ПСИХОЛОГIЧНI ОСОБЛИВОСТI РОМАНТИЧНИХ СТОСУНКIВ ОСIБ IЗ РIЗНИМ ТИПОМ ПРИВ’ЯЗАНОСТI В ЮНАЦЬКОМУ ТА ЗРIЛОМУ ВIЦI

Ключові слова: надійна прив’язаність, уникаюча прив’язаність, тривожно-амбівалентна прив’язаність, якість стосунків, репрезентація прив’язаності

Анотація

Метою статті є порівняння психологічних особливостей романтичних стосунків осіб з різним типом прив’язаності у двох групах досліджуваних: юнацького та зрілого віку.

Методи. Було здійснено теоретичний аналіз літератури з теорії прив’язаності та проведене емпіричне дослідження, у якому використано такі методики: «Тест якості прив’язаності» К. Карвера (MAQ) (адаптація І. Семків); «Шкала співзалежності Д. Фішера» (адаптація В. Москаленко); «Опитувальник оцінки стосунків» (RAQ) (адаптація А. Магоцька), модифікований «Тест Лірі» (авторська модифікація) та використані методи математичної статистики: кореляційний та порівняльний аналіз.

Результати. У результаті порівняльного аналізу виявилось, що середній рівень надійної прив’язаності є вищим у осіб середнього віку (на рівні тенденції); а середній рівень уникаючої прив’язаності у осіб середнього віку є статистично значимо нижчим. У результаті кореляційного аналізу виявилось, що надійна прив’язаність пов’язана з високою оцінкою власних стосунків, наданням значення цим стосункам, високою оцінкою себе у стосунках. Особи юнацького віку з надійною прив’язаністю схильні до непокірності та надмірної зануреності у стосунки, а особи зрілого віку схильні до поступливості та доброзичливості. Уникаюча прив’язаність пов’язана з незадоволеністю своїми стосунками та собою у них; у юнаків уникаюча прив’язаність пов’язана з низьким рівнем зацікавленості стосунками. Досліджувані з тривожно-амбівалентним типом прив’язаності проявили високий рівень співзалежності у стосунках, а також схильність до відчуття пригніченості в стосунках, тривоги та страхів щодо стосунків та низької оцінки власних стосунків.

Висновки. За результатами дослідження було виявлено відмінності між середніми рівнями різних типів прив’язаності досліджуваних двох груп. Прив’язаність може незначно змінитись з менш до більш надійної. Також у дослідженні вдалося виявити певні психологічні особливості романтичних стосунків осіб з різним типом прив’язаності у групах осіб юнацького та зрілого віку.

Посилання

1. Боулби Д. Привязанность. / Пер. с англ.; общ. ред. и вступ. статья Г.В. Бурменской. Москва : Гардарики, 2003. 480 с.
2. Боулби Д. Создание и разрушение эмоциональных связей. / Пер. с англ. В.В. Старовойтова. 2-е изд. Москва : Академический Проект, 2004. 232 с.
3. Бріш К.Г. Розлади прив’язаності від теорії до терапії : посібник. Львів : 2012. С. 38.
4. Кернберг О. Отношения любви: норма и патология. / Пер. с англ. М.Н. Георгиевой. Библиотека психологии и психотерапии. Москва : Независимая фирма «Класс», 2017. Вип. 76. 256 с.
5. Кляйн М. Развитие одного ребенка. Работы 1920–1928 гг. Психоаналитические труды. Ижевск : ERGO, 2008. Том 1. 374 с.
6. Уайнхолд Б., Уайнхолд Дж. Бегство от близости. Избавление ваших отношений от контрзависимости – другой стороны созависимости. Помоги себе сам. Санкт-Петербург : ИГ «Весь», 2011. 528 с.
7. Фройд З. Тлумачення снів. / Пер. В.Б. Чайковського. Харків : Фоліо, 2019. 603с.
8. Шпиц Р.А. Психоанализ раннего детского возраста. Москва : Канон+РООИ «Реабилитация», 2019. 256 с.
9. Ainsworth M.D.S. Attachment: Retrospect and prospect. The place attachment in human behavior. / C.M. Parkers, J. Stevenson-Hinc (eds.). New York, 1982.
10. Ainsworth M.D.S., & Wittig B.A. Attachment and exploratory behavior of one-year-olds in a strange situation. / In B.M. Foss (Ed.), Determinants of infant behavior. London : Methuen, 1969. Vol. 4. Pp. 111–136.
11. Ainsworth M.D.S., Blehar M.C., Waters E., & Wall S. Patterns of attachment: A psychological study of the strange situation. Hillsdale, NJ : Erlbaum, 1978. 392 p.
12. Bowlby J. A Secure Base. Behavioral Sciences. London : Routledge, 2005. Ed. 1. 224 p.
13. Kazan C. and Shaver P. Romantic Love Conceptualized as an Attachment Process. Journal of Personality and Social Psychology. 1987. Vol 52. No. 3. Pp. 511–524.
14. Main M., & Solomon J. Discovery of a new, insecure-disorganized/disoriented attachment pattern. / In M. Yogman & T.B. Brazelton (Eds.). Affective development in infancy. Norwood, NJ : Ablex, 1986. Pp. 95–124.
15. Simpson J.A., W. Collins A., Tran S., Haydon K.C. Attachment and the Experience and Expression of Emotions in Romantic Relationships: A Developmental Perspective. Journal of Personality and Social Psychology. 2007. Vol. 92. No. 2. Pp. 355–367.
Опубліковано
2020-08-31
Сторінки
46-56
Розділ
СЕКЦІЯ 1 ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ; ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ