МОДЕЛЬ ЗБЕРЕЖЕННЯ ПСИХОЛОГIЧНОГО ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДI В УКРАЇНI1

Ключові слова: психологічне здоров’я, когнітивний компонент, емоційний компонент, поведінковий компонент, ціннісно-мотиваційний компонент, психолого-педагогічний супровід, студенти

Анотація

Проблема психологічного здоров’я студентської молоді актуальна для українського суспільства в контексті розробки заходів щодо його підтримки та збереження.

Мета ‒ обґрунтування та створення моделі збереження психологічного здоров’я (ПЗ) студентської молоді в Україні. База ‒ п’ять університетів України. Учасники ‒ 498 студентів I‒V курсів (81,9% дівчат).

Методи: теоретичні, аналіз наукових джерел, комплекс методик для виявлення показників психологічного здоров’я, методи статистичної обробки даних; використано коефіцієнт лінійної кореляції Пірсона за допомогою комп’ютерної програми SPSS, версії 22.0, моделювання, інтерпретація.

Результати. У статті подано 4-компонентну структуру психологічного здоров’я студентів. Здійснено кореляційний аналіз, спрямований на визначення внутрішніх зв’язків між показниками усіх компонентів ПЗ: когнітивного, емоційного, поведінкового, ціннісно-мотиваційного. Представлено і обґрунтовано модель збереження психологічного здоров’я студентської молоді. Вона включає блоки, спрямовані на розвиток вказаних компонентів психологічного здоров’я.

До складу когнітивного компонента включено систему знань про психологічне здоров’я в поєднанні із самопізнанням власних особистісних властивостей та самоставленням. Емоційний компонент спрямований на розуміння власних емоцій та емоційних переживань інших, забезпечує управління емоційними станами, збагачення емоційного і соціального досвіду. Ціннісно-мотиваційний компонент передбачає розширення системи смисложиттєвих орієнтацій, розвиток навичок цілепокладання, роботу над осмисленістю життя, прийняття відповідальності за власні вибори, дії. Поведінковий компонент передбачає оволодіння гнучкістю поведінки, розвиток адаптивності та стресостійкості, оволодіння прийомами моделювання поведінки.

Висновки. Модель збереження психологічного здоров’я студентської молоді може бути корисною в контексті заходів із підтримки і збереження ПЗ для студентів, викладачів, адміністрації ЗВО, спеціалістів і організацій сфери охорони здоров’я України. Інтегративним складником моделі вважаємо психолого-педагогічний супровід студентів упродовж навчання в закладах вищої освіти. Представлено напрями комплексної програми збереження і підтримки психологічного здоров’я студентської молоді в Україні.

Посилання

1. Ассаджиоли Р. Психосинтез. Москва : REFL-book, 1992. 313 с.
2. Балашов Е.М. Саморегульоване навчання і психологічне благополуччя студентів. Психічне здоров’я особистості у кризовому суспільстві : збірник матеріалів IV Всеукраїнської науково-практичної конференції, 18 жовтня 2019 року / уклад. З.Р. Кісіль. Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2019. С. 6‒10.
3. Дубровина И.В. Психическое и психологическое здоровье в контексте психологической культуры личности. Вестник практической психологии образования. 2009. № 3 (20).
4. Карамушка Л., Дзюба Т. Феномен «здоров’я» як актуальний напрям досліджень в організаційній психології. Організаційна психологія. Економічна психологія. 2019. № 1(16). С. 22‒33.
5. Маслоу А. Психология бытия. Пер. с англ. Москва : REFL-book; Киев : Ваклер, 1997.
6. Рубіншейн С. Человек и мир. Санкт-Петербург : Питер, 2012. 224 с.
7. Сергиенко Е.А. Психологическое здоровье: субъективные факторы Вестник РГГУ. Серия «Психология. Педагогика. Образование». 2017. № 4.
8. Титаренко Т.М. Психологічне здоров’я особистості: засоби самодопомоги в умовах тривалої травматизації : монографія. Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2018. 160 c.
9. Франкл В. Человек в поисках смысла. Сборник / Пер. с англ. и нем. Москва : Прогресс, 1990.
10. Хухлаева О.В. Основы психологического консультирования и психологической коррекции. Учебное пособие для студ. высш. пед. завед. Москва : Изд. центр «Академия», 2001. 208 с.
11. Царькова О., Работа Т., Гончарова Ю. Збереження психологічного здоров’я студентської молоді за допомогою методів емоційно-вольової саморегуляції. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія Педагогіка. 2014. № 2(13). С. 209‒212.
12. Arias-De La Torre J., Fernández-Villa T., Molina A.J., Amezcua-Prieto C., Mateos R., Cancela J.M., Delgado-Rodríguez M., Ortíz-Moncada R., Alguacil J., Redondo S., Gómez-Acebo I., Morales-Suárez-Varela M., Blázquez Abellán J., Jiménez Mejías E., Valero L.F., Ayán C., Vilorio-Marqués L., Olmedo-Requena R., Martín
V. Psychological Distress, Family Support and Employment Status in First-Year University Students in Spain. Int J Environ Res Public Health 2019 04 4; 16 (7). Epub 2019 Apr 4. DOI: doi.org/10.3390/ijerph16071209 (дата звернення: 28.05.2020).
13. Biro, E., Veres-Balajti, I., Kosa, K. Social support contributes to resilience among physiotherapy students: a cross sectional survey and focus group study. Physiotherapy 2016 Jun; 102 (2): 189‒195. DOI: 10.1016/j.physio.2015.05.002 (дата звернення: 28.05.2020).
14. Eisenberg D., Hunt J., Speer N. Mental Health in American Colleges and Universities: Variation Across Student Subgroups and Across Campuses. J Nerv Ment Dis. 2013 Jan; 201(1): 60‒7. DOI: 10.1097/NMD.0b013e31827ab077 (дата звернення: 28.05.2020).
15. Morton, D.P., Hinze, J., Craig, B., Herman, W., Kent, L., Beamish, P., Renfrew, M., Przybylko, G. A Multimodal Intervention for Improving the Mental Health and Emotional Well-being of College Students. American Journal of Lifestyle Medicine 2020 Mar; 14 (2): 216‒224. DOI: 10.1177/1559827617733941 (дата звернення: 28.05.2020).
Опубліковано
2020-08-31
Сторінки
90-99
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ПЕДАГОГІЧНА ТА ВІКОВА ПСИХОЛОГІЯ