritage (Budapest, Hungary). 2019. № 33. С. 34–37.
17. Personal choice: strategic life decision-making and conscience / L. Pomytkina, A. Gudmanian, O. Kovtun, S. Yahodzinskyi. E3S Web of Conferences. 2020. Vol. 164, 10021. URL: https://doi.org/10.1051/e3sconf/202016410021 (дата звернення: 25.07.2020).
Опубліковано
2020-11-04
Сторінки
63-70
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ПЕДАГОГІЧНА ТА ВІКОВА ПСИХОЛОГІЯ