ЕВОЛЮЦІЯ ПОНЯТТЯ «КРИЗА ІДЕНТИЧНОСТІ» У ВІТЧИЗНЯНІЙ ТА ЗАРУБІЖНІЙ ПСИХОЛОГІЇ

Ключові слова: ідентичність, криза ідентичності, ідентифікація, історія психології

Анотація

Статтю присвячено розгляду основних теоретичних підходів до визначення особливостей поняття «криза ідентичності» в трактуваннях вітчизняних і зарубіжних психологів.

Мета – розглянути еволюцію поняття «криза ідентичності» в підходах вітчизняної і зарубіжної психології.

Методи. Для вирішення поставлених завдань використовувався комплекс таких теоретичних методів дослідження: вивчення й аналіз психологічної літератури з теми дослідження; узагальнення та систематизація матеріалу, що надало можливість охарактеризувати основні аспекти та напрями, за якими ведуться наукові дослідження. Наукова стаття є узагальнюючим систематичним дослідженням.

Результати. Представлений теоретичний аналіз розвитку поняття «криза ідентичності особистості» в психології, показані його особливості та ступінь впливу на життя сучасної людини. Розкрито погляди на феномени «ідентичність» і «криза ідентичності» у вітчизняній і зарубіжній психології.

Висновки. В процесі дослідження були зроблені такі висновки: сучасні уявлення про кризу ідентичності ґрунтуються на теоретичних концепціях Е. Еріксона, Е. Фромма, Дж. Міда, К. Гергієв, Г. Олпорта, Л.І. Анциферової, Ю.Г. Овчинниковой та інших. Наукові праці дослідників дозволяють розглянути процес кризи ідентичності і його вплив на динаміку життєвих процесів, однак є недостатніми для розуміння тенденцій індивідуального розвитку людини в нерозривному зв’язку з сучасними суспільно-економічними явищами. Це пояснюється тим, що в умовах глобалізації та ускладнення громадсько-економічних процесів вимоги до людини з кожним днем збільшуються. На цей час для успішного професійного розвитку і підтримки високої якості життя людині найчастіше необхідно виконувати відразу кілька ролей, знаходити кілька соціальних ідентичностей. У зв’язку з цим криза ідентичності набуває нових форм і вимагає пошуку додаткових теоретичних і практичних ідей для осмислення і концептуалізації наявного проблемного поля.

Посилання

1. Андреева Г.К вопросу о кризисе идентичности в условиях социальных трансформаций. Психологические исследования: электрон. науч. журн. 2011. N 6(20). URL: http://psystudy.ru (дата обращения: 28.07.2020)
2. Андреева Г. Личность в поисках идентичности в глобальном мире. Социальная психология сегодня: поиски и размышления. Москва : Изд-во Моск. психол.-соц. ин-та, 2009. 160 с.
3. Гоффман И. Стигма: Заметки об управлении испорченной идентичностью. Часть 1. Стигма и социальная идентичность. Часть 2. Контроль над информацией и социальная идентичность. 1963. URL: https://www.hse.ru/data/2011/11/15/1272895702/Goffman_stigma.pdf (дата обращения: 28.07.2020)
4. Жукова О. Кризис идентичности как нормообразующее становление личности. 2014. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/krizis-identichnosti-kak-normoobrazuyuschee-stanovlenie-lichnosti (дата обращения: 28.07.2020)
5. Иванова Н.Л., Румянцева Т.В. Социальная идентичность: теория и практика. Москва : Современный гуманитарный университет, 2009. 453 с.
6. Ильин В. Психосоциальная теория как полидисциплинарный подход к анализу социальных процессов в современном обществе : дис. … докт. психол. наук. Москва : МГППУ, 2009, 392 с.
7. Калашникова Е.М. Кризис идентичности» и исследование самосознания современного человека. Вестник Вятского государственного университета. 2014. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/krizis-identichnostii-issledovanie-kultury-samosoznaniya-sovremennogo-cheloveka (дата обращения: 28.07.2020)
8. Овчинникова Ю.Г. Диагностика кризиса идентичности (анализ случая). Вестн. МГУ. Сер. 14. Психология. № 2, 2002. С. 88–93.
9. Овчинникова Ю.Г. Кризис личностной идентичности: пути выхода. Образование, наука и производство. Межвузовский сборник научных трудов. Т. 4. Москва, 2002. С. 47–51.
10. Овчинникова Ю.Г. К проблеме кризиса идентичности. Вестник МГУ. Сер. 14. Психология. № 2, 2000. С. 84–89.
11. Смокова Л.С., Коваленко В.С. Методи дослідження кризи ідентичності: досвід закордонних та вітчизняних вчених. Психічне здоров’я особистості у кризовому суспільстві. Збірник матеріалів IV Всеукраїнської науково-практичної конференції. Львів, 2019. С. 266–269.
12. Фромм Э. (2017). Бегство от свободы. Пер. с англ. Москва : АСТ. 2017. 288 с.
13. Шульгина Д.Н. Кризис культуры и идентичности человека в условиях глобализации. Воронежский государственный университет, 2010. URL: http://www.vestnik.vsu.ru/pdf/phylosophy/2010/02/2010-02-14.pdf (дата обращения: 28.07.2020)
14. Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис. Пер. с англ. Москва : Флинта, 2006. 342 с.
15. Яшин А.В. Феномен идентичности и его современная эволюция. Вестник Вятского государственного гуманитарного университета. № 4. Т. 4, 2012. С. 50–53.
16. Berzonsky M. Identity style and coping style. Journal of personality, 1992. P. 771–788.
17. Fearon J.D. What is identity (as we now use the word)? Stanford University. California: Stanford University, 1999. 43 p.
18. Gergen K. Personal consistency and the presentation of self. The self in social interaction. Vol. 1. New York: Wiley, 1968. P. 299–308.
19. Hogg M., Abrams D. Social motivation, self-esteem and social identity. Social identity theory: Constructive and critical advances. Hemel Hempstead, 1990. P. 28–47.
20. Jacobson S. (2014). Help! Who Am I? 2014. URL: https://www.harleytherapy.co.uk/counselling/who-am-i-identity-crisis.htm (дата обращения: 28.07.2020)
21. Mead, G. Mind, Self, and Society. Chicago, 2015. 536 p.
Опубліковано
2020-11-04
Сторінки
5-12
Розділ
СЕКЦІЯ 1 ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ; ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ