ОСОБЛИВОСТI СХИЛЬНОСТI ДО СУЇЦИДУ У МОЛОДI З РIЗНИМ ПРОЯВОМ ПЕРФЕКЦIОНIЗМУ

Ключові слова: суїцид, схильність до суїциду, перфекціонізм, нормальний перфекціонізм, патологічний перфекціонізм, молодь

Анотація

Мета статті полягала в емпіричному дослідженні особливостей схильності до суїциду у молоді з різним проявом перфекціонізму.

Методи. У роботі були застосовані загальнонаукові теоретичні методи; емпіричні; статистичні (метод описової та математичної статистики). Психодіагностичний інструментарій: короткий діагностичний тест перфекціонізму О. Золотарьової; методика визначення схильності до суїцидальної поведінки М. Горської; методика виявлення схильності до суїцидальних реакцій (СР-45) П. Юнацкевич; опитувальник суїцидального ризику в модифікації Т. Разуваєвої та методика визначення суїцидальної спрямованості.

Результати. У статті висвітлено поняття «суїцид» та схильності до цього феномена. Відзначено, що проблема самогубств є однією із найгостріших соціальних проблем сучасності, яка має тенденцію до поширення у молодіжному середовищі. Проаналізовано чинники, що спонукають особистість до скоєння самогубства. Встановлено, що схильність до самогубства залежить від особливостей соціальної ситуації розвитку особистості, певних індивідуально-психологічних особливостей. Розглянуто феномен перфекціонізму як один із чинників схильності особистості до суїциду. Проаналізовано особливості прояву нормального та патологічного перфекціонізму. У ході дослідження було встановлено, що досліджувані з патологічним проявом перфекціонізму порівняно з досліджуваними з нормальним проявом перфекціонізму є більш схильними до прояву депресій, афективних станів, мають високий рівень тривожності, фрустрації, ригідності. Більшість з них не здатні будувати плани на майбутнє, фіксуються лише на невдачах, у них спостерігається злам культурних бар’єрів, максималізм, що стає підґрунтям до появи високого рівня схильності до суїциду. Досліджувані з нормальним проявом перфекціонізму менше піддаються депресіям, невротизації, відзначаються середніми та низькими показниками тривожності, низьким рівнем фрустрації та ригідності. Вони мають виражений антисуїцидальний фактор.

Висновки. На основі отриманих результатів встановлено, що прояв патологічного перфекціонізму є одним із чинників, що зумовлює схильність до суїциду в молодому віці.

Посилання

1. Бугайова Н.М. Особливості розвитку суїцидальної поведінки у періоди вікових криз. Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Київ; Ніжин : ПП Лисенко, 2016. Т. ІХ. № 8. C. 83–95.
2. Воронін М. Україна – в числі «лідерів» за рівнем самогубств. BBC Україна – вебсайт Української служби Британської телерадіомовної корпорації. Київ, 2019. URL: https://www.bbc.com/ukrainian/news-russian-49636380 (дата звернення: 02.06.2020).
3. Видра О.Г. Вікова та педагогічна психологія : навчальний посібник. Київ : Центр учбової літератури, 2011. 112 с.
4. Гаранян Н.Г. Психологические модели перфекционизма. Вопросы психологии. 2009. № 5. С. 74–83.
5. Гизатулина А.А., Тараданов А.А. Суицид в структуре самоубийства (категорийно-мотивационная структура самоубийства). Вестник Челябинского государственного университета. 2013. № 13 (304). С. 25–32.
6. Грубі Т.В. Генезис перфекціонізму. Проблеми сучасної психології. 2016. Вип. 33. С. 128–138.
7. Грубі Т.В. Сучасні моделі перфекціонізму. Актуальні проблеми психології. 2015. Т. 1, Вип. 43. С. 8–15.
8. Кальницький Е.А. Экзистенциальный вакуум и кризис идентичности. Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Політологія. Харків, 2017. № 2. С. 163–171.
9. Каневський В.І. Суїцидологія в соціальній роботі : навчальний посібник. Миколаїв : ЧДУ ім. Петра Могили, 2014. 348 с.
10. Коваленко М.В. Дослідження вікових особливостей феномена перфекціонізму у студентів ВНЗ. Вісник морфології. 2014. № 2. С. 435–439.
11. Мартінішин В.В., Сова М.О. Профілактика суїцидальної поведінки в умовах відбування покарання серед засуджених. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні науки. 2016. № 4. С. 173–178.
12. Осетрова О.О. Суїцидологія : навчальний посібник. Дніпро : ДНУ ім. Олеся Гончара, 2016. 160 с.
13. Проскурня А.С. Типологічні особливості перфекціонізму як детермінанти виникнення афективних розладів : дис. … канд. психол. наук : 19.00.04. Київ, 2019. 210 с.
14. Ткач Б.М. Нейропсихологічні механізми суїцидальної поведінки. Проблеми сучасної психології : зб. наук. пр. Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / за наук. ред.: С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2016. Вип. 32. С. 489–501.
15. Федосєєва І.В. Вікові особливості суїцидальної поведінки підлітків. Молодий вчений. Херсон, 2016. № 9.1. С. 161–165.
16. Чала О.А. Перфекціонізм як детермінанта деструктивної конфліктності юнацтва. Вісник психології і педагогіки. 2015. Вип. 15. DOI: http://www.psyh.kiev.ua/Вісник_психології і педагогіки. Збірник наук. праць. Випуск 15 (дата звернення: 02.06.2020).
17. Petter O. Perfectionism And Suicide Are Linked, Finds New Study. Independent : electronic journal. 2017. URL: https://www.independent.co.uk/life-style/perfectionism-suicide-link-study-bodykill-adolescents-western-ontariomental-health-a7868581.html (дата звернення: 02.06.2020).
Опубліковано
2020-08-31
Сторінки
187-194
Розділ
СЕКЦІЯ 6 МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ