ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПЕРЕЖИВАННЯ САМОТНОСТІ ПІДЛІТКАМИ ЗА УМОВ ОСВІТНЬОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ

Ключові слова: заклад середньої освіти, позитивна самотність, спілкування, життєстійкість, самооцінка, болісне переживання

Анотація

Мета статті полягає у дослідженні феномену самотності у підлітковому віці. Представлено результати емпіричного дослідження особливостей переживання самотності підлітками, які навчаються у закладах середньої освіти.

Методи. У дослідженні використано такий діагностичний інструментарій: методику «Диференційний опитувальник переживання самотності» (Є. Осін, Д. Леонтьєв); методику «Тест життєстійкості» (С. Мадді в адаптації Д. Леонтьєва, О. Расказової); методику «Емоційна самосвідомість» (О. Власова, М. Березюк); методику визначення рівня самооцінки Дембо-Рубінштейн (модифікацію А. Прихожан). Для обробки емпіричних даних були застосовані такі методи: описова статистика, t-критерій Стьюдента, кореляційний і кластерний аналіз.

Результати. Дослідження було проведено на базі закладів середньої освіти міста Києва. В опитуванні брали участь учні середньої загальноосвітньої школи, спеціалізованої школи, ліцею, гімназії, гуманітарного ліцею, школи-інтернату та ліцею-інтернату, що дозволило отримати дані для подальшого детального аналізу. Проаналізовано особливості переживання самотності підлітками, а також розкрито особливості пов’язаних із загальним станом самотності психологічних конструктів, таких як залежність від спілкування та позитивна самотність. Розкрито розвиток компонентів життєстійкості у сучасних підлітків, а саме включеності, контролю та прийняття ризику. Представлено результати порівняльного аналізу особливостей переживання самотності хлопцями та дівчатами. Враховуючи міру переживання самотності, рівень життєстійкості й емпатії, виділено чотири групи респондентів і розкрито психологічні особливості кожної групи.

Висновки. З’ясовано, що переживання самотності є актуальним для підліткового віку та пов’язане з іншими психологічними характеристиками. Зокрема, виявлено обернені кореляційні зв’язки самотності із життєстійкістю, самооцінкою та емпатією. Визначено чотири групи підлітків на основі рівня загальної самотності, залежності від спілкування, позитивної самотності, рівня життєстійкості та самооцінки. Отримані результати дослідження будуть використані для розробки програми психологічного супроводу для підлітків, які мають труднощі у спілкуванні та болісно переживають самотність.

Посилання

1. Гордєєва К. С. Самотність серед молоді як одна з найактуальніших соціально-психологічних проблем. Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Серія : Педагогічні науки. 2016. Вип. 31. С. 174–182.
2. Ишанов С.А., Осин Е.Н. Одиночество как экзистенциальный вызов: эмпирическая типология индивидуальных реакций. Шестая Всероссийская научно-практическая конференция по экзистенциальной психологии : материалы сообщений. Москва : Смысл, 2016. С. 74–77.
3. Колісник Л.О. Розвиток емоційного інтелекту як чинника запобігання самотності в юнацькому віці : автореф. дис. ... канд. псих. наук : 19.00.07. Київ, 2016. 20 с.
4. Кон И.С. Психология ранней юности. Москва : Просвещение, 1989. 256 с.
5. Корчагина С.Г. Психология одиночества : учебное пособие. Москва : Московский психолого-социальный институт, 2008. 228 с.
6. Леонтьев Д.А., Рассказова Е.И. Тест жизнестойкости. Москва : Смысл, 2006. 63 с.
7. Мацута В. В. Общение с самим собой. Коммуникативное измерение в психологической антропологии / под ред. В.И. Кабрина. Томск : Иван Федоров, 2007. С. 109–123.
8. Миронець М.Г. Психологічні особливості переживання самотності в підлітковому віці. Наука і освіта. 2013. № 1–2. С. 66–68.
9. Мовчан М.М. Самотність як феномен буття особистості : монографія. Полтава : РВВ ПУСКУ, 2009. 265 с.
10. Немов Р.С. Психология : учебник. Кн. 1 Общие основы психологии. Москва : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. 688 с.
11. Осин Е.Н., Леонтьев Д.А. Дифференциальный опросник переживания одиночества (ДОПО). Москва : Смысл, 2016. 88 с.
12. Осин Е.Н., Леонтьев Д.А. Дифференциальный опросник переживания одиночества: структура и свойства. Психология. Журнал Высшей школы экономики. 2013. Т. 10. № 1. С. 55–81.
13. Салихова А.Ж., Леонтьев Д.А., Осин Е.Н. Два аспекта одиночества: эмпирический анализ. Общение – 2006: на пути к энциклопедическому знанию: материалы международной конференции 19–21 октября 2006 г. Москва : Академия имиджелогии, 2006. С. 550–555.
14. Слободчиков И.М. Переживание одиночества в рамках формирования «Я-концепции» подросткового возраста. Психологическая наука и образование. 2005. № 1. С. 28–32.
15. Титаренко Т., Ларіна Т. Життєстійкість особистості: соціальна необхідність та безпека : навчальний посібник. Київ, 2009. 76 с.
16. Уолтер М., Роттер Дж., Салливан Г. С. Теория межличностных отношений и когнитивные теории личности. Санкт-Петербург : Прайм-ЕВРОЗНАК, 2007. 128с.
17. Maddi S., Khoshaba D. Resilience at work: How to succeed no matter what life throws at you. New York : American Management Association, 2005.
18. The Erik Erikson Reader / ed. by H. Erikson, R. Coles. Norton and Company 2001. 514 p.
19. Zilboorg G. Loneliness. Atlantic Monthly. 1938. P. 45–54.
Опубліковано
2020-11-04
Сторінки
48-56
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ПЕДАГОГІЧНА ТА ВІКОВА ПСИХОЛОГІЯ