ОСОБЛИВОСТI ПСИХОЛОГIЧНОЇ ГОТОВНОСТI СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДI ПЕДАГОГIЧНИХ СПЕЦIАЛЬНОСТЕЙ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ ОСВIТНIХ IННОВАЦIЙ

Ключові слова: психологічна готовність, студентська молодь, освітні інновації, освітня реформа, партнерство

Анотація

Мета. Метою дослідження є аналіз особливостей психологічної готовності студентської молоді педагогічних спеціальностей до впровадження освітніх інновацій на вибірці 129 осіб – українських студентів (67 жінок і 62 чоловіків) віком від 19 до 23 років, які здобувають першу вищу освіту. Вибірка зібрана з трьох українських університетів: Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, Національного лінгвістичного університету, Київського університету імені Бориса Грінченка.

Методи. В емпіричному дослідженні використовувалась авторська анкета, спрямована на дослідження суб’єктивних ставлень до реформи у сфері загальної середньої освіти. Анкета складається з 27 запитань, з них 17 відкритих запитань, 2 – закритих запитання і 8 напівзакритих запитань, що є комбінацією відкритих і закритих запитань.

Результати. Більшість студентів педагогічних спеціальностей висловили бажання узяти активну участь у впровадженні реформи у сфері загальної середньої освіти і дізнатися більше про реформу у сфері загальної середньої освіти. Через впровадження реформи у сфері загальної середньої освіти у значного відсотка осіб студентської молоді педагогічних спеціальностей переважають позитивні емоції. Більшість студентів педагогічних спеціальностей вважають, що не можуть впливати на процес впровадження освітніх інновацій в Україні.

Висновки. Психологічну готовність студентської молоді до впровадження освітніх інновацій доцільно визначити як інтегративне утворення, що поєднує прояв індивідуальних, особистісних, суб’єктних характеристик в їх цілісності, наявність функціональної і особистісної підготовленості особи до впровадження освітніх інновацій, що зумовлюється наявністю певної психологічної установки на досягнення очікуваного результату, домінуючими мотивами і спрямованостями. У структурі психологічної готовності студентської молоді до впровадження освітніх інновацій доцільно виокремити такі компоненти: емоційно-мотиваційний, когнітивно-цільовий, орієнтаційний, діяльнісно-операційний, моральний, комунікативний, вольовий, мобілізаційний, оцінно-результативний.

Посилання

1. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології. Київ : Академвидав, 2004. 352 с.
2. Дубасенюк О. А. Інноваційні освітні технології та методики в системі професійно-педагогічної підготовки. Професійна педагогічна освіта: інноваційні технології та методики : монографія / за ред. О. А. Дубасенюк. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2009. С. 14–47.
3. Карпова Ю. А. Введение в социологию инноватики. Санкт-Петербург : Питер, 2004. 192 с.
4. Климов Е. А. Психология профессионального самоопределения. Ростов-на-Дону : Феникс, 2005. 304 с.
5. Курлянд З. Н. Професійно-креативне середовище ВНЗ – передумова підвищення якості підготовки майбутніх фахівців. Педагогическая наука: история, теория, практика, тенденции развития. 2009. № 1. С. 18–26.
6. Левитов Н. Д. Психическое состояние готовности человека к работе. Среднее специальное образование. 1973. № 3. С. 28–38.
7. Мушинська О. В. Особливості структури психологічної готовності керівників економічних відділів до прийняття рішень в умовах ризику. Актуальні проблеми психології. 2007. Т. 7. Вип. 24. С. 208–215.
8. Парыгин Б. Д. Социальная психология. Санкт-Петербург : СПбГУП, 2003. 616 с.
9. Помиткіна Л. В. Психологічна готовність студентів до прийняття стратегічних життєвих рішень. Збірник наукових праць К-ПНУ імені Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України «Проблеми сучасної психології». 2012. Вип. 18. С. 654–663.
10. Сердюк Л. Зміст та структура психологічної готовності до професійної діяльності студентів з інвалідністю. Освіта Регіону: Український науковий журнал. 2011. № 5. С. 140–144.
11. Johnson D., Maclean R. Teaching: Professionalization, Development and Leadership. New York : Springer, 2008. 209 p.
12. Jurgena I., Cēdere D. Students’ Ideas on Innovations in Higher Education. Journal of Pedagogy and Psychology. 2016. Vol. 8(1). P. 30–36.
13. Lynch D., Smith R. Readiness for School Reform. International Journal of Innovation, Creativity and Change. 2016. Vol. 2. Issue 3. Р. 15–19.
14. Nisbet R. I., Collins J. M. Barriers and Resistance to Innovation. Australian Journal of Teacher Education. 2001. Vol. 3. Issue 1. P. 1–29.
15. Novick B., Kress J., Elias M. Readiness: Assess Your School’s Potential for Change. Building Learning Communities with Character. 2007. URL: http://www.ascd.org/publications/books/101240/chapters/Readiness@-Assess-Your-School’s-Potential-for-Change.aspx (дата звернення: 07.06.2020).
16. Terhart E. Teacher resistance against school reform: reflecting an inconvenient truth. School Leadership & Management. 2013. Vol. 33. Issue 5. Р. 11–14.
Опубліковано
2020-08-31
Сторінки
147-154
Розділ
СЕКЦІЯ 3 СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ; ПСИХОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ