ОСОБЛИВОСТI АКТУАЛЬНИХ ПОТРЕБ ОСОБИСТОСТI ЮНАЦЬКОГО ТА ДОРОСЛОГО ВIКУ В НЕФОРМАЛЬНIЙ СУБКУЛЬТУРI

Ключові слова: актуальні потреби, неформальна субкультура, особистість, юнацький вік, дорослий вік

Анотація

Мета. У статті подано результати дослідження актуальних потреб особистості, яка перебуває під впливом культури неформальних угрупувань. Результати дослідження дають змогу розширити інформаційний базис щодо особливостей впливу двох соціально-культурних чинників (традиційної та неформальної культур) на потребову сферу особистості. Подане дослідження мало на меті визначити особливості актуальних потреб особистості, яка є активним учасником неформальної субкультури. Методом вивчення слугувала методика діагностики актуальних потреб особистості О. Капцова. За допомогою процедур рандомізації було створено дві групи респондентів, кожна з яких складалася відповідно зі 160 представників різних неформальних груп та 160 пересічних людей у рівній кількості чоловічої та жіночої статі, дорослого та юнацького віку.

Результати. Подано аналіз рівня задоволеності потреб, їх інтегральних рівнів (психофізіологічний, соціальний, вищий) і видів діяльності (праця, спілкування, пізнання, рекреація, управління). Відповідно до середніх значень показників мір задоволеності потреб у представників неформальної субкультури та пересічних громадян виявлено, що рівень задоволеності їхніх потреб перебуває в межах задоволеності й часткової задоволеності. Визначено модальну частоту групового вибору, згідно з яким пересічні громадяни вважають свої потреби менш задоволеними (частково задоволеними і незадоволеними) порівняно з членами субкультурної спільноти.

Висновки. Таким чином, суб’єктивні відчуття представників неформальної субкультури презентують більшу міру задоволення власних потреб порівняно з членами традиційної культури (пересічними громадянами). Представлено ієрархічну структуру потреб респондентів обох досліджуваних груп. Виявлено статеву диференціацію актуальних потреб у дорослому та юнацькому віці. Актуальні потреби юних чоловіків є більш задоволеними порівняно з дорослими. У представниць жіночої статі з віком відбувалося заміщення одних потреб на інші. Встановлено негативну вікову динаміку задоволеності актуальних потреб осіб чоловічої статі та позитивну – жіночої.

Посилання

1. Голуева М. М. Специфика негативного влияния субкультуры на развитие личности подростка. Вестник ТГПУ, 2010. № 5(95), с. 153–158. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/spetsifika-negativnogo-vliyaniya-subkulturyna-razvitie-lichnosti-podrostka/viewer (дата звернення: 10.06.2020).
2. Гавриловська К.П., Фурма, О.І. Особливості Я-концепції осіб, що перебувають у неформальних релігійних організаціях. Наука і освіта, 2016. № 5, с. 78–83. DOI: 10.24195/2414-4665-2016-5-11 (дата звернення: 10.06.2020).
3. Маслоу А. Мотивация и личность. Санкт-Петербург : Питер. 2012. URL: http://loveread.ec/view_global.php?id=49550 (дата звернення: 10.06.2020).
4. Макклелланд Д. Мотивация человека. Санкт-Петербург : Питер. 2007. URL: https://may.alleng.org/d/psy/psy110.htm (дата звернення: 10.06.2020).
5. Капцов А.В. Методика для диагностики актуальных потребностей личности. Вестник Самарской гуманитарной академии, 2008. № 4, с. 59–70. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/metodika-dlya-diagnostiki-aktualnyhpotrebnostey-lichnosti (дата звернення: 10.06.2020).
6. Корнилова Т. В. Экспериментальная психология. Теория и методы : учебник. 2002. Москва : Аспект Пресс. URL: http://schoolint24.ru/psy/literature/kornilova_t.v-ehksperimentalnaja_psikhologija (дата звернення: 10.06.2020).
7. Мужанова Н.В. Вікові особливості смислової сфери представників неформальних субкультур. Наука і освіта, 2016. № 5, с. 228–232. DOI: 10.24195/2414-4665-2016-5-37 (дата звернення: 10.06.2020).
8. Мужанова Н.В. Особенности личностной зрелости представителей неформальной субкультуры. Science and Educationa New Dimension. Pedagogy and Psychology, 2020. № VIII (90), с. 62–66. DOI: 10.31174/SEND-PP2020-222VIII90-14 (дата звернення: 10.06.2020).
9. Шепелева Е., Лаптева Е., Лаптева Н., Ушаков Д., Забелин, С. Формирование ценностных ориентаций учащихся, воспитывающихся в семьях и детских социальных учреждениях. Сибирский психологический журнал, 2019. № 74, с. 126–138. DOI: 10.17223/17267080/74/8 (дата звернення: 10.06.2020).
10. Шепелева Е., Валуева Е., Лаптева Е. Потребность в познании: сравнительный анализ различных исследовательских и психодиагностических подходов. Современная зарубежная психология, 2018. № 7(3), с. 115–125. DOI: 10.17759/jmfp.2018070311 (дата звернення: 10.06.2020).
11. Van Volkom М., Dirmeitis D. & Cappitelli S. An Investigation of the Connection between Parenting Styles, Birth Order, Personality, and Sibling Relationships. Journal of Psychology and Behavioral Science, 2019. No. 7, pp. 55–63. DOI: 10.15640 / jpbs.v7n1a7 (дата звернення: 10.06.2020).
12. Alqaisy M. & Ahmad M. Thawabieh Personal Traits and their Relationship with Future Anxiety and Achievement. Journal of Psychology and Behavioral Science, 2016. No. 4(2), pp. 122–130. DOI: 10.15640/jpbs.v4n2a11 (дата звернення: 10.06.2020).
13. Al Harbi М. Faculty Attitudes Toward and Motivation for Virtual Learning Environments (VLE) for Language Studies: A Cross-National Study in Saudi Arabian Universities. Journal of Psychology and Behavioral Science, 2016. No. 4(2), pp. 100–114. DOI: 10.15640/jpbs.v4n2a9 (дата звернення: 10.06.2020).
14. Rezaee Haftador H. & Hoseyni Koohsari E. Examination of Human Psychological Needs according to Islamic Teachings. Asian Social Science, 2015. No.11,18, pp. 93–99. DOI: 10.5539/ass.v11n18p93 (дата звернення: 10.06.2020).
Опубліковано
2020-08-31
Сторінки
115-123
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ПЕДАГОГІЧНА ТА ВІКОВА ПСИХОЛОГІЯ